Bæverdæmninger skal kunne fjernes i visse typer vandløb

Beaver 5018287

Der skal være plads til bæveren i Danmark, men forhindrer en bæverdæmning fri passage for vandløbets fisk, skal den kunne fjernes. Der skal dog skelnes mellem målsatte vandløb med krav om fiskebestande, og vandløb, der ikke har målsætninger om sunde fiskebestande.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

Danmarks Sportsfiskerforbunds forslag til den kommende bæverforvaltning

 

- Bæverdæmninger, der etableres i vandløb, hvor der ifølge vandplanerne skal være god økologisk tilstand, skal altid skal kunne fjernes, hvis vandløbsmyndigheden vurderer, at der ikke er fri passage (både nedstrøms og opstrøms passage) for alle naturligt hjemmehørende fiskearter – eller hvis dæmningen ødelægger vigtige op-strøms beliggende gydeområder. Vi vurderer, at denne praksis ikke er i strid med habitatdirektivets artikel 16, som handler om at beskytte vilde dyr og naturtyper.

 

- Vi foreslår også, at fjernelse af dæmningen skal kunne udføres, uden at det er nødvendigt at ændre vandløbsregulativet. Dette vil sikre en mere smidig sagsbehandling i overgangsperioden, indtil der i de kommende regulativer er taget højde for bæverens mulige tilstedeværelse.

Bæveren, der er Europas største gnaver og som kan fælde træer på over en halv meters tykkelse, er på mange måder et fascinerende dyr, som der naturligvis skal være plads til i den danske natur. Dels fordi den kan være med til at skabe variation i landskabet, og dels fordi den tilfører vandløbene masser af dødt ved, som skaber skjul for blandt andet laks og havørred. Men bæverens massive dæmninger kan dog forhindre fri passage for fisk som laks, havørred, snæbel, helt og en række lampretarter.

I et høringssvar til den kommende forvaltningsplan for bæver, stiller Danmarks Sportsfiskerforbund derfor en række forslag, der både skal sikre, at det i de højt målsatte vandløb, hvor fisk har en særlig bevaringsstatus, og hvor de er måleparameter i forhold til god økologisk tilstand, er muligt at fjerne problematiske og impassable spærringer, samtidig med, at der i andre typer vandløb skal være mere frie muligheder for bæveren til at leve.

- I Danmark har vi 70.000 kilometer vandløb og i tusindvis af søer, hvor bæveren har mulighed for at bosætte sig og leve. Men kun 19.000 kilometer af vandløbene er målsatte med formelle krav om sunde fiskebestande – og i 80 % af disse vandløb er vi fortsat ikke i mål med at opnå god tilstand for fiskene. Derfor mener vi, at det skal være muligt at fjerne bæverdæmninger i disse vandløb, da de kan forhindre fiskenes frie vandring, som er essentiel for at få selvreproducerende fiskebestande, siger Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Hensyn til unger og yngletid
Bæveren bygger både dæmninger, der sikrer boet og dæmninger, der skal skabe forbedrede forurageringsmuligheder. Og her bør der også være forskellige muligheder for fjernelse.

- Udgør en bæverdæmning en spærring i et målsat vandløb, skal den som nævnt kunne fjernes, men det skal selvfølgelig ske under hensyn til bæverens yngletid og eventuelle unger i boet. Det kan betyde, at en fjernelse af bæverdæmning må udskydes. Men er der tale om dæmninger, der udelukkende er bygget med henblik på at forbedrede bæverens muligheder for at søge føde, skal de kunne fjernes med kort varsel, siger Kaare Manniche Ebert.