Miljøfarligt spildevand ledes ud i Agersø Sund trods elendige miljøforhold i farvandet

Agersø Sund Miljøet i Agersø Sund har det i forvejen skidt med en dårlig kemisk tilstand og ringe økologisk tilstand.

Virksomheden RGS Nordic, der håndterer miljøfarligt spildevand, udsætter et forarmet havmiljø i Agersø Sund for yderligere belastning med udsigt til at få en ny miljøgodkendelse fra Slagelse Kommune. Det mener Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund.

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

”Vi fanger ingen fisk”. Det er den generelle melding fra lyst- og fritidsfiskere ved Agersø Sund ud for Skælskør i Sydvestsjælland. Området er belastet af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer og er et havmiljø i en meget dårlig tilstand. Alligevel modtager området hvert år op til 1.000.000 m3 miljøfarligt spildevand fra den lokale virksomhed RGS Nordic, der håndterer forurenet spildevand fra blandt andet den norske olieindustri.

Både Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund ser kritisk på virksomhedens belastning af området omkring Agersø Sund. Det giver de to organisationer udtryk for i et fælles høringssvar til Slagelse Kommune, der som myndighed skal meddele virksomheden en miljøgodkendelse. I høringssvaret skriver vi, at RGS Nordic med sin forretningsmodel bringer et allerede forarmet havmiljø i endnu dårligere tilstand.

Virksomheden udleder forurenet spildevand til fortynding i en såkaldt ”blandingszone” i Agersø Sund. Selvom spildevandet først er renset i anlægget på land, indeholder det stadig forurenende næringsstoffer og miljøfarlige stoffer over grænseværdierne i det øjeblik, det behandlede spildevand rammer Agersø Sund.

Generelt mener vi, at brugen af blandingszoner svarer til at fortynde sig ud af problemet. Det er en forældet metode, som ikke bør anvendes her, da det skader havmiljøet. I dette tilfælde foregår fortyndingen i et kystnært havområde, der i forvejen er belastet af udledning af næringsstoffer fra landbrug og renseanlæg og forurening fra to havbrug ved Musholm nord for Agersø Sund. Målinger og undersøgelser har påvist dårlig kemisk tilstand og ringe økologisk tilstand i det område, hvor udledningen sker, siger Henning Mørk Jørgensen, havbiolog og vandpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Slagelse Kommunes accept af RGS Nordics metoder hænger slet ikke sammen med, at Danmark ifølge EU’s vandrammedirektiv er forpligtet til at opnå god økologisk tilstand i kystnære havområder senest i 2027. I Agersø Sund er der lang vej til at nå målet, siger Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Miljøfremmede stoffer over grænseværdierne
Udledningen fra RGS Nordic foregår i nærheden af flere internationale naturbeskyttelsesområder, som er udpeget i EU-regi, og som vi som nation har forpligtiget os til at beskytte. Det drejer sig om en række truede eller sårbare arter og naturtyper.

Det er bekymrende, at RGS Nordic får lov til at hælde procesvand med næringssalte og miljøfremmede stoffer ud midt i et område, hvor vi skal sikre og beskytte sårbar natur, siger Lars Brinch Thygesen fra Danmarks Sportsfiskerforbund.

Prøver fra det rensede spildevand har vist, at det ikke overholder grænseværdierne for en række miljøfarlige stoffer som tungmetaller, tjærestoffer og flourstoffer, når vandet ledes ud i Agersø Sund, og det er skadeligt for både planter, dyr og mennesker.

Miljøfremmede stoffer og tungmetaller forsvinder ikke, selvom spildevandet fortyndes. De bliver optaget af havets planter og dyr, så de ophobes i fødekæden og ender i menneskers kroppe, når vi spiser fisk og skaldyr, siger Henning Mørk Jørgensen fra Danmarks Naturfredningsforening.

Tilsyn bør overgå til Miljøstyrelsen
En del af spildevandet, der håndteres hos RGS Nordic, kommer fra den norske olieindustri, som eksporterer spildevandet til Danmark i stedet for at rense det lokalt. Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening mener principielt, det er forkert, at Danmark skal rydde op efter den norske olieindustri.

– Når Danmark har investeret milliarder i mere effektive rensningsanlæg for at begrænse forurening af vandmiljøet, giver det ikke mening, at vi skal hjælpe nordmændene af med deres forurenede spildevand med havmiljøet som offer, siger Henning Mørk Jørgensen. 

Det er Miljøstyrelsen, der har givet RGS Nordic tilladelse til at importere forurenet spildevand fra udlandet. Ifølge mediet Zetland, der har gennemført en nøje undersøgelse af sagen, har styrelsen hermed set bort fra et generelt EU-krav om, at forurening skal håndteres så nær kilden som muligt. Styrelsens begrundelse for at dispensere fra EU-kravet har ifølge Zetland været, at RGS Nordic udvinder 3,5 % af spildevandet til nyttiggørelse. Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening stiller sig kritisk over for Miljøstyrelsens tilladelse og værdien af virksomhedens nyttiggørelse. Selv efter udvinding af oliestoffer til nyttiggørelse indeholder spildevandet nemlig stadig forskellige oliestoffer over grænseværdierne.

Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening har fulgt de lokale borgeres frustration over, at RGS Nordic får lov at skade havmiljøet og siden 2018 har gjort det uden at have en opdateret miljøgodkendelse fra Slagelse Kommune.

– Vi har stor respekt for den indsats, som er gjort af både lokale og specielt foreningen ”Rent havmiljø nu” og en enkelt lokalpolitiker for at sætte lys på kommunens mangelfulde tilsyn og kontrol med RGS Nordic. Vi mener ikke, de danske kommuner har den nødvendige faglighed og rutine til at være miljømyndighed for en virksomhed som RGS Nordic, der er en såkaldt listevirksomhed, der kræver ekstra opmærksomhed, siger Lars Brinch Thygesen.

– Vi anbefaler derfor, at tilsynet med virksomheden overgår til Miljøstyrelsen, som både har den faglige ekspertise og nødvendige armslængde. På den måde kan man også rette op på det nuværende misforhold, hvor Miljøstyrelsen har givet tilladelse til import af forurenet spildevand, mens ansvaret for miljøgodkendelsen ligger hos en mindre kommune med begrænsede ressourcer, siger Henning Mørk Jørgensen.

Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening opfordrer til, at der bliver lavet en grundig revurdering af Slagelse Kommunes miljøgodkendelse og tilsyn med virksomheden, samt at myndighedsansvaret på sigt overgår til staten ved Miljøstyrelsen.