Markant fremgang i to østjyske ørredvandløb

Vandstjernerne 171029 Nr 013 Fjernelse af spærringer og frivillige vandplejefolks arbejde med vandløbene har givet markante forbedringer i både Giber Å og Odder Å. Foto: Niels Åge Skovbo.

DTU Aqua lavede i 2018 bestandsanalyser i Odder Å og Giber Å, som er de to vigtigste gydevandløb i Aarhus Bugten. Nu er resultaterne offentliggjort, og på trods af en ekstrem tør sommer er der heldigvis godt nyt fra det østjyske.

Resultaterne fra bestandsanalyserne i Giber Å og Odder Å er nu kommet, og der er godt nyt til de østjyske lystfiskere. Til trods for tørken i 2018, som man frygtede kunne have betydning for ørredynglen, så er der fortsat fremgang i vandløbene. Her får du resultaterne.

Giber Å kvitterer for stort passageprojekt
I 2017 fjernede Aarhus Kommune en væsentlig prop i vandløbssystemet. Ved Vilhelmsborg lå der en opstemmet sø med en dårligt fungerende faunapassage og negativ påvirkning af vandtemperatur og kvalitet på strækningerne nedstrøms.

Hele søen blev nedlagt, åen blev gendannet, og med fri kontinuitet i vandløbet, har ørrederne nu fordelt sig naturligt i hele vandløbet. Det har de mange borgere i Mårslet by kunnet se ved selvsyn, for siden spærringen blev fjernet, har ørrederne hver vinter gravet i vandløbsbunden midt i byparken ved den årlige gydning. 

Den højeste tæthed af yngel blev da også fundet i netop byparken, hvor man fandt mere end 6 stk. ørredyngel pr. meter vandløb.

Giber Å er nu selvreproducerende
Generelt var tætheden forbedret sammenlignet med sidste undersøgelse i 2006, og der blev fundet yngel på 20 ud af 22 undersøgte stationer.

Den gennemsnitlige tæthed i Giber Å var på 76 ørredyngel/100 m2, og 45 % af stationerne overholdt fiskeindeksets krav om god økologisk tilstand.

Giber I Giber Å er den gennemsnitlige yngeltæthed på 76 stk pr. 100 m2. Det er næsten en firdobling i løbet af de sidste 20 år.

På baggrund af bestandsanalysens resultater har DTU Aqua estimeret vandløbets naturlige smoltproduktion til at være på 3.754 stk. Med det estimerede smoltudtræk kan man forvente en havørredopgang på ca. 940 havørreder.

Som opfølgning på de forbedrede passageforhold og de gode fysiske forhold i vandløbet er Giber Å erklæret selvreproducerende, hvorfor der ikke længere skal sættes fisk ud i vandløbet.

Den lokale paraplyorganisation Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere (ØLF) har de seneste år været særdeles aktive med restaureringsprojekter i systemet, og også i fremtiden vil vandplejearbejdet blive højt prioriteret, så Giber Å kan få en endnu sundere fiskebestand.

Odder Å i topform
Få kilometer syd for Giber Å ligger Odder Å-systemet. Her har man aldrig sat fisk ud, og stammen af ørreder i vandløbet er derfor genetisk unik. I de seneste år er flere af de væsentligste større spærringer i vandløbet blevet fjernet, så også her forventede man flere lokaliteter med ørredyngel på trods af en meget tør sommer.

Det skulle da også vise sig, at flere lokaliteter med gode opvækstforhold var udtørrede på undersøgelsestidspunktet, men på trods af dette fandt man masser af ørred i systemet.

Den gennemsnitlige tæthed på de 22 stationer med ørredyngel var på hele 170 stk./100 m2, og 56 % af stationer overholdt fiskeindeksets krav om god økologisk tilstand.

Odder Odder Å imponerer med en gennemsnitlig yngeltæthed på 170 stk. pr. 100 m2, og den estimerede havørredopgang er ca. 2.850 stk.

Flere forbedringer på vej
På trods af de imponerende tal er der stadig masser af potentielle vandløbsforbedringer at tage fat på i Odder Å systemet. En opgave, som Odder Sportsfiskerforening de seneste år har taget et stort ansvar for, og som man også i fremtiden vil bygge videre på med udlægning af gydebanker, fjernelse af spærringer og genskabelse af varierede fysiske forhold i vandløbet.

På baggrund af bestandsanalysens resultater har DTU Aqua estimeret vandløbets naturlige smoltproduktion til at være på 11.400 stk. Med det estimerede smoltudtræk kan man forvente en havørredopgang på ca. 2.850 havørreder.

Vandstjernerne 171029 Nr 001 Trods de markante forbedringer arbejder vandplajefolkene i Odder Sportsfiskerforening og i Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere målrettet videre med nye forbedringer i vandløbene. Foto: Niels Åge Skovbo.