Hul igennem ved Mosbjerg Dambrug

IMG 1483 Sådan ser der ud i dag. Nu flyder Uggerby Å frit forbi Mosbjerg Dambrug.

Den ene af de to store spærringer i Uggerby Å er nu endelig fjernet. Hjørring Kommune er ved at afslutte projektet ved Mosbjerg Dambrug, og den tidligere spærring er nu erstattet af et langt stryg, så nu har fiskene adgang til den øvre del af vandløbssystemet.

Hen over sommeren har Hjørring Kommune arbejdet med at fjerne spærringen ved Mosbjerg Dambrug ved Uggerby Å, og der er nu fri passage på stedet. Kommunen mangler nu blot at løse nogle afsluttende opgaver inde på selve dambruget, der fremover får vand via en pumpeløsning.

Spærringen ved Mosbjerg Dambrug var en alvorlig hindring for, at vandrefiskene kunne nå frem til den øvre del af vandløbet, og en tidligere løsning med et omløbsstryg kom aldrig til at fungere.

Genskabelse af naturlige forhold
– Hele opstemningen er nu fjernet, og der er genskabt naturlige vandstandsforhold på de 3,5 kilometer af Uggerby Å, som var stuvningspåvirkede. Der er hermed skabt fri faunapassage forbi dambruget, og der er skabt et friskstrømmende og meget varieret vandløb, hvor det før var dybt og langsomtflydende, fortæller Jens Pedersen, der er biolog i Hjørring Kommune. Han fortsætter:

– Det lille tilløb Grårup Bæk løb før ud i Uggerby Å umiddelbart opstrøms stemmeværket i en langsomtflydende kanal. Grårup Bæk er nu genslynget over en 150 meter lang strækning, og der er udlagt næsten 100 meter gydestryg. Grårup Bæk vil dermed kunne bidrage til en naturlig ørredbestand i Uggerby Å. Vi vurderer, at dette projekt har helt afgørende betydning for at opnå målopfyldelse for både dyr og planter og ikke mindst at få genskabt en stærk ørredbestand i Uggerby Å.

Mosbjerg2
Sådan så der tidligere ud ved Mosbjerg Dambrug. Nu er spærringen helt væk.

Håb for løsning ved Bindslev Gl. Elværk
Længere nedstrøms i Uggerby Å ligger Bindslev Gl. Elværk, som også udgør et stort problem for vandrefiskene, og først når der også er fundet en passageløsning her, vil man få det fulde udbytte af løsningen ved Mosbjerg Dambrug.

Hjørring Kommune havde udarbejdet et løsningsforslag, som imidlertid blev påklaget med den konsekvens, at kommunen nu er i gang med at udarbejde et nyt løsningsforslag, der skal imødekomme klagepunkterne, der blandt andet handlede om afgitringen og placeringen af gydebanker.

Nyt forslag sendes i høring
Det nye forslag bygger på rådgivning fra DTU Aqua vedrørende afgitringen, og det vil indeholde en mere præcis beskrivelse af, hvor gydebankerne bliver placeret i det planlagte stryg.

Det nye forslag kommer i høring til september, og om alt går vel, går arbejdet i gang til april næste år.

Projektet finansieres blandt andet med midler fra EU, og her var fristen for færdiggørelse udgangen af første kvartal 2023.

– Men vi har heldigvis fået udsat fristen til 31. september 2023, så jeg forventer, at vi får en løsning på passageproblemerne til næste år, fortæller Jens Pedersen, biolog ved Hjørring Kommune.