FV19: Det mener Enhedslisten om åer, ådale og akvakultur

Det mener partierne4.jpg

Hvilke visioner har de opstillingsberettigede partier for akvakultur og for forvaltningen af åer og ådale? Det kan du blive klogere på her i Sportsfiskerens valgføljeton. Denne gang er det Enhedslisten.

Enhedslisten

Ved Øjvind Vilsholm (MF), natur- og miljøordfører og Søren Egge Rasmussen (MF), klima- og fødevareordfører

Vil du vide mere om Enhedslistens natur- og miljøpolitik, kan du læse mere i partiets helt nye naturudspil her:
"Enhedslistens plan for genopretning af naturen i Danmark". 

... om akvakultur

1. Hvilke visioner har dit parti for udviklingen af den danske akvakulturproduktion såvel i forhold til ferskvandsbaseret som saltvandsbaseret fiskeproduktion?

Havbrug er en dybt forældet, forurenende produktionsform. Enhedslisten vil indføre forbud mod etablering af nye havbrug og forbyde eksisterende havbrug fra 2020. Enhedslisten ser positivt på landbaserede anlæg, men kun hvis vi kan være sikre på, at miljøet og dyrevelfærden kan sikres tilstrækkeligt.

2. Hvordan vil dit parti prioritere vækst i den saltvandsbaserede fiskeopdræt mellem opdræt i landbaserede recirkulerede anlæg og opdræt i åbne bure i de danske kyst- og havområder?

Som nævnt i spørgsmål 1, vil Enhedslisten forbyde havbrug. Vi stiller os positivt med hensyn til landbaserede anlæg, men altså kun hvis miljø og dyrevelfærden kan sikres tilstrækkeligt.

3. Hvad er dit partis holdning til den nuværende regulering samt tilsyn og kontrol med dambrug og havbrug, og hvilke ændringer er der efter dit partis vurdering eventuelt behov for?

Skandale på skandale har vist, at der langt fra har været tilstrækkeligt tilsyn og kontrol med havbrug. Enhedslisten mener, at kontrol og tilsyn bør overgå til staten, da det kræver specielle kompetencer, der ikke altid er til stede i kommunerne.

... om åer og ådale

1. Hvilke visioner har dit parti i forhold til, hvordan de danske vandløb kommer til at leve op til vandrammedirektivets miljømål om god økologisk tilstand, og hvilke vandløb skal i den forbindelse indgå i vandområdeplanerne for 2021 til 2027?

Vandløbene er fødestuer og børnehaver for en masse fiskearter, så vandløbene skal selvfølgelig ikke være afvandingskanaler for landbruget. Vandløb skal i langt højere grad sættes fri og genoprettes og alle vandløb med naturpotentiale skal med i vandområdeplanerne, så de kan opnå god økologisk tilstand.

2. Mere nedbør i fremtiden skaber både udfordringer med oversvømmelser af den å-nære landbrugsjord samt i de byer, der ligger ved de store å-mundinger. Hvordan vil dit parti arbejde for, at disse udfordringer skal løses i samspil med den vandløbsnære natur?

Vi skal have genskabt den naturlige hydrologi i ådalene. Det vil ikke bare give rigere natur i vandløbene, det vil også reducere risikoen for oversvømmelser nedstrøms. Enhedslisten vil sikre dette ved at understøtte muligheder for udlægning af landbrugsjorde til natur, så ådalsprojekter lettere kan gennemføres.

3. Spærringer i vandløbene er en afgørende begrænsende faktor for, at der kan skabes grundlag for selvreproducerende vilde fiskebestande. Hvilke visioner har dit parti for at forbedre passageforholdene for laks, havørred og andre vandrefisk og har dit parti konkrete initiativer til, hvordan disse visioner skal nås, - herunder dit partis holdning til, hvordan der skal skabes fri passage i to af Danmarks største vandløb ved Tangeværket i Gudenåen og ved Holstebro vandkraftværk i Storåen?

Personligt mener vi, at Gudenåen og Storåen skal sættes fri. Det vil skabe stor natur. Mht. Tange Sø mener Enhedslisten, at en ny minister hurtigt bør få lavet en undersøgelse, der afdækker, hvilken løsning der er den bedste for naturen. Vi skal nemlig vælge den løsning, som i størst udstrækning bidrager til, at vi når målsætningerne i vandrammedirektiv, nitratdirektiv og habitatdirektiv.

Find de øvrige partiers svar her.