Hør om Kysthjælpers arbejde for større biodiversitet i havet

Stenrev Ørred 2 Niels Vestergaaard Web Ved at lægge sten ud i kystnære havområder kan man skabe gode levesteder for fisk, smådyr og planter. Foto: Niels Vestergaard.

Kunne du tænke dig at vide mere om, hvordan projekt Kysthjælper kan gøre en forskel for biodiversiteten i havet? Så lyt med på det digitale møde ”Morgenbølger” den 4. maj.

Er du nysgerrig på projekt Kysthjælper, og kunne du tænke dig at vide mere om, hvordan projektet kan forbedre biodiversiteten i kystnære havområder? Så kan du følge med i Velux Fondens online-morgenmøde den 4. maj, hvor du kan høre projektleder Erik Haar Nielsen fortælle om Kysthjælpers formål og projektets indflydelse på biodiversiteten.

Mødet er en del af en serie af morgenmøder om det danske havmiljø - kaldet ’Morgenbølger’ - hvor Velux Fonden sætter fokus på specifikke havproblematikker og inviterer nogle af fondens aktuelle projekter til at holde oplæg om deres erfaringer.

Kysthjælper – vi giver havet en hånd

Danmarks Sportsfiskerforbund er projektejer.
Projektet kører fra 2021 til 2025.

Kysthjælper har landsdækkende perspektiver, men vil blive lokalt forankret med fire pilotprojekter i Limfjorden, Århus Bugten, Horsens Fjord og ved Assens.

Biolog Erik Haar Nielsen er ansat som projektleder med støtte fra biolog Kaare Manniche Ebert. Faglig rådgiver er biolog Torben Ankjærø.

Projektet bistås af to følgegrupper:

Faglig støttegruppe: 
Aarhus Universitet, DTU Aqua, Syddansk Universitet, Rambøll, COWI, Als Stenrev, Naturpark Lillebælt, Limfjordsrådet, Sund Vejle Fjord (Vejle kommune), Horsens Kommune, Aarhus Kommune, Assens Kommune og Danmarks Naturfredningsforening.

NGO-støttegruppe: 
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Amatørfiskerforening, Danmarks Sportsdykkerforbund, Limfjordsmuseet, Danmarks Jægerforbund, Friluftsrådet og Dansk Fritidsfiskerforbund.

Projektet er finansieret af VELUX FONDEN.

Bedre levesteder øger biodiversiteten
Projekt Kysthjælper kan styrke biodiversiteten i kystnære havområder omkring Danmark ved at forbedre levestederne under havoverfladen. Med hjælp fra frivillige skal nøgne sandbunde og døde ålegræsbede omdannes til nye stenrev, ålegræsbede og muslingerev, så muslinger, krebsdyr og fiskeyngel får nye levesteder, hvor de kan søge føde og skjul.

På morgenmødet den 4. maj vil projektleder Erik Haar Nielsen fortælle om følgende:

• Baggrunden for Kysthjælper
• Formålet med Kysthjælper
• Projektets tre ben: En teoretisk del (vidensindsamling) – En praktisk del (restaureringsprojekter i fire områder i Danmark) – En online værktøjskasse for frivillige
• De fire restaureringsprojekter
• Monitering og citizen science
• Formidling af projektet til den brede befolkning

Ved samme møde vil du desuden kunne høre Bjarke Laubek fra Voersaa Borgerforening, der fortæller om projektet ’Retablering af ålegræs og stenrev ved Asaa Rende og etablering af marint reservat’.

Se alle Velux Fondens kommende digitale morgenmøder om havet, og tilmeld dig møderne her: