Brakvandsgedder ved Falster mangler gydemuligheder

Ruse Og Sluse I Xx To ruser ved hvert vandløb fangede de gedder, der trak ind og ud af vandløbene.

En ny undersøgelse i to vandløb på Nordfalster viser, at brakvandsgedderne trækker ind i vandløbene for at gyde. Samtidig viser den, at det er en skrøbelig og presset bestand, der begrænses af manglen på velegnede gydesteder.

Nogle brakvandsgedder gyder i ferskvand, og undersøgelser har vist, at de – i lighed med laksefisk – søger tilbage for at gyde i det vandløb, hvor de selv er kommet til verden.

I foråret 2022 valgte Guldborgsund Kommune at få undersøgt to vandløb på Nordfalster for at blive klogere på, om der var brakvandgedder, der benyttede vandløbene som gydeområde. Hvis det var tilfældet, vil kommunen nemlig forsøge at få skabt gydemuligheder – såkaldte geddefabrikker – ved vandløbene.

De to undersøgte vandløb var Gundslev Å – som lokalt kaldes Sortsø Å – og Søborg Kanal, der begge munder ud i Grønsund. Undersøgelsen blev foretaget af biolog Peter W. Henriksen fra Limno Consult med hjælp fra frivillige lokale lystfiskere fra blandt andet Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn.

Fælder i vandløbene
For at få undersøgt, om der var gedder, der trak ind for at gyde, blev der opsat fælder i de to vandløb.

– Vi startede i det tidlige forår med at sætte store fælder af armrusetypen umiddelbart opstrøms højvandssluserne nær vandløbenes udløb. Vi satte to hvert sted - en med mundingen opstrøms og en nedstrøms - hvorved vi ville fange både opgængere og eventuelle nedfaldsfisk, som havde gydt. De frivillige fik instruktion i at tømme og rense fælderne, hvilket blev noget strabadserende, da vandløbene havde meget blød bund og ofte var for dybe til at kunne vades, fortæller Peter W. Henriksen.

De undersøgte vandløb

Undersøgelsen fandt sted ved Gundslev Å og Søborg Kanal på Nordfalster.

 

Du kan læse hele undersøgelsesrapporten her.

Få gedder og mange aborrer
Undersøgelsen viste, at der var gedder i begge vandløb, omend ikke i store mængder.

– Fangsterne af gedder var sparsomme, men de var der. I Gundslev Å fangede vi to mindre gedder, hvor det ikke kunne afgøres, om det var brakvandsgedder, mens vi i Søborg Kanal fangede fire på op til 97 cm – altså brakvandsgedder, da den lille kanal umuligt ville kunne understøtte så store gedder. En udleget gedde på vej ud i Grønsund blev fanget flere gange, da portene i højvandsslusen var tophængte og dermed svære at passere. Brakvandsaborrer var mere talrige, og vi fangede henholdsvis 29 og 32 stk. med anseelige størrelser op til 52 cm. Desuden var der i begge vandløb en stor opgang af skaller fra Grønsund, fortæller Peter W. Henriksen og fortsætter:

– Vi kunne konkludere, at der er en bestand af ynglende brakvandsgedder i alt fald i Søborg Kanal, og at der fortsat er opgang og gydning af brakvandsaborrer i begge vandløb. Resultatet betyder, at Guldborgsund Kommune nu arbejder videre med at undersøge mulighederne for at etablere geddefabrikker og ynglesøer for aborrer ved de to vandløb. Dertil kommer Fribrødre Å, som ligeledes vil blive vurderet i år.

Tophængt Sluse I Søborg Kanal Den tophængte sluse ved Søborg Kanal gjorde det svært for fiskene at trække mellem Grønsund og vandløbet.

Problemer med tophængte sluseporte
I forbindelse med undersøgelsen blev effekten af sluseportene også vurderet, og her var det helt tydeligt, at de sidehængte porte i Gundslev Å gav de bedste passagemuligheder, mens de tophængte porte i Søborg Kanal ofte hang lige ned og ikke sikrede passage for fiskene.

De ferskvandsgydende brakvandsgedder er fåtallige, men findes i alle vandløbene
Efter undersøgelsen har Peter W. Henriksen sammenholdt resultat med andre undersøgelser fra området.

– Hvis vi samler alle de kendte undersøgelser fra de senere år, så kan vi konstatere, at der faktisk er brakvandsgedder i alle vandløbene om end i meget små antal. Der er dermed sandsynligt, at der er bestande i flere af regionens åer og kanaler. Det er en vigtig viden, idet der så er håb for de lokale bestande, der på samme måde som laksefisk er tilknyttet hvert deres vandløb og muligvis har lokale tilpasninger. Men det viser samtidig, at bestandene er så kritisk små, at de risikerer at forsvinde, blandt andet fordi der er stor risiko for indavl og tab af genetisk variation, konkluderer Peter W. Henriksen og afslutter:

– Der er behov for en meget hurtig indsats med at forbedre opgangsbetingelserne og med at sikre gode gydemuligheder ved at etablere adgang til oversvømmede lavvande arealer i form af for eksempel geddefabrikker.

Ny undersøgelse og indsats på vej ved Næstved
I dette forår skal Peter W. Henriksen i gang igen med en ny undersøgelse ved Fladså i Næstved Kommune. Kommunen efterlyser i den forbindelse frivillige, som vil deltage i arbejdet med at tømme ruserne. Herfra skal gedderne flyttes over til en oversvømmet eng, hvor de har gode muligheder for at gyde. Håbet er, at det vil give en masse ny geddeyngel, der kan være med til at booste den pressede bestand i Karrebæk- og Dybsø Fjorde.

Du kan læse mere om projektet her.