Limfjorden får fire nye stenrev med Kysthjælper og Limfjordsrådet

Stenrev Ørred 2 Niels Vestergaaard Web Det nye smoltrev vil forbedre smoltenes chancer for at overleve, når de om foråret trækker ud i havet. Foto: Niels Vestergaard.

I efteråret 2023 skal der udlægges sten på fire lokaliteter i Limfjorden i et samarbejde mellem Kysthjælper og Limfjordsrådet.

Efter 100 års stenfiskeri i de kystnære havområder er der mangel på stenrev, som er en vigtig naturtype på havbunden. Det vil projekt Kysthjælper lave om på, og i efteråret 2023 får Limfjorden derfor fire nye stenrev. De nye rev bliver etableret i et samarbejde mellem Kysthjælper og Limfjordsrådet, der arbejder for et bedre havmiljø i Limfjorden på vegne af en række kommuner med opland til fjorden.

Flere stenrev til Limfjorden
Et stenrev er en samling af større sten, der ligger fast på havbunden og ikke flyttes af bølger og strøm. Stenrev er en naturlig del af landskabet under havoverfladen og udgør vigtige levesteder for smådyr og fisk, som finder skjul og føde på de artsrige rev.

Mange rev er forsvundet, fordi mennesker har fisket de store sten op for at bruge dem på landjorden til havnebyggerier og kystsikringer. Man skønner, at 95 % af alle større sten er fjernet fra de danske farvande, indtil stenfiskeriet blev forbudt ved lov i 2010. Det betyder, at mange vigtige levesteder er gået tabt, og derfor er der brug for, at vi genskaber stenrev ved at udlægge grupper af større sten i de kystnære havområder.

Tidligere projekter med udlægning af sten har vist, at nye stenrev hurtigt bliver indtaget af planter, snegle, krebsdyr og fisk. Det gælder blandt andet torsken, som elsker at opholde sig i og omkring et stenrev.

De kommende nye stenrev i Limfjorden vil blive etableret fire forskellige steder i fjorden i løbet af efteråret 2023:

1) Ved udløbet af Binderup å i Nibe Bredning (ud for Sønderholm)
2) Ved Hummerbakke i Nibe Bredning (ud for Gjøl)
3) Ved udløbet af Lindenborg Å i Langerak (ud for Storvorde)
4) Lindholm Strandpark ved Nørresundby

Kysthjælpere indsamler penge til sten
Selve arbejdet med at lægge stenene ud i Limfjorden vil foregå med store maskiner, da det er for tungt til at foregå med håndkraft. Men både sten og brug af maskiner koster store beløb. Derfor arbejder lokale frivillige kysthjælpere på at rejse penge til at dække udgifter til stenudlægning.

– Vi har indtil videre fået tilsagn til støtte fra Hedeselskabet og Nordlys Vækstpulje, der sammenlagt støtter udlægning af sten med 200.000 kr., fortæller Andreas Haugstrup, frivillig kysthjælper i Aalborg.

– Aalborg Kommune er tæt samarbejdspartner og støtter stenrevsprojekterne med arbejdskraft og et større årligt beløb til og med 2025. Desuden støtter et privat firma med 100 tons sten.

Men der skal mere til for at dække de store udgifter til sten, så næste skridt i Kysthjælper Aalborg bliver en indsamling af donationer hos virksomheder og privatpersoner.

– Vi vil opsøge både større og mindre lokale virksomheder, og vi vil tage rundt og lægge flyers i lokale grejbutikker, på biblioteker og i vores respektive foreninger, siger Andreas Haugstrup og tilføjer:

– Alle beløb er velkomne. Også de små.

Hvis du vil bidrage med et beløb til de nye stenrev i Limfjorden, kan du sende en mail til Andreas på a.haugs@gmail.com.

Bor du i Aalborg Kommune, kan du i øvrigt selv donere natursten fra din have ved at aflevere stenene på udvalgte genbrugsstationer i kommunen. Natursten over 10 cm i diameter har størst værdi for projektet. Læs mere her

Her skal de nye stenrev placeres:

/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2023/05/limfjorden-faar-fire-nye-stenrev-med-kysthjaelper-og-limfjordsraadet

Kysthjælper – vi giver havet en hånd

Projekt Kysthjælper arbejder for at forbedre havnaturen og genskabe levestederne for fisk og bunddyr i de kystnære havområder. Arbejdet bliver udført i samarbejde med frivillige og består i udplantning af ålegræs og etablering af mindre stenrev og muslingerev i fire kystnære havområder.

Kysthjælper ledes af Danmarks Sportsfiskerforbund og er finansieret af VELUX FONDEN.

En række forskningsinstitutioner, kommuner og NGO’er er partnere i projektet og bidrager med både viden og stærke hænder for at hjælpe havmiljøet.

Læs mere om Kysthjælper her