Ny plan for fiskepleje: Fremgang i vandløbene ved Frederikshavn

Kevin 6. Her i Skærum Å i den øverste del af Elling Å-systemet har Frederikshavn Kommune restaureret en længere strækning.

I 2021 blev Elling Å, Bangsbo Å og Lerbæk ved Frederikshavn undersøgt af DTU Aqua. Planen for fiskepleje for de tre vandløb skulle nemlig revideres, og nu foreligger den nye plan. Undersøgelserne i de tre vandløb viste pæn fremgang i antallet af naturlig yngel og samlet set en uændret tæthed af ældre ørreder.

Vandløbene ved Frederikshavn var blandt de steder, hvor DTU Aqua i 2021 lavede undersøgelser for at kunne revidere planen for fiskepleje. Planen giver en status på ørredbestanden og peger på områder, hvor der kan skabes bedre fysiske forhold i vandløbene. Desuden fastlægger den hvor mange fisk, der kan udsættes i de enkelte vandløb.

Ved undersøgelserne blev der elfisket på 78 stationer, mens 36 stationer blot blev besigtiget.

Tjek Ørredkortet
På Ørredkortet fra DTU Aqua kan du klikke dig ind på alle de undersøgte stationer og se undersøgelsens resultater i detaljer. Du finder kortet her.

 

 

Den nye "Plan for fiskepleje" for vandløbene ved Frederikshavn finder du her.

Fremgang i Bangsbo Å
I Bangsbo Å blev der fundet ½-års ørreder på 70 % af de undersøgte stationer. I 2011 var tallet kun 41 %. Tætheden pr. 100 m2 blev registreret til 31. Det var en pæn fremgang fra 2011, hvor der kun blev fundet 22 pr. 100 m2.

Også hvad angår ældre ørreder var der fremgang fra 53 % af stationerne til 65 % i 2021. Tætheden pr. 100 m2 viste en fordobling. Den steg nemlig fra 4 til 8.

Flere ½-års ørreder i Elling Å
I Elling Å blev der fundet ½-års ørreder på 52 % af de undersøgte stationer i 2021 mod 37 % i 2011. Tætheden pr. 100 m2 viste mere end en fordobling fra 12 pr. 100 m2 i 2011 til 25 i 2021.

Modsat Bangsbo Å var der i Elling Å en tilbagegang for ældre ørreder. Her faldt tætheden pr. 100 m2 fra 5 til 2.

Få fisk i Lerbæk
Den noget mindre Lerbæk blev undersøgt på fem stationer. Der var kun ½-års ørreder på to stationer og slet ingen ældre. Tætheden for ½-års ørreder var så lav som 1 pr. 100 m2. I 2011 var det tilsvarende tal 3.

Flere naturlige smolt
Det samlede udtræk af naturlige smolt fra de tre vandløb er opgjort til 5857 stk. i 2021. I 2011 blev det opgjort til 3378 stk.

Planen foreskriver, at der stort set uændret kan mundingsudsættes 14.450 stk. smolt. Til gengæld falder udsætningsmængden for 1-års ørreder fra 7.500 stk. til 2.300 stk. For ½-års ørreder reduceres udsætningsmængden fra 6.800 stk. til 2.700 stk. og endelig reduceres yngeludsætningerne fra 21.300 stk. til 15.000 stk.

Fortsat problemer med spærringer
Siden sidste revision af fiskeplejeplanen i 2011 er en væsentlig spærring blevet fjernet i Bangsbo Å, så der nu er et langt omløbsstryg lige ved restaurant Møllehuset.

I Elling Å er der derimod endnu ikke fundet en løsning på den store spærring ved Mariendal Mølle. Her er der en fisketrappe, der delvis sikrer opgangen af fisk, men udtrækkende fisk og smolt risikerer en trist skæbne i turbinen ved det elværk, der er ved opstemningen.

I Planen for fiskepleje peges desuden på 15 andre steder, hvor der er spærringer eller dårlige passageforhold.

Mindre sand og flere sten
Ved 23 af de undersøgte stationer er der behov for udlægning af gydegrus og skjulesten, men den største udfordring i de tre vandløb er en betydelig sandvandring. Det gælder på 46 af de i alt 114 undersøgte stationer.

Kevin 5. På mange stationer blev der fundet flere ½-års ørreder.

Godt samarbejde mellem forening og kommune
– Generelt har vi fremgang på rigtig mange af vores stationer med hensyn til yngel og 1/2 års-ørreder, men desværre er vores åsystemer ramt af en stor sandvandring, som sætter sit præg på mange gamle gydebanker. Det har vi dog tænkt os at råde bod på, fortæller Kim Larsen, der er formand for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn.

Han fortsætter:

– Foreningen etablerer mange gydebanker og i samråd med kommunens tekniske forvaltning har vi flere projekter, hvor vi etablerer sandfang og gydebanker. Kommunen er meget lydhør med hensyn til at hjælpe os. Selvstændigt har kommunen ligeledes igangsat deres egne projekter med faunapassager, gydebanker og sandfang. De har fokus på åens forløb med dybe raviner og deraf følgende nedskred af sand, og de er derfor begyndt at arbejde på at sikre brinkerne, hvor det er værst.

Afgørende med fri passage
De store spærringer har haft stor betydning for udviklingen i både Bangsbo Å og Elling Å.

– For Bangsbo Ås vedkommende blev der for flere år siden fjernet en spærring ved Møllehuset. Der er fortsat en trappe, men dele af åen er lagt udenom, og opgangsfisk har nu fri passage. Ved vores elfiskeri har vi set en helt formidabel opgang, og nu viser undersøgelsen, at det også har resulteret i stor fremgang på yngel. Desuden er der i øjeblikket flere projekter i gang i området med anlæg af faunapassager, gydegrus og sandfang, fortæller Kim Larsen og fortsætter:

– I Elling Å har vi desværre en tilbagevendende tvist med en lodsejer, der ejer en opstemning med et elværk. Vi forventer, at der snarligt kommer en afgørelse, idet kommunen er tildelt EU-midler for at nedlægge værket og etablere en cirka én kilometer lang faunapassage i stedet. Vi afventer svar i september, og falder det positivt ud, kan mølleejeren ikke påklage projektet mere. Så handler det kun om størrelsen på den erstatning, som han skal have.