Miljøskandale i Agersø Sund: Sportsfiskere kræver politisk handling

Agersø Panoramio Både erhvervsfiskere, fritidsfiskere og lystfiskere har i flere år klaget over, at fiskene har været helt forsvundet fra Agersø Sund, og det har indtil nu været usikkert, hvad årsagen har været, da RGS Nordic har affejet tidligere kritik.

Rensningsanlægget RGS Nordic ved Agersø Sund i det sydlige Storebælt har udledt miljøfremmede stoffer og næringsstoffer langt over det tilladte i en årrække. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Danmarks Sportsfiskerforbund vil nu have myndighederne på banen.

DSCF0204 1

Torben Kaas, Formand

Danmarks Sportsfiskerforbund

Andreas Findling Rottem Crop

Andreas Findling-Rottem

Presse- og kommunikationsansvarlig

I en netop offentliggjort rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, der er bestilt af Danmarks Fiskeriforening, fremgår det, at rensningsanlægget RGS Nordic ved Stigsnæs på Sjælland i en længere årrække har udledt industri-spildevand med miljøfremmede stoffer samt næringsstoffer langt udover de tilladte værdier.

”Rapportens hovedkonklusion er, at de tilgængelige måledata fra RGS’ egenkontrol afslører »at de udledte koncentrationsniveauer og mængder udgør en risiko for at kunne forårsage kroniske og akutte toksiske effekter i økosystemet« og »at udledningen af en række stoffer med spildevand fra RGS Nordic er en væsentlig belastning af vandmiljøet i Agersø Sund«, skriver Danmarks Fiskeriforening i en pressemeddelelse om sagen.

Oplysningerne kommer bag på formand i Danmarks Sportsfiskerforbund, Torben Kaas, der er rystet over rapportens konklusioner.

- Danmarks Sportfiskerforbund har tidligere både været i kontakt med Slagelse Kommune om spildevandshåndteringen ved RGS Nordic, samt været på besigtigelse ved rensningsanlægget sammen med repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening. Intet af det har givet anledning til at tro, at virksomheden har overtrådt gældende miljølovgivning og sat vores i forvejen hårdt belastede havmiljø under yderligere pres, siger Torben Kaas.

Det viser rapporten om RGS Nordic

 

  • Slagelse Kommune har udstedt RGS Nordics miljøgodkendelse og udledningstilladelse i 2008 for en tiårig periode, der ifølge kommunen først tæller fra 2013 p.g.a. en ankesag.

 

  • De kravværdier, som er i udledningstilladelsen fra 2008 tillader meget store overskridelser i forhold til de kravværdier, der baseres på gældende miljøkrav. (Miljøloven er ændret siden 2008, men kravværdierne er ikke blevet ajourført). Der er tale om meget høje kravværdier (forureningsværdier) fra en enkeltvirksomhed både set nationalt og internationalt.

 

  • Slagelse Kommune vurderer udledningskoncentrationen efter at udledningsvandet er ”fortyndet” 70 gange. Det normaler er, at man vurderer udledningskoncentrati-onen efter en ”fortynding” på 10–50 gange.

 

  • Overskridelser af kravværdier, der er fastsat af Slagelse Kommune: 31% af prøverne. Overskridelser af nugældende kravværdier (Miljø Kvalitets Krav) efter 70 gange fortynding: 80% af prøverne.

 

  • Overskridelserne er ganske store. 34% af prøverne overskrider kravværdierne mere end ti gange og 4% overskrider kravværdierne mere end 100 gange.

 

  • Indholdet af organisk stof og næringsstofferne kvælstof og fosfor overskrider Slagelse Kommunes fastsatte kravværdier fra 2008 i 70% af prøverne.

 

  • Det er kun et begrænset antal miljøfarlige stoffer, som der rutinemæssigt analyseres for i det udledte spildevand.

 

  • De mængder af bl.a. barium, PAH-tjæreforbindelser og PFOS, der er i udledningsvandet er for høje, det kan tyde på at det især er disse stoffer, som rensningsanlægget ikke kan tilbageholde i tilstrækkeligt omfang.

 

Kilde: Danmarks Fiskeriforening og Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

Store overskridelser i udledningerne
Ifølge den tekniske rapport fra Aarhus Universitet er der tale om markante overskridelser af de tilladte udledningstilladelser.

- Det samlede billede, der tegnes af rapporten er, at 30% af prøverne ligger over de grænseværdier, som blev fastsat i Slagelse Kommunes miljøgodkendelse fra 2008. Hele 80% af prøverne ligger over de gældende generelle miljøkvalitetskrav, der anvendes i dag, og som også burde være gældende i Slagelse Kommune, oplyser manden bag rapporten, Jakob Strand, der er seniorforsker ved Aarhus Universitet, Institut for Bioscience – Marin biodiversitet og eksperimentel økologi, til Danmarks Fiskeriforening.

Der er blandt andet tale om udledninger af de skadelige, miljøfremmede stoffer tungmetaller, barium, polyaromatiske kulbrinter, bisphenol A og PFOS samt overskridelser i udledninger af kvælstof og fosfor.

Det fremgår desuden af rapporten, at de grænseværdier for udledning, der er fastsat i Slagelse Kommunes miljøgodkendelse af virksomheden fra 2008, er for høje og i strid med den nuværende miljølovgivning. Kommunen administrerer alligevel stadig virksom-heden efter miljøgodkendelsen fra 2008.

Danmarks Sportsfiskerforbund kræver politisk handling
Både erhvervsfiskere, fritidsfiskere og lystfiskere har i flere år klaget over, at fiskene har været helt forsvundet fra Agersø Sund, og det har indtil nu været usikkert, hvad årsagen har været, da RGS Nordic har affejet tidligere kritik. Men nu kræver Danmarks Sportsfiskerforbund, at både myndigheder og politikere straks tager fat på sagen.

- Det er helt ufatteligt, at RGS Nordic i årevis har kunne udlede spildevand med alt for høje grænseværdier, uden at hverken kommune eller stat har grebet ind. Og det er endda sket på baggrund af en miljøgodkendelse, der strider med den gældende miljølovgivning på området, siger Torben Kaas.

- Vi forventer nu, at kommunen og Regeringen straks griber ind og får rettet op på forholdene, og vi følger sagen helt til dørs, siger Torben Kaas.