Problemer med at komme af med vandet

P6030021.JPG Havelse Å var udset til at modtage en stor del af spildevandet fra Hillerød, men da Havelse Å løber til Roskilde Fjord, som er Natura2000 område, er udledningstilladelsen trukket tilbage.

Hillerød Kommunes nye renseanlæg Solrødgård står klar, men afgørelsen i en ankesag har udskudt ibrugtagningen, da spildevandet ikke må sendes direkte til Roskilde Fjord.

Da Hillerød Kommune etablerede sit nye milliarddyre renseanlæg Solrødgård, var det planen, at spildevandet skulle udledes til henholdsvis Pøle Å og Havelse Å. Det ville betyde, at udledningen til Havelse Å ville blive forøget med 111 liter i sekundet, og der skulle derfor laves en regulering af åen, så den kunne modtage den øgede vandmængde.

Det var dog ikke denne regulering, der nu har sat en midlertidig stopper for projektet. Havelse Å løber nemlig til Roskilde Fjord, som er Natura2000 område, og det betyder, at der ikke må tilføres flere næringsstoffer til fjorden. Danmarks Naturfredningsforening valgt derfor at anke udledningstilladelsen og projektets VVM-redegørelse, og Miljø- og Fødevareklagenævnet har nu truffet afgørelse i sagen. Her giver nævnet klageren medhold i, at VVM-redegørelsen er mangelfuld, og kommunen skal derfor udarbejde en ny.

Hillerød Kommune skal derfor nu revurdere udledningsplanen, idet der kan blive tale om at udlede mere til Pøle Å i stedet, men også en trykledning direkte til Øresund kan være en mulig, men særdeles dyr løsning.

Hos Danmarks Naturfredningsforening peger man på, at etablering af engsøer ved Havelse Å kan være en brugbar løsning, så næringsstofferne tilbageholdes, inden de når fjorden.

Kaj Larsen, der er medlem af Havelse Å Vandplejegruppe, har fulgt projektet tæt, og han har blandede følelser i forhold til afgørelsen.

– Det er selvfølgelig glædeligt, at Roskilde Fjord ikke får tilført flere næringsstoffer, men for Havelse Å ville det have givet en mere stabil vandføring, udtaler Kaj og fortsætter.

– Vi har været med i planlægningen af reguleringen af åen, så det ville foregå så skånsomt som overhovedet muligt, så vi havde ikke bekymringer i den anledning. Havelse Å Vandplejegruppe er en underafdeling af Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening.