Slagelse Kommune kan og bør sige nej til udledning af oliespildevand i Agersø Sund

Agersoe Panoramio 2 Fiskebestanden og havmiljøet i Agersø Sund er hårdt presset, alligevel vil Slagelse Kommune tillade renseanlægget RGS Nordic at store mængder miljøskadelige stoffer til farvandet.

Skal Klima- og Miljøudvalget i Slagelse Kommune følge gældende lovgivning, bør udvalget stemme nej til den nye miljøgodkendelse til RGS Nordic og dermed sætte en foreløbig stopper for udledningen af svært forurenet oliespildevand fra blandt andet Norge. Så klart er budskabet fra Danmarks Sportsfiskerforbund og tre andre organisationer i et brev til udvalget.

DSCF0204 1

Torben Kaas, Formand

Danmarks Sportsfiskerforbund

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

Fiskene er væk og havbunden er død. Så enkelt kan tilstanden i det særligt beskyttede havområde ved Agersø Sund beskrives. Hvorfor det står sådan til, kan der være flere forklaringer på, men meget peger i retning af, at det store rensningsanlæg for særligt problematisk industri-spildevand, RGS Nordic, spiller en central rolle. I årtier har rensningsanlægget behandlet stærkt forurenet spildevand fra udlandet, blandt andet olie-spildevand fra den norske olieindustri.

Virksomheden har siden 2008 kørt på en nu forældet miljøgodkendelse, og udledningerne af miljøskadelige stoffer til Agersø Sund og Storebælt har derfor i flere år været langt over de gældende grænseværdier.

På mandag skal Slagelse Kommune derfor behandle en ny miljøgodkendelse, som kommunen forventer at godkende. Men ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund er miljøgodkendelsen mangelfuld, på kant med loven og vil medføre kraftige forringelser af et havmiljø, der forvejen er helt i knæ. Derfor har forbundet sammen med DN, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri og den lokale borgergruppe Rent Havmiljø Nu sendt brev til Klima- og Miljøudvalget i Slagelse Kommune med en opfordring om at droppe miljøgodkendelsen.

Udledninger af farlige kemiske stoffer langt over grænseværdierne
Et af de centrale budskaber i den fælles henvendelse til Klima- og Miljøudvalget er, at man med den nye miljøgodkendelse fortsat vil tillade udledninger af spildevand, med miljøfarlige stoffer, der overstiger de tilladte grænseværdier.

- Agersø Sund er Natura 2000-område. Det vil sige, at det er særligt beskyttet ud fra en række forskellige EU-direktiver, herunder Habitat-, Fuglebeskyttelses- og Vandrammedirektivet. Samtidig er Agersø Sund langt fra at indfri miljømålet om god økologisk og kemisk tilstand – vandmiljøet og naturen har det langtfra godt og myndighederne må nødvendigvis reagere, hvis vi skal nå, hvad Danmark har forpligtiget sig til, siger Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

- Alligevel lægger man med den nye miljøgodkendelse op til, at RGS Nordic kan få lov til at udlede store mængder giftigt og miljøskadeligt spildevand ud i Agersø Sund, bare man fortynder det nok. Det kan kun være med til at forringe eller fastholde havmiljøets i forvejen dårlige tilstand – og det er ulovligt, siger Lars Brinch Thygesen.

Blandt andet vil RGS Nordic kunne udlede kviksølv, PFOS, barium, anthracen og en række andre miljøskadelige og kræftfremkaldende stoffer, hvis tilladelsen går igennem.

På kant med loven
Både forvaltningen i Slagelse Kommune og udvalgsformanden for kommunens Klima- og Miljøudvalg har indtil nu fastholdt, at kommunen, efter at have strammet op på miljøgodkendelsen, kun kan godkende den på mandagens udvalgsmøde (red. 9. januar). Men det er ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund ikke rigtigt.

- Der ligger to meget interessante afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet om miljøgodkendelser fra lignende sager, som man i Slagelse Kommune bør skele til. Det er nemlig to hjemvisninger af miljøgodkendelser, der har lighed med den for RGS Nordic, siger Lars Brinch Thygesen.

- Den ene er fra Frederikshavn og handler om de såkaldte blandingszoner, hvor man fortynder spildevandet, og på den måde forsøger at overholde grænseværdierne. En sådan blandingszone vil man netop etablere ved RGS Nordic – det er faktisk hjørnestenen i miljøgodkendelsen. Men med klagenævnets afgørelse fra Frederikshavn, tyder det på, at det ikke er lovligt – eller i hvert fald skal indrettes på en helt bestemt måde, før det er lovligt.

- Den anden er fra Smålandsfarvandet og handler om en miljøgodkendelse af Onsevig Havbrug, der er en såkaldt listevirksomhed, en virksomhed med særlig miljøpåvirkning. Når denne type virksomheder skal have en miljøgodkendelse, og kan påvirke habitatområder negativt, skal der redegøres for både virksomhedens påvirkning af det omkringliggende farvand, men det er også et krav, at den samlede miljøpåvirkning fra andre kilder bliver vurderet. Den såkaldte kumulative effekt. Det havde man ikke gjort for Onsevig Havbrug og miljøgodkendelsen blev derfor hjemvist af klagenævnet, hvilket betyder, at myndigheden fik en ommer, og skulle gøre det bedre. Dette mener vi også vil ske med RGS Nordics miljøtilladelse, hvis den ender til vurdering i klagenævnet, siger Lars Brinch Thygesen.

Ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund bliver kommunen nødt til at forholde sig til disse forhold og derfor afvise den nuværende miljøgodkendelse på mandagens udvalgsmøde.

Importen af spildevand skal stoppe
Skulle Slagelse Kommune alligevel vedtage miljøgodkendelsen, vil Danmarks Sportsfiskerforbund sende sagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Desuden agter forbundet også at føre sagen op på øverste politiske niveau. For hvor sagen om miljøgodkendelse ligger hos Slagelse Kommune, der er miljømyndighed, ligger sagen om importen af det norske olie-spildevand hos Miljøstyrelsen og dermed staten.

- Vi mener i det hele taget, at det er dybt forkasteligt, at vi i Danmark skal tage imod og håndtere stærkt forurenet industrispildevand fra et af verdens rigeste lande og en stenrig olieindustri. I Norge skal de naturligvis selv behandle deres eget industrispildevand, siger Torben Kaas, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

- Derfor agter vi at tage sagen op med både miljøminister Magnus Heunicke og landbrug- fødevare- og fiskeriminister Jacob Jensen. For kan det virkelig være rigtigt, at vores i forvejen hårdt pressede fiskebestande og dybt forarmede havmiljø skal belastes yderligere af forurening fra en industri, der ligger 1000 kilometer fra vores indre farvande, siger Torben Kaas.

Du kan læse mere i vores brev til Klima- og Miljøudvalget her og i vores høringssvar her.

Husk desuden at se 21 Søndag i morgen d. 8. januar kl. 21 på DR1, hvor der vil være fokus på netop RGS Nordic.