Kom til kickoff-møde om projekt Kysthjælper i Assens

Kysthjælper Kysthjælper er for alle, der gerne vil være med til at forbedre levestederne i kystnære havområder. Foto: Søren Astrup Jørgensen.

Frivilligprojektet Kysthjælper skaber bedre levesteder for fisk, dyr og planter i kystnære havområder. Hør om Kysthjælpers arbejde i Assens og muligheden for at blive en del af projektet på kickoff-mødet den 28. november 2022.

Om mødet

Tid: 28. november 2022 kl. 19-21
Sted: Assens Rådhus, Rådhus Allé 5, 5610 Assens
Mødet foregår i mødelokale 1 og 2

Projekt Kysthjælper arbejder med naturforbedringer i havet fire steder i landet, og mandag den 28. november holder vi kickoff-møde i Assens, hvor kan du høre om Kysthjælpers arbejde i Assens og muligheden for at være med som frivillig i projektet.

Mødet foregår på Assens Rådhus fra kl. 19-21. Det er gratis at deltage i mødet, og du kan være med uanset baggrund og erfaring. Alle kan give en hånd i Kysthjælper, hvor vi sammen skaber bedre levesteder for fisk, dyr og planter i kystnære havområder ved at udplante ålegræs og udlægge sten til nye stenrev.

Mødedagsorden:
• Kysthjælper – præsentation af projektet (v. projektleder Erik Haar Nielsen)
• Kommunens engagement i Kysthjælper (v. Søren Bay, biolog i Assens Kommune)
• Det sker i 2022-23 i Assens (v. Erik Haar Nielsen og Søren Bay)
• Sådan bliver du en del af Kysthjælper (v. Erik Haar Nielsen og Søren Bay)
• Eventuelt

ÅLEGRÆS

Ålegræs er en undervandsplante, der vokser naturligt i de kystnære havområder ned til 5 meters dybde og få steder helt ned til 10-12 meters dybde. Planten har en række vigtige egenskaber. Den er føde for havets fugle og levested for krebsdyr, snegle og fisk. Desuden er ålegræs i stand til at binde både næringsstoffer og CO2. Dermed kan planten være en del af løsningen på klimaudfordringerne.

Desværre er udbredelsen af ålegræs gået kraftigt tilbage i havet omkring Danmark. Ålegræsengene fylder i dag mindre end en tredjedel af det areal, der var dækket af ålegræs for 100 år siden. Men det har vist sig, at man kan hjælpe ålegræsset på vej ved at udplante skud fra andre ålegræsbede.

STENREV

Stenrev er en naturlig del af landskabet under havoverfladen og udgør vigtige levesteder for smådyr og fisk, som finder skjul og føde på de artsrige rev. Mange rev er forsvundet, fordi mennesker har fisket de store sten op for at bruge dem på landjorden til havnebyggerier og kystsikringer. Forskere fra DTU Aqua vurderer, at der er fjernet stenrev svarende til et areal på størrelse med Fanø.

Derfor er der brug for, at vi genskaber stenrev ved at udlægge grupper af større sten i de kystnære havområder. Tidligere projekter med udlægning af sten har vist, at nye stenrev hurtigt bliver indtaget af planter, smådyr og fisk.

Kysthjælper giver havet en hånd
Både fisk, dyr og planter i Danmarks kystnære havområder er presset af forringede levesteder som følge af blandt andet menneskers forurening, stenfiskeri og fiskeri med bundslæbende fiskeredskaber. Gennem de seneste 100 år er mange stenrev og ålegræsenge forsvundet ved de danske kyster, og områder med nøgen sandbund er blevet flere.

Men fisk og bundlevende dyr har brug for varieret natur med spisesteder og skjulesteder, hvor de kan gemme sig for større rovfisk. Derfor har Danmarks Sportsfiskerforbund taget initiativ til projekt Kysthjælper, der sammen med frivillige skal forbedre landskabet på havbunden fire steder i Danmark: ved Assens, Horsens, Aarhus Bugten og i Limfjorden.

Kysthjælper er ledet af Danmarks Sportsfiskerforbund og finansieret af Velux Fonden. Projektet undersøger, hvordan man bedst muligt inddrager de frivillige i arbejdet med naturforbedringer, så vi fremover kan genskabe endnu mere havnatur med hjælp fra frivillige.

Kysthjælpers arbejde er baseret på den førende forskning og trækker på et stort netværk af danske forskere inden for naturforbedring. Derudover samarbejder vi med de relevante kommuner og alle dem, der færdes ved havet i fritiden. Det er blandt andre fritidsfiskere, lystfiskere, dykkere, jægere og naturfredningsfolk, som gerne vil gøre en forskel for livet i havet.

Har du spørgsmål, kontakt:
Kysthjælpers projektleder Erik Haar Nielsen: ehn@sportsfiskerforbundet.dk
Biolog i Assens Kommune, Søren Bay: sobay@assens.dk

20141113 132636 1 34Mb
Ved at udlægge sten på havbunden kan man skabe nye stenrev, der er vigtige levesteder for blandt andet torsken.
Ålegræs Og Fisk Fotograf Gearløs
Ålegræs har en række vigtige funktioner i havmiljøet. Det er levested for fisk og smådyr, og det lagrer CO2 og binder forurenende næringsstoffer. Foto: Gearløs.