Forbundet klager over nyt varmeprojekt på Tangeværket

tangevaerket_web-kopi.jpg Tangeværket har fungeret som vandkraftværk til el-produktion siden 1921. Den spærrende opstemning ved værket har haft store negative konsekvenser for Gudenåens vandrefisk.

Gudenaacentralen har planer om at etablere et nyt varmepumpeprojekt på Tangeværket. Viborg Kommune har i den forbindelse truffet afgørelse om, at projektet kan sættes i gang uden nogen vurdering af konsekvenserne for miljøet. Den afgørelse har Danmarks Sportsfiskerforbund nu påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Tangeværket har hidtil været et vandkraftanlæg, der producerer elektricitet ved opstemning af vandet fra Gudenåen. Nu har Gudenaacentralen imidlertid planer om at supplere elproduktionen med en produktion af fjernvarme. Gudenaacentralen har derfor i januar 2018 søgt tilladelse hos Viborg Kommune til at etablere en varmepumpe på Tangeværket, som skal levere fjernvarme til Bjerringbro Varmeværk.

Projektet indebærer blandt andet, at der skal etableres varmevekslere i Tangeværkets turbinekamre, og at det meste af elproduktionen fremover skal anvendes til drift af varmepumpeanlægget.

Viborg Kommune har i den forbindelse i slutningen af maj måned truffet afgørelse om, at projektet ikke vil kræve nogen nærmere vurdering af konsekvenserne for miljøet. Kommunens begrundelse er, at projektet kun vil medføre mindre fysiske ændringer, og at det ikke vil påvirke miljøet anderledes, end værket gør i dag. Den afgørelse er efter Danmarks Sportsfiskerforbunds opfattelse i strid med miljøvurderingsloven, og forbundet har derfor nu påklaget kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

– Gudenaacentralens fjernvarmeprojekt er et nyt projekt, som samtidig helt grundlæggende ændrer Tangeværket og dets drift fra et vandkraftværk, der producerer elektricitet, til et kraftvarmeværk. Derfor skal der udarbejdes en miljøvurderingsrapport, der ikke alene skal omfatte fjernvarmeprojektet, men som skal omfatte hele det fysiske anlæg samt vandindvindings- og opstemningsanlægget ved Tangeværket, der blandt andet forhindrer fri passage for Gudenåens vandrefisk, siger Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds klage her

Projekt vil kræve ny tilladelse til at indvinde vand
Forbundets opfattelse bestyrkes af, at det af Viborg Kommunes afgørelse vedrørende miljøvurdering samtidig fremgår, at fjernvarmeprojektet vil kræve en ny vandindvindingstilladelse, idet den vandindvindingstilladelse, som kommunen tidligere har meddelt Gudenaacentralen i 2015, har et vilkår om, at vandet kun må benyttes til produktion af elektricitet.

Danmarks Sportsfiskerforbund har i forbindelse med klagen anmodet klagenævnet om at give klagen opsættende virkning. Hvis nævnet imødekommer det ønske, vil fjernvarmeprojektet ikke kunne skride frem, før klagen er behandlet, og dette kan tage 1-2 år.

Viborg Kommunes afgørelse vedrørende miljøvurdering er i øvrigt også påklaget af Danmarks Naturfredningsforening samt Favrskov og Randers Kommuner.