Ny aftale intensiverer kvælstofindsatsen i 2020

Kvælstofudledning Vandmiljø

Med en ny politisk aftale bliver der nu stillet markant større krav til landbrugets kvælstofindsatser i 2020. Samtidig sløjfer Regeringen den kvælstofpulje, der var sat af til udvidelse af havbrugssektoren. Aftalen er ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund et skridt i den rigtige retning.

Regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet er enige om en ny aftale for kvælstofindsatsen i 2020, der vil øge reduktionskravene til landbruget fra 1.150 tons kvælstof i 2019 til 3.500 tons kvælstof i 2020 mod en kompensation på 65 millioner kroner.

De øgede reduktionskrav kommer som en reaktion på, at kvælstofudledningen til det danske vandmiljø imod forventning ikke er faldet over de seneste år. Det skyldes blandt andet den tidligere regerings Fødevare- og Landbrugspakke fra 2015, der gav landbruget lov til at gøde mere, mod et krav om frivillige kvælstofreducerende indsatser, som bl.a. etablering af vådområder, der skulle begrænse udledningen. Men effekterne er udeblevet.

Udover de øgede kvælstofkrav til landbruget indebærer aftalen bl.a. bedre muligheder for omlægning til økologi, flere midler til privat skovrejsning og urørt skov samt et stop for den såkaldte havbrugspulje, der havde til hensigt at fordele 43 tons kvælstof til danske havbrug.

– Vi er meget glade for den nye politiske aftale, som Regeringen og et flertal i Folketinget har valgt at gå sammen om. Vores vandmiljø er under hårdt pres i disse år, og både fisk og planter, ja selv havbrugenes egne regnbueørreder, bliver kvalt pga. den massive udvaskning af næringsstoffer, der skaber algevækst og iltsvind i de indre danske farvande. Der skal derfor handles nu, og den nye aftale er et klart skridt i den rigtige retning, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Havbrug Kvælstof Vandmiljø Miljøminister Lea Wermelin står ved sit løfte om, at der ikke er plads til nye eller større havbrug i Danmark. Foto: Kaninen Katrine fra Endelave.

Havbrugspulje på 43 tons bliver ophævet
Miljøminister Lea Wermeling (S) meddelte allerede d. 26. august 2019, at hun ikke ønskede nye eller større havbrug i Danmark, og med mandagens aftale og ophævelsen af havbrugspuljen bliver der nu sat handling bag ordene.

– Miljøministeren fortjener ros for først at få sat en stopper for nye havbrug i Kattegat, og for nu at få stoppet udvidelsen af de eksisteren havbrug. Der er et akut behov for at få bremset udvaskningen af næringsstoffer til vores havmiljø, og selvom havbrugenes udledninger er små sammenlignet med landbrugets, sker de henover sommeren midt i algernes vækstsæson. Derfor skal havbrugene på land i lukkede, recirkulerede anlæg, og det kan vi med glæde forstå, at miljøministeren også ønsker, siger Verner W. Hansen.

Foreløbigt er der uddelt 12 tons kvælstof til eksisterende havbrug via havbrugspuljen ved den første ansøgningsrunde i 2019, men med den nye aftale vil ordningen altså blive ophævet per 1. januar 2020.

Udover havbrugspuljen eksisterer to kvælstofpuljer til moderne dambrug og landbaserede recirkulere anlæg, der udgør 380 tons. De to puljer vil fortsætte i en ny form fra 2021.

Regeringen bør vise endnu mere mod
Til trods for mange gode initiativer i den nye politiske aftale, ønsker Verner W. Hansen, at Regeringen alligevel viser endnu mere mod og tager fat på de værktøjer, der kan give vedvarende positive effekter for havmiljøet.

– Vi har længe gjort regeringen og Folketinget opmærksomme på de alvorlige problemer havmiljøet står overfor, og har blandt andet sammen med Danmarks Naturfredningsforening peget på langsigtede løsninger som udtagning af lavbundsjorde og genskabelse af naturrige ådale som ét centralt redskab for at reducere kvælstofudledningen. Derudover har vi jo presset hårdt på for, at alle danske havbrug skal flyttes permanent på land i lukkede, recirkulerede anlæg, hvor de ikke sviner havmiljøet til, siger Verner W. Hansen.

– Vi ser, at Regeringen og støttepartierne ønsker at gå i en grøn retning, nu glæder vi os bare til at se, at de går hele vejen, så vi kan sikre et sundt havmiljø i fremtiden, siger Verner W. Hansen.