Nu kommer der fri passage ved Mosbjerg Dambrug

Mosbjerg2 Inden 1. august vil stemmeværket være borte, og fiskene vil have fri passage. Allerede nu er vandstanden sænket med cirka 60 cm, og den sidste niveauforskel på 1,4 meter vil gradvist forsvinde. Foto: Henrik Kassow Andersen.

I løbet af de næste måneder vil et to meter højt stemmeværk ved Mosbjerg Dambrug blive fjernet, og dermed skabes der fri passage til 195 kilometer vandløb i den øvre del af Uggerby Å-systemet. Dambruget vil fremover få vand fra åen gennem en pumpeløsning. Dermed forsvinder den ene af de to store forhindringer ved åen, og nu mangler der bare en løsning ved Bindslev Gl. Elværk, før vandrefiskene har fri passage til det meste af å-systemet.

Ørredbestanden i Uggerby Å har de senere år været for nedadgående, og det skyldes ikke mindst de to store spærringer, der findes i hovedløbet. Først møder fiskene spærringen ved Bindslev Gl. Elværk, og længere oppe i åen har et to meter højt stemmeværk skabt passageproblemer ved Mosbjerg Dambrug. Begge steder er der forsøgt etableret passage i form af fisketrappe og omløb, men det har kun i begrænset omfang løst problemerne.

Nu er der imidlertid endelig fundet en løsning ved Mosbjerg Dambrug, og inden længe går gravemaskinerne i gang med at fjerne opstemningen, så der forventes at være helt fri passage den 1. august 2022.

Pumpeløsning på plads
Løsningen indebærer, at vand fra åen fremover pumpes ind i dambruget. Dermed bliver stemmeværket overflødigt, og hvis alt går vel, er det fjernet den 1. august, hvorefter fiskene har fri passage til vandløbsstrækninger på i alt 195 km opstrøms dambruget.

Hele projektet er finansieret af staten og EU under Vandområdeplan 2.

Klagesag ved Bindslev Gl. Elværk
Ved den anden store spærring ved Bindslev Gl. Elværk er der endnu ikke fundet en endelig løsning. Her afventes nemlig afgørelse i en klagesag, som er indgivet af Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening samt Den Selvejende Institution Bindslev Gamle Elværk, og før sagen er afgjort hos Miljø- og Fødevareklagenævnet, kan arbejdet ikke komme i gang.

Hjørring Kommune håber, dette sker snart, da man har en bevilling fra EU, der skal være brugt inden 1. april 2023.

Forbundet sikrede mulighed for pumpeløsning

Natur- og Miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund, Lars Brinch Thygesen, er glad for, at der er fundet en løsning ved dambruget.

 

– Vi ser frem til, at projektet er gennemført, og med den planlagte passageløsning ved Bindslev Gl. Elværk vil det give Uggerby Å et nødvendigt og tiltrængt løft med flere vilde fisk. Vi har presset på sammen med Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn og vil rose Hjørring Kommune for deres indsats, siger Lars Brinch Thygesen og fortsætter:

 

– At det er muligt at fjerne stemmeværket og etablere en pumpeløsning er forbundets fortjeneste, da vi har foreslået forskellige alternativer til de spærrende opstemninger. En opkøbsordning af gamle, utidssvarende ferskvandsdambrug fra 2014 fik vi suppleret med muligheden for at etablere pumpeløsning ved de ferskvandsdambrug, der ønsker at fortsætte med en moderne produktion. De to initiativer har været gode værktøjer for de kommuner, der har arbejdet for målopfyldelse med flere vilde fisk i danske vandløb.

 

Brug for vilde vandløb
Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder hårdt for at få fri faunapassage ved alle spærringer i vores vandløb. Spærringerne hindrer nemlig vandrefiskene i at nå til og fra gydepladserne, og de kan desuden betyde en øget dødelighed for den udtrækkende smolt.

 

Læs mere om forbundets politik her.

Udsigt til flere fisk i løbet af få år
Hos Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn (SFHO) glæder man sig over udsigten til fri passage og flere fisk i åen.

– I SFHO hilser vi arbejdet velkommen og er super glade for, at åen endelig kommer til at løbe frit igen omkring Mosbjerg Dambrug til gavn for vandmiljøet i hele Uggerby Å-systemet. Det skal ingen hemmelighed være, at det i mange år har været en torn i øjet på os i foreningen, at opstemningen har bremset både opgang af havørreder og især udtræk af ørredsmolt i foråret til trods for, at amtet for år tilbage lavede et omløbsstryg omkring opstemningen netop for at afhjælpe dette, udtaler Henrik Kassow Andersen, der er formand for SFHO. Han fortsætter:

– Men desværre viste det sig, at løsningen aldrig helt fungerede, så nu når både spærringen og omløbsstryget bliver fjernet, og åen igen løber naturligt, er vi ret sikre på, at vi i løbet af en kort årrække vil se masser af fisk i åens øvre løb igen. Endelig er der en chance for at få gevinst af de tusindvis af frivillige timer, der gennem årene er blevet brugt af foreningens medlemmer på at forbedre åens øvre løb i både hovedløb og tilløbsbække.

Ser frem til løsning ved Bindslev
– Vi glæder os allerede til, at turen kommer til Bindslev Gl. Elværk, der er den sidste af de store forhindringer i vandsystemet. Når den er borte, skulle alt være optimalt, for at vi igen kan få den bestand af fisk, som Uggerby Å fortjener, siger Henrik Kassow Andersen og afslutter:

– Vi ser frem til et godt samarbejde med Hjørring Kommunes Teknik- og Miljøafdeling, som vi virkelig synes har lavet et godt stykke arbejde ved dette projekt. De skal have stor ros for deres store engagement og det gåpåmod, de har udvist for at finde en løsning, der tilgodeser alles interesser i og omkring Uggerby Å.

Billede 043
Når stemmeværket ved Mosbjerg Dambrug forsvinder, er spærringen ved Bindlev Gl. Elværk den sidste store spærring i Uggerby Å.

Effekten afhænger af løsning ved Bindslev
Hos Hjørring Kommune er der også glæde over, at der nu sker noget ved Mosbjerg Dambrug, men samtidig påpeger Jens Pedersen, der er teamleder i kommunen, at den store effekt først kommer, når der også er etableret passage ved Bindslev Gl. Elværk. Han udtaler til Sportsfiskeren.dk:

– Vi er rigtig glade for, at realiseringen af indsatsen ved Mosbjerg Dambrug netop er påbegyndt. Det bliver et super godt projekt. Effekten af dette projekt afhænger selvfølgelig af, at vi også får realiseret projektet ved Bindslev Gl. Elværk. Dette projekt skal være realiseret inden udgangen af 1. kvartal 2023. I Hjørring Kommune venter vi derfor på, at der snart kommer en afgørelse fra klagenævnet, så vi kan nå at gennemføre projektet inden tidsfristen.

– Både indsatsen ved Mosbjerg Dambrug og Bindslev er vigtige projekter, da realisering af dem vil åbne op for 211 km vandløb opstrøms. Det har betydning for effekten af de lidt mere end 60 vandplan-indsatser, vi allerede har realiseret opstrøms Mosbjerg Dambrug og Bindslev, slutter Jens Pedersen.

Du kan læse mere om projektet ved Bindslev Gl. Elværk her.