SEJR: Kontrol og tilsyn med havbrug samles i Miljøstyrelsen

Havbrug Kontrol Tilladelser Miljøminister Lea Wermelin vil med en ny handleplan rydde op i havbrugssektoren. Blandt andet bliver miljøgodkendelser og miljøtilsyn samlet i Miljøstyrelsen.

Miljøministeren har i dag fremlagt en ny handleplan for havbrugsområdet, der skal sikre et mere effektivt miljøtilsyn med Miljøstyrelsen i spidsen. Et digitalt indberetningssystem, nye vejledninger for brug af antibiotika og biocider samt ensrettede krav til indberetning og driftsjournaler skal sikre klare rammer for sektoren. ”En stor sejr for havmiljøet”, mener Danmarks Sportsfiskerforbund.

DSCF0159 1

Hans E. Nielsen, Bestyrelsesmedlem

Danmarks Sportsfiskerforbund

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

Det indeholder handleplanen

 

Miljøgodkendelser og miljøtilsyn med havbrug samles i Miljøstyrelsen

I fremtiden bliver det Miljøstyrelsen, der udsteder miljøgodkendelser til havbrugene og fører tilsyn med disse godkendelser. I dag er opgaven delt mellem Miljøstyrelsen og 7 kommuner. Miljøstyrelsen udsteder i forvejen placeringstilladelser til havbrugene. På den måde samles viden og kompetencer ét sted, samtidig med at ressourcerne bruges bedst muligt.

 

Et mere effektivt miljøtilsyn med havbrugene

Grundlaget for miljøtilsynet med havbrugene skal gøres bedre. Det sker bl.a. ved at ensrette og opdatere kravene til driftsjournaler og indberetninger fra havbrugene. Det er ikke muligt direkte at måle udledningerne fra havbrugene, tilsynsmyndighederne er derfor afhængige af produktionsoplysninger for at kunne beregne havbrugenes miljøbelastning.

 

Vejledninger skal opdateres

Vejledninger på havbrugsområdet skal opdateres. Miljø- og Fødevareministeriet vejleder om muligheden for at gribe ind i forhold til havbrug, der ikke har klare vilkår om antibiotika og biocider i deres tilladelser.

 

Digital indberetning

Der udvikles et digitalt indberetningssystem som havbrug og dambrug kan bruge, når der indberetter til Miljø- og Fødevareministeriet. Havbrugene skal i dag indberette til flere systemer. Når indberetningerne ligger i samme system og ligger på digital form, kan oplysningerne nemmere bruges i tilsynsarbejdet.

 

Kilde: MFVM.dk

Administrationen af hele havbrugssektoren har længe været præget af en række problemer, herunder omfattende fejl og mangler i forhold til havbrugenes tilladelser samt store problemer i forhold til tilsyn og kontrol med havbrugene. Det kom blandt andet frem i forbindelse med Danmarks Sportsfiskerforbunds afdækning af Hjarnø-sagen tilbage fra 2017.

Siden har Miljø- og Fødevareministeriets kulegravning af sektoren bekræftet, at størstedelen af de nuværende 19 havbrug ikke har placeringstilladelser eller miljøgodkendelser, der tager hensyn til gældende lovgivning. På den baggrund har miljøminister Lea Wermelin i dag lanceret en ny handleplan, der skal ”rydde op i Danmarks havbrug”.

- Der har længe ikke været styr nok på havbrugsområdet. Det er på tide, at vi får ryddet op og sikret et effektivt tilsyn med havbrugene. Derfor præsenterer jeg i dag en ny handleplan, der skal sikre klare og faste rammer for, hvilke miljøkrav havbrugene skal leve op til. Vi skal være et grønt foregangsland – også når det gælder fiskeopdræt, siger miljøminister Lea Wermelin.

En stor sejr for havmiljøet
Handleplanen rummer ifølge Miljø- og Fødevareministeriet fire hovedspor. Først og fremmest skal miljøgodkendelser og miljøtilsyn samles hos Miljøstyrelsen. Derudover skal kravene til driftsjournaler og indberetninger ensrettes, vejledningerne på havbrugsområdet skal opdateres, og så skal der indføres et digitalt indberetningssystem på havbrugsområdet.

- Vi er meget tilfredse med dagens udmelding fra miljøministeren. Det har længe stået klart, at det har sejlet på havbrugsområdet, og vi har presset på for at få ryddet op, så der kommer bedre styr på administrationen, kontrollen og tilsynet med havbrugene til gavn for vores havmiljø. Det er derfor en stor sejr, at miljøministeren i dag har fremlagt en plan, der flugter med vores ønsker, siger Hans E. Nielsen, næstformand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Konkrete anbefalinger er med i handleplan
Allerede tilbage i august 2019 afleverede Danmarks Sportsfiskerforbund et notat til miljøminister Lea Wermelin med en række konkrete forslag til, hvordan man fremadrettet kunne sikre en effektiv kontrol og administration med havbrugene.

- Miljøministeren skal have stor ros for at have lyttet til vores forslag. Vi havde et klart ønske om en forenklet myndighedsstruktur, der kunne sikre en større faglighed og grundig behandling i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelser og placeringstilladelser. Helt konkret foreslog vi derfor, at myndighedsansvaret vedrørende miljøopgaverne på havbrugsområdet skulle samles i Miljøstyrelsen – det er nu lykkedes, siger Hans E. Nielsen.

Derudover foreslog Danmarks Sportsfiskerforbund samtidig en standardisering og digitalisering af driftsjournaler, så havbrugenes årsindberetninger blev ensrettet og dermed kunne anvendes som en reel kontrolmulighed for tilsynsmyndighederne.

- Der er nu fastlagt nogle klare rammer, der fremover gerne skal sikre, at havbrugene overholder gældende miljølovgivning, så vi kan beskytte vores sårbare havområder og havmiljø. Vi ser frem til, at Miljøstyrelsen nu får styr på området, og vi vil sideløbende arbejde videre for, at fiskeopdræt i Danmark skal foregå i lukkede, recirkulerede anlæg på land, uden unødvendig negativ påvirkning af havmiljøet, siger Hans E. Nielsen.