Danmarks Sportsfiskerforbund: Grødeskæring i Ribe Mølledam er ulovlig og truer snæblen

Grødeskæring Ribe Mølledam

Esbjerg Kommune har netop givet dispensation til, at der kan skæres grøde op til fire gange årligt i Ribe Mølledam. Det til trods for, at der ikke er foretaget en miljøvurdering af, hvordan grødeskæringen vil påvirke særligt beskyttede arter, som lampret og snæbel. Både Miljøstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen har allerede afvist muligheden for at give dispensation.

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

Andreas Findling Rottem Crop

Andreas Findling-Rottem

Presse- og kommunikationsansvarlig

Den lever kun i ét område i Verden. I nogle få vandløb i det sydvestlige Jylland. Der er tale om den rødlistede og stærkt truede snæbel. Alligevel ønsker Esbjerg Kommune nu at give tilladelse til at skære grøde i Ribe Mølledam, som netop er et vigtigt leve- og opvækstområde for snæblen. Men også en række andre fiskearter, såsom lampretter, laks og havørred, kan blive påvirket af, at man fjerner de for fiskene livsnødvendige planter i Ribe Mølledam.

Derfor har Danmarks Sportsfiskerforbund påklaget Esbjerg Kommunes dispensation til at skære grøde i mølledammen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

- Der er i Esbjerg Kommune et politisk ønske om at fjerne vandplanter i Ribe Mølledam, så man kan få et frit vandspejl. Derfor har man nu givet dispensation til at skære grøde i mølledammen. Men det sker altså på bekostning af særligt beskyttet natur og med fare for at påvirke blandt andet den stærkt truede snæbel, forklarer Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund, der samtidig er uforstående for årsagen til grødeskæringen.

- Der er tale om rent æstetiske hensyn. For nogle er vandplanterne åbenbart til gene og en torn i øjet. Derfor skal de væk, så man kan få et frit og pænt vandspejl at se på. Men hvad der findes under vandspejlet, har man altså ikke øje for. Det er synd og skam, for det er netop her, der gemmer sig noget helt særligt, siger han.

Esbjerg Kommune: Ribe Mølledam har stor kulturværdi
Ifølge Esbjerg Kommune skulle der være særlige kulturhistoriske hensyn ved Ribe Mølledam, der retfærdiggør, at man nu vil fjerne vandplanter i mølledammen. Men det er hverken i tråd med Miljøstyrelsens eller Slots- og Kulturstyrelsens vurdering.

I et svar til netop Esbjerg Kommune tidligere i år, skriver Slots- og Kulturstyrelsen, at de ”ikke er bekendt med, at der skulle være tungtvejende, kulturhistoriske interesser knyttet til det angivne område i Ribe Mølledam, som kan begrunde en tilsidesættelse af væsentlige natur- og miljøhensyn.”

- Esbjerg Kommune ignorerer tydeligvis det svar, de har fået fra de to styrelser, da det ikke flugter med kommunens ønsker. Det må siges at være en alternativ fremgangsmåde, siger Lars Brinch Thygesen, der også hæfter sig ved, at der heller ikke er samfundsøkonomiske argumenter for at skære grøden.

- Kommunen undlader samtidigt at begrunde en grødeskæring af Ribes Mølledam ud fra hensyn til væsentlige samfundsinteresser af social eller økonomisk art. Det forstår jeg egentlig godt, for det vil være meget vanskeligt på det foreliggende grundlag, ja faktisk er det ikke muligt, siger han.

Der mangler vurdering af grødeskæringens miljøpåvirkning
Ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund er Esbjerg Kommunes dispensation ikke kun problematisk, når det kommer til afvejningen mellem kultur- og naturhensyn. Dispensationen er også i strid med EU’s Habitatdirektiv, der kræver en grundig miljøvurdering af, hvordan grødeskæringen vil påvirke områdets særligt beskyttede naturtyper og -arter.

- Esbjerg Kommune vil samtidig med at der foretages grødeskæring undersøge, hvordan grødeskæringen påvirker blandt andet mølledammens lampretlarver. Det holder bare ikke. Ifølge Habitatdirektivet skal der forud for grødeskæringen foretages en faglig vurdering af, hvordan projektet vil påvirke de arter, der udgør udpegningsgrundlaget for området. Og det er blandt andet lampretterne, siger Lars Brinch Thygesen.

- Derfor har vi nu klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet med henblik på, at sagen bliver sendt tilbage til kommunen til fornyet behandling, slutter han.