Landbrug

Fiskebestandene i de kystnære havområder er over flere år gået tilbage. Det fastslår den seneste Nøglefiskerrapport fra DTU Aqua.

VÆLG SKÅNSOMT FANGET FISK

Danmark fik i november 2020 et nyt statsligt garantimærke, NaturSkånsom, som skal hjælpe dig som forbruger med et bæredygtigt valg af fisk.

De fiskere, der er med i ordningen, må udelukkende fiske med skånsomme redskaber som eksempelvis langliner, garn og flydetrawl, som skåner det sårbare og værdifulde miljø på havbunden, der er afgørende for et sundt økosystem i havet.

Fisk med mærket skal leve op til følgende tre krav:

1. Fisken skal fanges med skånsomme redskaber og være fra en bæredygtig bestand

2. Fiskekutteren må ikke være længere end 17 meter, og fangstrejserne skal være korte

3. Fiskeren skal bestå et kvalitetskursus

Mærket adskiller sig blandt andet fra det i forvejen kendte MSC-mærke ved ikke at tillade fisk fanget med bundtrawl eller fisk, der har status som en truet art, f.eks. ål.

Artiklen er tidligere bragt i magasinet Sportfiskerens tillæg Indblik nr. 4, 2020

I mere end 20 år har frivillige fritidsfiskere landet over sat de samme ruser og garn år efter år for derefter at optælle deres fangster og indrapportere dem til DTU Aqua. Projektet kaldes Nøglefiskerprojektet og er det eneste overvågningsprogram af de kystnære fiskebestande herhjemme.

Mads Christoffersen, der frem til 2021 var en af forskerne bag projektet, fortæller, hvordan fritidsfiskerne tilbage i 2002 igen og igen beklagede sig til DTU Aqua over færre og færre fangster i lokale områder, og hvordan det blev startskuddet til det omfattende citizen science-projekt.

– Det var fritidsfiskerne, der i sin tid klagede over, at der var færre fisk kystnært. Det ønskede vi et mere håndfast bevis for – og derfor oprettede vi det Nøglefiskerprogram, som i dag består af fritidsfiskere, der fisker over hele Danmark efter en standardiseret metode. Det vil sige, at alle får udleveret ens fiskeredskaber i form af garn og ruser. De fisker så med det samme grej nogle faste steder, og dermed har vi et fantastisk udgangspunkt for at indsamle og sammenligne data over flere år, fortæller Mads Christoffersen.

Ifølge ham er tilstanden for fiskebestandene et af de mest håndgribelige målepunkter, når det kommer til at vurdere miljøtilstanden i vores kystnære farvande.

– Flere af de fiskearter, vi måler på i Nøglefiskerrapporten, er langt oppe i fødekæden. Går de tilbage, er det som regel et udtryk for, at det generelt står dårligt til i vores havmiljø. Netop derfor er det så vigtigt at overvåge bestandene af eksempelvis torsk, fladfisk og andre bundlevende arter, der har nogle specifikke krav til opvækst-, leve- og gydeområder, siger Mads Christoffersen.

Og desværre tegner den seneste Nøglefiskerrapport, som bygger på data fra 2017-2019, et dystert billede.

NØGLERFISKERPROGRAMMET

Nøglefiskerprojektet er et samarbejde mellem Dansk Amatørfiskerforening, Dansk Fritidsfiskerforbund og DTU Aqua.

Projektet har eksisteret siden 2002 og har foreløbigt finansiering til og med 2022. Nøglefiskerne fisker på faste positioner med de samme redskaber – tre garn og tre ruser.

I perioden 2017-2019 har 94 nøglefiskere bidraget med data fra 21 kystområder. På www.fiskepleje.dk finder du link til den seneste Nøglefiskerrapport. Næste rapport udkommer i 2023.

Mangel på større individer
Flere af de arter, der er interessante for lystfiskere, ser ifølge nøglefiskerrapporten ud til at være i tilbagegang i næsten alle de kystnære områder, hvor der indsamles data fra. Og det er især manglen på større individer, der bekymrer Mads Christoffersen.

– Store torsk, altså torsk over mindstemålet, ser vi meget lave fangster af over hele landet. De er stort set helt væk. Og fangsterne af skrubber, som ellers er vores mest udbredte fisk, da den har evnen til både at trives i meget salt og meget ferskt vand, er også gået tilbage i alle de områder, vi samler data fra – på nær Roskilde Fjord, Isefjord og Sejrøbugten. Det er altså helt tydeligt, at det går den forkerte vej, og det har det gjort længe, siger Mads Christoffersen.

– Ser man eksempelvis på fritidsfiskernes samlede registreringer af skrubber, lå de i perioden 2014-2016 på i alt 17.000 stk. I perioden 2017- 2019 er der til sammenligning fanget 10.000 skrubber. Tallene er ikke fuldstændigt sammenlignelige, da der i de to perioder er små forskelle i antallet af fritidsfiskere, der har bidraget med fangstrapporter, og hvilke områder de har fisket i, men det er alligevel uomtvisteligt, at der er en markant tilbagegang, siger Mads Christoffersen.

Selv i Øresund, der normalt fremhæves som et unikt havområde, der har nydt godt af det over 80 år lange forbud mod fiskeri med trawl, viser nøglefiskernes rapporter ikke, at fiskebestandene skulle have det meget bedre.

– Vi kan ikke konkludere, at tilstanden for flere af de kystnære fiskearter er bedre i Øresund end i resten af landet. Men det skal dog også siges, at datagrundlaget fra dette område er meget spinkelt. Vi har simpelthen ikke nok nøglefiskere her.

Mens fangsttallene altså ser alarmerende ud for tilstanden blandt de større individer, så er mængden af yngel mange steder relativt høj.

– Det skyldes med al sandsynlighed, at ynglen kan klare højere vandtemperaturer i forhold til de store individer, som kan have sværere ved at tilpasse sig og derfor trækker væk fra de kystnære områder. Det gælder blandt andet torsk og rødspætter.

Bundtrawl

Mange presfaktorer
Spørger man Mads Christoffersen, hvad tilbagegangen skyldes, er der ikke et entydigt svar. Det er ifølge ham en række forskellige presfaktorer, der i sidste ende er med til at ødelægge de habitater, fiskene er knyttet til.

– Torsk, rødspætte, ising og andre bundlevende fisk har flere livsfaser, der som regel stiller forskellige krav til omgivelserne. Der skal være opvækstområder, når fiskene er små, og når de er store, skal de kunne finde føde i fourageringsområder og gyde i særlige gydeområder, hvor de har mulighed for at formere sig. De skal også frit kunne vandre mellem disse områder. Mange af områderne er hårdt pressede af forskellige faktorer, så et entydigt svar er svært at give, siger Mads Christoffersen.

Men både Mads Christoffersen og adskillige undersøgelser fra blandt andet DTU Aqua
og Aarhus Universitet, der er lavet for Miljøstyrelsen, peger på en række mulige problemer. Og iltsvind på grund af for mange næringsstoffer, fiskeri samt stigende havtemperaturer udgør de væsentligste problemer og sætter fiskenes habitater under voldsomt pres. Men også invasive arter, råstofindvinding, kystsikring og anden menneskelig påvirkning, som for eksempel sejlads, påvirker habitaterne og dermed fiskebestandene negativt.

Skal udviklingen for de kystnære fiskebestande vendes, kræver det derfor, at der sker en indsats på flere områder.

– Jeg mener først og fremmest, at vi skal fokusere på habitaterne. Hvis der ikke er gode levesteder til stede, kommer der ikke flere fisk. Det kræver, at vi beskytter flere områder, og at vi reetablerer opvækst-, leve- og gydeområder. Derudover er det helt essentielt, at vi får nedbragt udledningen af næringsstoffer, da iltsvindsproblemerne blot ser ud til at vokse år for år. Der er altså rigeligt at tage fat på.

DET MENER DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND:

100/30/10-modellen
Danmarks Sportsfiskerforbund foreslår sammen med WWF Verdensnaturfonden, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening en 100/30/10-model i forvaltningen af de danske havområder. Planen skal sikre en bæredygtig forvaltning af havet og rette op på den ubalance, mange af de undersøiske økosystemer i dag er ramt af.

 • 100 % af havarealet skal forvaltes bæredygtigt og økosystembaseret.

 • Mindst 30 % af havarealet skal bestå af effektivt beskyttede og forvaltede områder.

 • Mindst 10 % af havarealet skal beskyttes mod enhver form for direkte udnyttelse – dvs. ”urørt hav”.

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder samtidig for:

 • Reduktion af alle skadelige udledninger, både fra landbrug, spildevands-, overfladevands- og akvakulturanlæg

 • Stop for ødelæggelse af bundforholdene med skrabende redskaber

 • Stop for klapning i sårbare naturområder

 • Mere intelligent kystsikring – og dermed en begrænsning af sandfordring

 • Reel beskyttelse af Natura 2000- og fuglebeskyttelsesområder mod belastende udnyttelse

 • Offentlig adgang til data om kystvandenes tilstand

 • Udvikling af miljøforbedrende tiltag, som for eksempel udplantning af ålegræs og genetablering af stenrev

 • Videreudvikling og støtte til det frivillige arbejde med at genskabe gode miljøforhold i fjorde og kystnære områder