Foruroligende udvikling: Fortsat få søørreder i vandløbene ved Mossø

mossø5.jpg

Undersøgelser fra DTU Aqua viser nu, at antallet af søørreder i tilløbene til Mossø er faldet i forhold til 2017, hvor antallet i forvejen var lavt. Danmarks Sportsfiskerforbund er foruroliget over den negative udvikling.

Efter fjernelsen af opstemningen ved Vilholt Mølle i Gudenåen, som forhindrede fiskenes og smådyrenes frie vandring i åen, forventede man en positiv udvikling i bestanden af søørreder. Det er dog ikke tilfældet, viser DTU Aquas undersøgelser af opgangen af søørreder til Gudenå og Bjergskov Bæk i 2017 og 2018. Disse er de to vigtigste gydevandløb for søørreden i den del af Gudenåsystemet.

Tilbagegang i Gudenåens hovedløb og Bjergskov Bæk
DTU Aquas undersøgelse fra 2017 viste, at der i midten af november var meget få gydefisk i Gudenåens hovedløb på den 12,7 km lange strækning fra Vestbirk Vandkraftværk til udløbet i Mossø ved Kloster Mølle. Her blev bestanden af gydemodne søørreder over 40 cm beregnet til ca. 200 fisk, svarende til ca. 16 søørreder pr. km. Ved undersøgelsen i 2018 var der kun ca. 85 søørreder over 40 cm på den samme strækning, svarende til ca. 6,5 søørreder pr. km.

Også søørredbestanden i Bjergskov Bæk, som løber ud midt i Mossø på sydsiden, er gået tilbage – endda kraftigt. Her har man undersøgt bestanden mange gange siden 1986 på præcist samme strækning fra udløbet i søen og 3 km opstrøms.

DSC08680.jpg
Bjergskov Bæk er et af de vigtigste gydevandløb for søørreden i Mossø. Her ses det nedre stræk af bækken, hvor fiskeundersøgelserne er udført.

I 1980’erne og 1990’erne blev der gennemsnitligt fanget ca. 75 søørreder mellem 25-70 cm ved én dags elfiskeri, og i de senere år er der fanget meget få, og ved to befiskninger i 2018 den 7. november og 6. december blev der i alt blot fanget tre søørreder. Den ene fisk var ovenikøbet en genfangst fra 2017.

Læs her, hvordan bestandsundersøgelserne i Gudenå foregik

Det mener Danmarks Sportsfiskerforbund
• Der skal indføres et omsætningsforbud for de fem vigtigste sportsfiskearter: Gedde, aborre, sandart, laks og ørred.

• Der skal indføres et omsætningsforbud for fisk fanget i ferskvand.

• Der skal gennemføres en regulering af fiskeriet efter de danske brakvandsrovfisk gedde og aborre. Målet er en bæredygtig forvaltning af disse sårbare bestande – særligt bestandene af brakvandsrovfisk omkring Sydsjælland og Øerne.

• Fiskeri med ruser og garn (redskabsfiskeri) i de danske søer skal udfases.

• Kontrollen med det ulovlige redskabsfiskeri skal styrkes, og sanktionerne for de grove tilfælde af ulovligt fiskeri skal skærpes.

• Forvaltningen af skarven skal foregå på et niveau, der sikrer, at det pres, skarven udgør på truede og sårbare fiskebestande, ikke har et uacceptabelt omfang – særligt i ferskvand.

Foruroligende udvikling
Der er ikke en entydig forklaring på den lille bestand af søørreder i Gudenåens hovedløb og den store tilbagegang for søørredbestanden i Bjergskov Bæk, men Danmarks Sportsfiskerforbunds fiskebiolog, Kaare Manniche Ebert peger på to mulige årsager.

– Vi er meget bekymrede over situationen. Da der blev skabt fri passage ved Vilholt tydede alt på, at det ville give søørredbestanden et kæmpe boost. Men det viser sig nu, at det modsatte reelt er sket, hvilket må siges at være en foruroligende udvikling. Der er to mulige forklaringer: Prædation af skarv, der findes i store flokke i Mossø og Gudenåen en stor del af året. Den anden er garnfiskeriet, der ifølge lokale lystfiskere er øget markant de senere år, siger han og fortsætter:

– Det giver ingen mening, at garnfiskeriet i søerne kan drives på en måde, der kan true sårbare fiskebestande. Vi ønsker derfor garnfiskeriet i søerne udfaset så hurtigt som muligt. Danmarks Sportsfiskerforbund vil derfor opfordre den kommende minister på området til at gå ind i sagen og sikre, at fiskebestandene i søerne ikke kan overfiskes.

Fri passage ved Vestbirk ude i fremtiden
I Gudenåens hovedløb ligger Vestbirk Vandkraftværk, som i dag spærrer for ørredernes vandringer til og fra ca. 200 km vandløb. Det er dokumenteret, at de fleste ørredsmolt forsvinder på deres vandringer gennem vandkraftsøerne, og derfor vil det have stor positiv betydning for søørredbestanden i Mossø, når der bliver genskabt fri op- og nedstrøms passage ved kraftværket.

Vestbirk Vandkraftværk er udpeget som en spærring i statens vandområdeplan for 2015-2021, og derfor skal Horsens Kommune snart finde en løsning på at skabe fri passage ved kraftværket. DTU Aqua anbefaler, at det sker ved at genskabe Gudenåens hovedløb i Bredvad Sø. Når der kommer fri passage vil langt flere af Gudenåens tilløb end i dag kunne bruges som gyde- og opvækstvandløb for søørreden, og fiskene vil kunne vandre frit frem og tilbage mellem Mossø og vandløbene.

Kilde: Fiskepleje.dk

PIT-mærker skal forhåbentlig belyse årsagen
For at undersøge om skarven er en del af forklaringen på søørredernes tilbagegang har DTU Aqua PIT-mærket ørreder i Bjergskov Bæk og i Gudenåen ved Vilholt og Voervadsbro om foråret i 2017-2019. Et PIT-mærke er en slags elektroniske mærke, som placeres i bughulen af fisken. Hvert mærke har sin egen unikke kode.

Der er ved udløbet af Bjergskov Bæk opsat en PIT-lyttestation. Lyttestationen samler informationer om antallet af de mærkede smolt, der forlader Bjergskov Bæk. På denne måde kan man bl.a. bestemme antallet af smolt, der overlever og vender tilbage som gydefisk. Det er også muligt at scanne efter PIT-mærker ved skarv-rastepladser, så det kan afgøres, om nogle af de mærkede ørreder er blevet ædt af skarv.