Ny afgørelse er en tikkende bombe under Tangeværket

2016-06-15 19.55.57.jpg Tangeværkets el-produktion er afhængig af en tilladelse til at indvinde vand fra Gudenåen. Foto: Arkivfoto.

En ny afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Gudenaacentralens tilladelse til at indvinde vand til Tangeværkets el-produktion med virkning fra 1. juni 2020. Afgørelsen er en stor sejr i kampen for fri passage i Gudenåen ved Tangeværket.

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

I 2013 ophævede Folketinget den koncessionslov, der siden 1920 havde udgjort lovgrundlaget for Gudenaacentralens tilladelser til at udnytte Gudenåens vand til el-produktion på Tangeværket. Efterfølgende besluttede Viborg Kommune i 2015 at give Gudenaacentralen en tilladelse til fortsat indvinding af Gudenåens vand helt uden tidsbegrænsning.

Den afgørelse påklagede Danmarks Sportsfiskerforbund til Natur- og miljøklagenævnet, der senere har ændret navn til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Miljø- og Fødevareklagenævnet har nu truffet en afgørelse, der giver forbundet medhold i klagen. Klagenævnets afgørelse indebærer, at Viborg Kommunes vandindvindingstilladelse ophæves med virkning fra 1. juni 2020, og at sagen hjemvises til Viborg Kommune til fornyet behandling.

Den her afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet er en kæmpestor sejr i vores mangeårige og fortsatte kamp for at få skabt fri passage i Gudenåen ved Tangeværket og Tange Sø. Den kan meget vel vise sig at blive en tikkende bombe under Tangeværket.
Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Klagenævnet begrunder først og fremmest sin afgørelse med, at Viborg Kommune ikke har foretaget de nødvendige vurderinger af opstemningens og vandindvindingens påvirkning af de særligt beskyttede Natura 2000 områder i Gudenåen opstrøms Tange Sø og i Randers Fjord, – herunder navnlig opstemningens påvirkning på vandrende arter som havlampret, flodlampret og bæklampret, der indgår i udpegningsgrundlaget.

Samtidig anfører klagenævnet, at Viborg Kommune i den forbindelse også skal vurdere, om projektet kan betyde, at mindst et af de kvalitetselementer – eksempelvis fisk – der gælder for miljømålene i vandområdeplanerne, falder et niveau, eller om projektet indebærer risiko for, at der ikke opnås en god tilstand for overfladeområderne.

Og endelig fastslår klagenævnet, at en eventuel ny vandindvindingstilladelse kun kan gives på vilkår om tidsbegrænsning på op til 30 år og med forbehold for, at tilladelsen bortfalder tidligere, såfremt der tages skridt til ændring af faunapassagen ved opstemningsanlægget, og at der på dette tidspunkt skal træffes fornyet afgørelse om tilladelse til indvinding.

En kæmpestor sejr
– Den her afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet er en kæmpestor sejr i vores mangeårige og fortsatte kamp for at få skabt fri passage i Gudenåen ved Tangeværket og Tange Sø. Den kan meget vel vise sig at blive en tikkende bombe under Tangeværket. Det bliver i al fald meget, meget svært for Viborg Kommune at nå frem til det nødvendige grundlag for at kunne give Gudenaacentralen en ny vandindvindingstilladelse, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

I den habitatvurdering, som Viborg Kommune nu skal i gang med, skal kommunen således dokumentere, at det i forhold til Tangeværkets opstemning og vandindvinding ud fra et videnskabeligt synspunkt uden rimelig tvivl kan fastslås, at projektet ikke har skadelige virkninger for de særligt beskyttede Natura 2000 områders bevaringsmålsætninger. Ellers kan der slet ikke gives tilladelse til projektet.

Derudover skal kommunen som nævnt vurdere, om opstemningen og vandindvindingen kan betyde, at der sker forringelser i forhold til miljømålene i vandområdeplanerne eller risiko for, at vandområderne ikke kan opnå god tilstand. Her foreligger der allerede solid faglig dokumentation for, at opstemningen ved Tangeværket og Tange Sø forhindrer, at vandløbene opstrøms Tange Sø kan opnå god tilstand.

– I øvrigt sætter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse samtidig en stopper for det fjernvarmeprojekt, som Gudenaacentralen har arbejdet på at få etableret på Tangeværket med installation af varmevekslere i Tangeværkets turbiner, siger Verner W. Hansen.