Ny afgørelse: Svendborg Kommune skal finde passageløsning ved Gundestrup Mølle

gundestrup_mølle.jpg

Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort, at Svendborg Kommune skal gennemføre vandløbsrestaurering ved Gundestrup Mølle i Hundstrup Å. Danmarks Sportsfiskerforbund er klar til dialog med kommunen med henblik på at finde den optimale passageløsning.

Hundstrup Å

 

Hundstrup Å er et naturligt vandløb med et samlet opland på ca. 75 km2 og har udløb i Nakkebølle Fjord.

 

Opstemningen ved Gundestrup Mølle er beliggende 6.175 meter opstrøms udløbet i fjorden.

 

Opstrøms møllen er der omkring 40 km vandløbsstrækninger, hvoraf omtrent 30 km er omfattet af vandplanen 2010-2015.

Den 10. juli 2018 klagede Danmarks Sportsfiskerforbund over, at Svendborg Kommune havde afgjort, at der ikke skulle gennemføres et restaureringsprojekt ved Gundestrup Mølle i Hundstrup Å. Svendborg Kommune lagde de kulturhistoriske værdier ved Gundestrup Mølle til grund for sin afgørelse.

– Det er et uholdbart argument, da møllen og omgivelserne ikke er fredet. Desuden er kommunen ifølge vandplanerne forpligtet til at sikre fri passage for vandrefisk i Hundstrup Å. Vi er derfor meget tilfredse med Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse i sagen, siger Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Klar til samarbejde med kommunen 
Svendborg Kommune præsenterede inden sin beslutning om at droppe indsatsen ved Hundstrup Å tre mulige løsninger på passage ved Gundestrup Mølle. Løsningerne spænder fra at reetablere det oprindelig forløb af Hundstrup Å til at bevare mølledammen og etablere et omløbsstryg.

– Vi ser naturligvis helst, at åens oprindelige forløb genetableres, og at man dermed opnår fri passage for både op- og nedstrøms vandrende fisk. Samtidig får man genskabt de naturlige faldforhold med muligheden for at genskabe et velfungerende vandløb med masser af gydeområder. Det vil være den optimale løsning, siger Kaare Manniche Ebert.

Danmarks Sportsfiskerforbund, Vandpleje Fyn og de lokale lyst- og sportsfiskerforeninger genoptager nu arbejdet med at finde en løsning sammen med Svendborg Kommune og de lokale lodsejere.