Vandløbsrestaurering i Sunds Nørreå

Billede hvor der lige er kommet vand på det nye forløb.jpg Restaureringen har genskabt passage, fysisk variation og gydeområder i Sunds Nørreå.

I Herning Kommune har opkøbet af et dambrug givet mulighed for gennemførsel af et stort restaureringsprojekt i Storå-systemet.

Sunds Nørreå er et af de største tilløb til Storåen, og ved Nybro Dambrug, blot 70 meter fra udløbet i Storåen, har der længe været utilfredsstillende passageforhold for vandløbets vandrende arter.

Vandløbet har et stort potentiale som gyde- og opvækstvand for laks og havørred, idet der generelt er gode faldforhold og god vandkvalitet i vandløbssystemet.

Billede af Nybro Mølle.jpg Den gamle opstemning ved Nybro Mølle spærrede for fiskepassage.

I maj 2018 blev Nybro Dambrug dog opkøbt, og dermed var opstemningsretten ikke længere anvendelig. Det har man i Herning Kommune udnyttet til at gennemføre et større restaureringsprojekt, hvor vandløbets oprindelige slyng og faldforhold er genskabt.

Vandløbet er genslynget gennem det tidligere dambrugsareal, således at man har genoprettet de oprindelige fysiske forhold, blandt andet ved udlægning af skjulesten og gydebanker.

Derudover har projektet haft den væsentlige effekt, at stuvningszonen fra det tidligere stemmeværk er fjernet, hvormed faldforholdene opstrøms projektområdet er blevet forbedret.

Mangler løsning ved Holstebro Vandkraftværk
Desværre for åens bestand af vandrende fisk, så er restaureringsprojektet udført opstrøms Holstebro Vandkraftsø. Skal Sunds Nørreås potentiale som levested for en sund bestand af laks og havørred indfris, kræver det derfor en passageløsning i nabokommunen Holstebro. Her er der stadig så utilfredsstillende passageforhold, at kun en ubetydelig del af lakse- og havørredbestanden finder gennem omløbsstryget ved det nu nedlagte vandkraftværk.

FRI PASSAGE VED HOLSTEBRO VANDKRAFTVÆRK

 

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder sammen med de lokale sportsfiskerforeninger på, at der bliver skabt fri passage ved vandkraftsøen i Storå-systemet.

 

Allerede for 9 år siden fremlagde Danmarks Sportsfiskerforbund et forslag til fri passage.

 

Forslaget kan læses her.

Denne situation efterlader 2/3 af Storåsystemet med mangel på gydefisk, og derved med ringe chancer for at opfylde vandrammedirektivets krav om god økologisk tilstand for fisk.

Det er staten, der er ansvarlig for at sikre opfyldelse af målsætningerne i vandområdeplanerne og i indeværende planperiode (2016-2021) er man ikke lykkedes med at komme en løsning nærmere. Derfor er der nu kun én planperiode tilbage (2021-2027) til at sikre en løsning for passageproblemerne ved Holstebro Vandkraftsø.