Giv en hånd i Kysthjælpers stenrevs-projekter i Limfjorden

MRA15017 Web Stenrevet rummer et rigt fiske- og dyreliv i de kystnære havområder. Foto: Morten Rasmussen.

Bliv kysthjælper i Aalborg, og hjælp med at undersøge livet i havet, når der skal udlægges sten i Limfjorden.

Efter 100 års stenfiskeri i de kystnære havområder er der mangel på stenrev, som er en vigtig naturtype på havbunden. Det vil projekt Kysthjælper lave om på, og i efteråret 2023 får Limfjorden derfor fire nye stenrev. De nye rev bliver etableret i et samarbejde mellem Kysthjælper og Limfjordsrådet, der arbejder for et bedre havmiljø i Limfjorden på vegne af en række kommuner med opland til fjorden.

Selve arbejdet med at lægge stenene ud vil foregå med store maskiner, da det er for tungt til at foregå med håndkraft. Men både før og efter udlægning af stenene er der brug for hjælp fra frivillige kysthjælpere til at undersøge havmiljøet og livet i de områder, hvor stenene bliver placeret. Formålet med undersøgelserne er at finde ud af, om de nye stenrev gør en forskel for artsrigdommen i området.

– Vi har brug for at vide, hvilke fisk, bunddyr og planter, der lever i de fire områder, både før og efter de nye stenrev er blevet en del af havmiljøet. På den måde kan vi se, om vores arbejde med naturforbedringer gør en forskel for havnaturen, siger Niels Åge Skovbo, der er faglig konsulent i Kysthjælper.

Forventningen er, at de kommende stenrev vil forbedre biodiversiteten i Limfjorden.

Giv en hånd
Kysthjælper søger lige nu frivillige, der kunne tænke sig at lave såkaldte moniteringer eller før-undersøgelser ved hjælp af ruser og tejner eller ved dykninger i de områder, hvor der skal udlægges sten. Er du enten lystfisker, dykker, fritidsfisker, sejler eller lignende, så har du helt sikkert den tilstrækkelige erfaring til at udføre arbejdet.

– Du skal endelig ikke holde dig tilbage, fordi du tror, det er svært eller besværligt at lave undersøgelserne. Arbejdet vil foregå på 2-3 meter vand, hvor stenene skal lægges ud. Er du dykker, kan du nemt tage ud og lave observationer af havmiljøet, og er du sejler eller fisker med adgang til en lille jolle, så kan du udføre undersøgelserne med tegner eller ruser. Vi vil selvfølgelig sætte dig godt ind i metoden, så du ved præcist, hvad du skal gøre, siger Niels Åge Skovbo.

Med ruser eller tejner er det muligt at undersøge antallet af fisk og fiskearter i et område, og ved dykninger kan man tælle antallet af arter på havbunden. Kysthjælpers metoder til monitering af tilstanden i havmiljøet er udviklet i samarbejde med forskere og studerende på DTU Aqua. 

Hvis du kunne tænke dig at hjælpe med før-undersøgelserne i Limfjorden, eller hvis du vil vide mere om arbejdet, kan du kontakte Niels Åge Skovbo på e-mail ns@sportsfiskerforbundet.dk eller telefon 2099 2721.

Flere stenrev til Limfjorden
Et stenrev er en samling af større sten, der ligger fast på havbunden og ikke flyttes af bølger og strøm. Stenrev er en naturlig del af landskabet under havoverfladen og udgør vigtige levesteder for smådyr og fisk, som finder skjul og føde på de artsrige rev.

Mange rev er forsvundet, fordi mennesker har fisket de store sten op for at bruge dem på landjorden til havnebyggerier og kystsikringer. Man skønner, at 95 % af alle større sten er fjernet fra de danske farvande, indtil stenfiskeriet blev forbudt ved lov i 2010. Det betyder, at mange vigtige levesteder er gået tabt, og derfor er der brug for, at vi genskaber stenrev ved at udlægge grupper af større sten i de kystnære havområder.

Tidligere projekter med udlægning af sten har vist, at nye stenrev hurtigt bliver indtaget af planter, snegle, krebsdyr og fisk. Det gælder blandt andet torsken, som elsker at opholde sig i og omkring et stenrev.

De kommende nye stenrev i Limfjorden vil blive etableret fire forskellige steder i fjorden i løbet af efteråret 2023:

1) Ved udløbet af Binderup å i Nibe Bredning (ud for Sønderholm)
2) Ved Hummerbakke i Nibe Bredning (ud for Gjøl)
3) Ved udløbet af Lindenborg Å i Langerak (ud for Storvorde)
4) Lindholm Strandpark ved Nørresundby

Her skal de nye stenrev placeres:

/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2023/04/giv-en-haand-i-kysthjaelpers-stenrevs-projekter-i-limfjorden

Kysthjælper – vi giver havet en hånd

Projekt Kysthjælper arbejder for at forbedre havnaturen og genskabe levestederne for fisk og bunddyr i de kystnære havområder. Arbejdet bliver udført i samarbejde med frivillige og består i udplantning af ålegræs og etablering af mindre stenrev og muslingerev i fire kystnære havområder.

Kysthjælper ledes af Danmarks Sportsfiskerforbund og er finansieret af VELUX FONDEN.

En række forskningsinstitutioner, kommuner og NGO’er er partnere i projektet og bidrager med både viden og stærke hænder for at hjælpe havmiljøet.

Læs mere om Kysthjælper her