Inddragelse af ældre fiskeridata bekræfter: Mængden af fisk i fjordene er faldet markant

Skrubbe Undersøgelsen viser nedgang for en række almindelige danske fiskearter. For eksempel er skrubbebestanden højest en femtedel af, hvad den var i starten af 1900-tallet.

I en ny undersøgelse har forskere fra DTU Aqua kunnet inddrage over 100 år gamle fiskeridata, og resultaterne bekræfter desværre, hvad mange lystfiskere også har oplevet: Mængden af fisk i de danske fjorde er faldet markant. For Danmarks Sportsfiskerforbund giver det anledning til endnu en gang at kræve politisk handling for at redde havmiljøet.

Forskere fra DTU Aqua har gennemført et projekt, hvor data, der går over 100 år tilbage, er blevet digitaliseret og dermed blevet anvendelige i en undersøgelse, hvor man har beregnet forekomsten af en række almindelige fiskearter i de danske farvande – især i fjordområderne. Der er tale om data fra gamle landingstabeller, fangstopgørelser og tidligere fiskeriundersøgelser.

Langt færre fisk
Resultaterne er skræmmende, for de viser, at der er sket en drastisk nedgang i antallet af fisk i de indre danske farvande og fjorde. Analysen viser blandt andet, at en fisker i dag kun kan forvente at fange en femtedel af de skrubber, man kunne fange i begyndelsen af 1900-tallet.

DTU Aqua har blandt andet undersøgt udviklingen i fangster af skrubber i Mariager fjord, Vejle fjord, Sejerøbugten, Isefjorden, Roskilde fjord og det nordlige Øresund ved hjælp af data fra 1902 til 1911 sammenholdt med data fra et igangværende projekt, hvor frivillige såkaldte nøglefiskere i dag fisker med lignende udstyr.

Forskerne tager dog nogle forbehold og har valgt at anlægge en forsigtig og konservativ vurdering af resultaterne, så tilbagegangen kan faktisk have været endnu mere markant.

En del af undersøgelsen omhandler Limfjorden, og her viser analysen, at adskillige arter helt eller delvist er forsvundet, eksempelvis er ålekvabber gået kraftigt tilbage, og torsk er mere eller mindre forsvundet.

Væsentligt sammenligningsgrundlag
De historiske data, der er blevet gjort tilgængelige, giver en hidtil uset mulighed for at sammenligne fiskeri og fangstmængder i dag med en tid, hvor der var væsentligt færre menneskabte påvirkninger af havmiljøet.

I starten af 1900-tallet var kvælstofudledningen nemlig på et naturligt niveau, ålegræsset var vidt udbredt langs de danske kyster, den globale overfladetemperatur var én grad lavere end i dag, og fiskepresset var markant mindre.

Undersøgelsen giver dermed også et billede af, hvor positiv tilstanden i havmiljøet kan være, når de rette forudsætninger er til stede, og hvor markant det kan gå ned ad bakke, når disse forudsætninger ændrer sig.

Du kan læse den nye undersøgelsesrapport her.

En vigtig rapport
Danmarks Sportsfiskerforbund mener, at det er vigtige data, som DTU har gravet frem.

– Rapporten slår med syvtommersøm fast, at tilstanden for fiskene er meget alvorlig. Selv om det ikke overrasker os, der har set havets nedtur med egne øjne, så giver det et endnu bedre grundlag for at kræve handling nu. Mindst lige så vigtigt er det imidlertid, at rapporten giver en reel mulighed for at definere, hvordan et uspoleret havmiljø skal se ud. Regeringen er jo forpligtet til at arbejde for, at livet skal vende tilbage til havet – og nu kan vi sætte tal på, hvad det betyder i forhold til fiskene, siger Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.