Konference om havneudvidelsen i Aarhus kaster lys på projektets påvirkning af havmiljøet

Pighvar Kobberhage Hjelm Morten Rasmussen Ikke Kommercielt Brug Den ønskede sandsugning i forbindelse med havneudvidelsen fjerner vigtige levesteder på sandbankerne i havet, hvor blandt andre de majestætiske pighvarrer lever. Sandsugning ved Moselgrund kan påvirke den lokale pighvarrebestand. Foto: Morten Rasmussen.

Danmarks Sportsfiskerforbund er medarrangør af en konference, der skal belyse forventede negative konsekvenser af den planlagte havneudvidelse i Aarhus. Konferencen handler blandt andet om de negative effekter på havmiljøet.


Om viden- og visionskonferencen

Borgernes og politikernes konference om forslaget til havneudvidelse i Aarhus

Tid: Den 17. januar 2023 kl. 19-22
Sted: Rådhussalen, Aarhus Rådhus

Arrangører:

 • Foreningen Beskyt Aarhusbugten Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd

 • Fællesrådet for Aarhus Ø og de bynære havnearealer

 • Danmarks Naturfredningsforening Aarhus

 • Danmarks Sportsfiskerforbund

 • Arkitektforeningen Østjylland

 • Den Grønne Ungdomsbevægelse Aarhus

 • Doughnut-gruppen Aarhus

 • Højbjerg, Holme og Skåde Fællesråd

 • Midtbyens Fællesråd

 • Mellemfolkeligt Samvirke Aarhus

 • Bedsteforældrenes Klimaaktion Aarhus

 • Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere

 • Foreningen Det fælles Bedste

Læs mere om konferencen

Det omdiskuterede forslag til udvidelse af Aarhus Havn bliver den 17. januar belyst af en konference om havneudvidelsen arrangeret af foreninger og organisationer, der repræsenterer op mod 100.000 aarhusianske borgere. Danmarks Sportsfiskerforbund er medarrangør af konferencen.

–  Vi er en række organisationer og borgergrupper, der mener, at grundlaget for beslutningen om en udvidelse af havnen er for dårligt og ensidigt belyst. Derfor inviterer vi både borgere og politikere til en viden- og visionskonference med et mål om at kaste lys på mange af de problematiske aspekter ved den planlagte havneudvidelse, siger Torben Ankjærø, biolog og frivillig i Danmarks Sportsfiskerforbunds natur- og miljøteam i Aarhus.

–  Med konferencen sender vi en klar opfordring til byrådet om at udsætte beslutningen om en havneudvidelse for at gøre plads til flere undersøgelser og alternative løsninger, som er langt mindre miljøbelastende. Vi håber derfor også at se både mange borgere, men også mange byrådsmedlemmer på konferencen, siger Torben Ankjærø.
 
Ifølge konferencens arrangører har havneprojektet en størrelse, der betyder, at Byrådet bør se på havnens ønske om vækst og mere containerplads sidestillet med en lang række større samfundsmæssige værdier, som er på spil. På konferencen medvirker derfor en række faglige eksperter, som belyser projektets mulige konsekvenser for klima, havmiljø, byudvikling og Aarhus Kommunes økonomi.

Desuden vil den demokratiske proces omkring havneudvidelsen være et tema på konferencen, idet arrangørerne mener, at den har været utilstrækkelig.

En større miljøgæld
Danmarks Sportsfiskerforbunds bekymringer over havneudvidelsen handler især om de negative påvirkninger af havmiljøet, som den eksisterende plan vil medføre. Projektet indebærer både råstofindvinding og klapning af havbundsmateriale. Begge er aktiviteter, der vil skade havmiljøet.
 
– Vi taler om klapning af 1,8 mio. m3 havneslam og blødt havbundsmateriale i et område ved Fløjstrup syd for Aarhus, som i forvejen er belastet af en tidligere sandsugning. Den planlagte klapning er i en størrelsesorden, der nærmer sig den klapning, der blev standset ved Lynetteholm-projektet i København, som havde et omfang på 2,3 mio. m3, siger Torben Ankjærø og uddyber:

– Klapning er skadeligt for havmiljøet, fordi det ødelægger levestederne for planter, bunddyr og fisk, der hvor materialet dumpes. Sandbunden bliver forandret til en plumret mudderbund, hvor der ikke er meget basis for liv. Derudover frigiver klapmaterialet i mange tilfælde forurenende næringsstoffer og skadelige miljøfremmede stoffer til havmiljøet.
 
Det bekymrer desuden Danmarks Sportsfiskerforbund, at der i forbindelse med havneudvidelsen skal suges 6 mio. m3 sand ved Moselgrund i Kattegat.

– Sandsugning kan omdanne et havområde til noget, der minder om et månelandskab på havbunden – tømt for liv, siger Torben Ankjærø og tilføjer:

– De store mængder sand skal bruges til fundering af den nye ydermole og et nyt rensningsanlæg ved Aarhus Havn, men vi mener, at man bør kigge efter alternative kilder til sandet, der ikke skader havbunden i et område, hvor der faktisk er et godt dyre- og planteliv. Hvorfor ikke modtage og udnytte det sand, som alligevel bliver fjernet andre steder? F.eks. vil Randers Havn fjerne 200.000 m3 sand, når der skal graves en sejlrende. I stedet for at dumpe det sand et andet sted i havet, kunne det indgå i havneudvidelsen i Aarhus.

– I Danmarks Sportsfiskerforbund efterlyser vi en mere naturmæssigt visionær tilgang til havneprojektet i Aarhus. Til trods for, at havnen også foreslår det rekreative Blue Line-projekt med et nyt stenrev, der skal forbedre biodiversiteten, så vil det nuværende havneprojekt samlet set stadig efterlade en endnu større gæld til genopretning af havmiljøet, end vi allerede har stiftet. Det kan vi ikke acceptere. Derfor tager vi arbejdstøjet på og fremfører over for Aarhus Havn og Byråd, hvordan projektet bør laves om – og det er nu, der skal handles, siger Torben Ankjærø.

Ifølge Aarhus Kommune skal Aarhus Byråd tage stilling til havneudvidelsen i første kvartal af 2023. Organisationerne bag viden- og visionskonferencen den 17. januar mener, at beslutningen skal udskydes yderligere, for at politikerne kan træffe beslutningen på et tilstrækkeligt oplyst grundlag.

Sugehul Ved Fløjstrup Jan Henningsen
Billedet viser kant af sandsugehul på otte meters dybde. Sandsugningen foregik ved Fløjstrup syd for Aarhus omkring år 2000. Sugehullet er fotograferet af dykkere i december 2022. Foto: Jan Henningsen.