Hvert andet år samles sportsfiskerne i Danmarks Sportsfiskerforbund til kongressen, hvor de sammen sætter kursen for de kommende to år. Her på siden vil du kunne følge med i, hvad der bliver drøftet og besluttet under kongressen den 19. september.

Danmarks Sportsfiskerforbund afholder kongres den 19. september på Vingsted Hotel og Konferencecenter. Ved kongressen deltager den siddende forbundsbestyrelse, repræsentanter for sportsfiskerforeningerne i Danmarks Sportsfiskerforbund samt fem repræsentanter for forbundets individuelle medlemmer.

Det sker på kongressen
På kongressen har de delegerede fra de 125 medlemsforeninger samt de fem delegerede for Forbundets individuelle medlemmer mulighed for at påvirke de indsatser, som Forbundet skal prioritere i den kommende kongresperiode. Det er også dem, som vælger forbundsbestyrelsen.

Medlemsdemokrati

Danmarks Sportsfiskerforbund er en organisation med medlemsdemokrati. Repræsentanter for medlemmerne mødes hvert andet år til forbundets kongres for at vælge en ny forbundsbestyrelse og for at træffe vigtige beslutninger, der afgør fremtiden for Danmarks Sportsfiskerforbund og medlemmerne.

Artikler om kongres:

Mød kandidaterne til forbundsbestyrelsen

Video: Se hvordan formandskandidaterne klarede det på valgmødet

Mød de fem delegerede for individuelle medlemmer

 

Seneste nyt fra kongressen

OBS: Følgende er nedslag fra forbundets kongres og ikke et fyldestgørende referat. Derfor kan der være punkter og emner, som ikke er med i følgende tekst, men som er blevet vendt på kongressen.

10.00 Kongressen 2020 er skudt i gang
Fungerende formand Hans E. Nielsen byder foreninger, individuelle delegerede, gæster og observatører velkommen til Kongressen 2020.

10.15 Forbundsbestyrelsens beretning præsenteres
Fungerende formand, Hans E. Nielsen, i Danmarks Sportsfiskerforbund præsenterer forbundsbestyrelsens mundtlige beretning.

Læs den mundtlige beretning her.

I den mundtlige beretning lægges der vægt på, at der også i fremtiden er velfungerende sports- og lystfiskerforeninger i hele Danmark:

”Det næste store skridt, vi skal tage, er nemlig at hjælpe jer foreninger yderligere med at få flere medlemmer. En rig natur med store, vilde fiskebestande er grundlaget for et godt lystfiskeri i Danmark. Men derudover er det helt centralt for Forbundet, at der også fremover er sunde, velfungerende lystfiskerforeninger over hele Danmark, der kan skabe optimale rammer for at dyrke lystfiskeri." 

Det fremhæves også, at Forbundet og foreningerne skal udnytte den øget tilgang af nye lystfiskere i Danmark. 

"Som tidligere nævnt står vi på tærsklen til et lystfiskerboom. Aldrig før har vi oplevet en så markant stigning i interessen for at fiske – og det skal vi udnytte.”

DSCF3279

Den mundtlige beretning runder derudover temaer som:

– Havbrug
– Skarv og sæler
– Vandplanerne 2021-2027
– Tunkvoter
– Spærringer
– Regulering af kystfiskeriet
– Miljøtilstanden i havet
– Den nationale lystfiskerstrategi
– Kommunikation og kampagner
– Medlemshvervning
– Nye foreninger under Forbundet
– Økonomi
– Et stærkt sekretariat og dygtige frivillige

Hans E. Nielsen slutter sin beretning med at takke for den enorme frivillige indsats blandt sportsfiskere i hele landet:

”Sidst men ikke mindst vil jeg naturligvis gerne sende en stor tak til Forbundets foreninger samt til de mange medlemmer, der udfører et kæmpemæssigt frivilligt arbejde. Tak til de mange frivillige ved vandløb, i grusbander, i grønne råd og vandråd, i vores miljøteams og i Instruktørsammenslutningen – og en lang, lang række andre steder.”

11.00 Kommentarer fra de delegerede til den mundtlige beretning

Torben Lindholst, Kolding Sportsfiskerforening:
Er der mulighed for, at man kan samle mails fra Fiskekort.dk ved salg af dagkort, så foreninger har mulighed for at kontakte dagkort-indløsere.

SVAR fra fungerende formand, Hans E. Nielsen:
Vi vil undersøge mulighederne.

Peter Fosgerau, Langå Sportsfiskerforening:
Hvor er Bliv NaturligVis i Danmarks Sportsfiskerforbunds strategi? Hvordan ønsker man at arbejde med Bliv NaturligVis fremadrettet?

SVAR fra fungerende formand, Hans E. Nielsen:
Der mangler lystfiskere, som frivilligt vil engagere sig i BlivNaturligVis.

Jørgen Buch, Viborg Sportsfiskerforening:
Ros til Forbundet. Men markedsføringen skal forbedres.
Hjemmesiden er hamrende uinteressant! Særligt undersiderne.
Fiskekort.dk fungerer ikke ordentligt.

Der er for meget vægt på grafik og for lidt på journalistik i Sportsfiskeren. Bladet skal have mere lokalstof, og i en bedre papirkvalitet.
Forslag om en daglig YouTuber, der kan blogge om lystfiskeri.

SVAR fra fungerende formand, Hans E. Nielsen:
Fiskekort.dk er kedelig – men der er nyt på vej. Der vil blive udviklet på sitet. Sportsfiskeren.dk har et stigende antal besøgende, så det virker til, at folk har taget godt imod den.

Carsten Fomsgaard, Lystfiskerforeningen af 1926:
Vedr. kampen mod sæler i ferskvand: Jeg vil gerne kvittere for støtten i kampen mod sæler i vandløbene.

Gunnar H. Pedersen, Holstebro om Omegns Fiskeriforening:
Det er en dårlig idé, at Danmarks Sportsfiskerforbund bruger mange kræfter på at være i dialog med foreninger uden for Danmarks Sportsfiskerforbund. Det er medlemsforeningerne, der betaler for gildet. Det er ikke fair, at ikke-medlemsforeninger får indflydelse uden at betale. Forsøger vi at hjælpe foreninger uden for Forbundet, men lykkes ikke med det, så skuffer vi dem – og gør dem derfor ikke interesserede i at være med i Forbundet.

I foreningerne har vi brug for fifs og hjælp til at byde nye medlemmer velkommen og fastholde dem. Det måtte Forbundet gerne facilitere.

Tak for fokus på skarv, bæver og odder.

SVAR fra fungerende formand, Hans E. Nielsen:
Jeg har en opfattelse af, at det er en god ide at inddrage foreninger uden for Danmarks Sportsfiskerforbund i enkelte sager – f.eks. omkring bekendtgørelsesarbejdet. Ikke nødvendigvis i beslutningsarbejdet, men det gavner samarbejdet på den lange bane, at vi også orienterer ikke-medlemsforeninger. Desuden er det et langt, sejt træk at hverve medlemsforeninger, da foreningerne kun afholder generalforsamling en gang om året.

Morten Nielsen – Langå Sportsfiskerforening:
Foreningskonsulenterne blev sat i verden i 2017. Hvor er de i dag? Hvad vil vi med dem?

SVAR fra fungerende formand, Hans E. Nielsen:
Udfordringen var, at der ikke var nogen foreninger, der ønskede hjælp fra foreningskonsulenterne. Derfor døde det ud. Initiativet tror jeg var godt, men tiden var muligvis ikke den rigtige. Vi har netop afholdt et juniorlederseminar, og den slags seminarer og konferencer er muligvis fremtiden ift. at hjælpe foreningerne med at udvikle sig – f.eks. ift. medlemshvervning.

Kim Hermann, Syddanske Lystfiskere:
Der er lavet en undersøgelse om, at de frivillige lægger 60.000 frivillige timer og 1,8 millioner kr. i at forbedre vandmiljøet og lave naturgenopretning. Hvor længe skal de individuelle medlemmer køre på frihjul? Forbundet bør opkræve et højere kontingent hos de individuelle medlemmer.

SVAR fra fungerende formand, Hans E. Nielsen:
De individuelle medlemmer bidrager også i frivilligt arbejde, fx i grusbander.

Jens Tudvad, LNF 1920:
Vi har mistet medlemmer på, at Sportsfiskeren er gået ned i frekvens. Jeg synes, at Forbundet bør overveje, når de laver besparelser, hvordan de besparelser påvirker foreningerne. F.eks. når man skærer ned i antallet af udgivelser af Sportsfiskeren, som medfører, at vi får færre medlemmer.
Jeg savner desuden gratis foredrag om andet end fedtfinner. Ellers et de gratis foredrag for foreninger et godt initiativ.

 

DSCF3292

Arnt Christensen, Fynske Lystfiskere:
Sportsfiskeren er både et medlemsblad og et lystfiskermagasin. Det er blevet et rigtig godt blad.
Sportsfiskeren.dk bliver også besøgt af ikke-medlemmer. Pop-ups på hjemmesiden virker!

Frederik Lorentzen, individuelt medlem:
Jeg har en kort bemærkning til Kim Hermanns nærmest vrede mod individuelle medlemmer. Det gør mig ked af det som individuelt medlem. Jeg er sikker på, at fx grusbanderne er rigtig glade for indsatsen fra de individuelle medlemmer. Måske kunne Forbundet finde på en måde for foreningerne at invitere de individuelle medlemmer til at deltage i restaureringsarbejdet.

Steen Thomsen, Varde Sportsfiskerforening:
Jeg har en bekymring, som i hvert fald gælder for den del af Vestjylland, jeg kommer fra. Vi oplever desværre, at når de frivillige timer er ydet i vandplejen, og når store genopretningsprojekter er støttet med offentlige stats- og EU-midler, så ser vi folk komme ud fra buskene med fiskestænger, som aldrig før har interesseret sig for forbedring af fiskeriet. Og her er det et problem, at der er en tendens til, at enkelte lodsejere overbyder fiskevand til priser, vi andre, som åbne foreninger, ikke kan være med til.
Har politikerne virkelig forestillet sig, at fiskeriet ikke skulle være for alle, når projekterne er gennemført? Er det noget, Forbundet vil bringe ind i snakken med politikerne? Jeg tænker på visionen med et lystfiskeri for alle.

Torben Lindholst, Kolding Sportsfiskerforening:
Ang. udlevering af mailadresser: Vi kan hverve flere medlemmer ved at spørge folk, om vi må sende tilbud til deres mailadresser, når de køber dagkort. Det bør Forbundet arbejde med fremover!

12.15 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

12.45-13.45 PAUSE

13.45 Indkomne forslag

Forslag 1 - Kongressen §9 stk. 6

Nuværende formulering

Der afholdes kongres i marts måned hvert 2. år. Kongressens medlemmer indkaldes skriftligt på forbundsbestyrelsens foranledning med 3 måneders varsel. Indkaldelsen til foreningerne stiles til foreningsformanden.

Forslag til ændring

Der afholdes kongres i november måned hvert 2. år. Kongressens medlemmer indkaldes skriftligt på forbundsbestyrel¬sens foranledning med 3 måneders varsel. Indkaldelsen til foreningerne stiles til foreningsformanden. Den næste kon¬gres holdes i november 2022.

Forslaget er vedtaget med overvældende flertal.

 

Forslag 2 – Kongressen §9 Stk. 11

Nuværende formulering

Hver forening disponerer over et stemmetal på kongressen efter størrelse således, at der tildeles en stemme pr. påbegyndt 100. Et familiemedlemskab tæller for to medlemmer.

Forslag til ændring

Hver forening disponerer over et stemmetal på kongressen efter størrelse således, at der tildeles en stemme pr påbegyndt 100. Et familiemedlemskab tæller for to medlemmer. Foreningers medlemstal opgøres den 1. oktober forud for kongressen. Foreninger, som melder sig ind efter 1. oktober, disponerer over et stemmetal svarende til deres medlemstal på indmeldelsestidspunktet.

Forslaget er vedtaget med overvældende flertal.

 

Forslag 3 – Vedtægter for Danmarks Sportsfiskerforbunds individuelle medlemmer: Kongres § 3

Nuværende formulering

De individuelle medlemmer er repræsenteret ved 5 delegerede på kongressen. De delegerede vælges blandt de individuelle medlemmer med 1 delegeret i hver region i Danmark. Forbundsbestyrelsen fastsætter de nærmere bestemmelser for valg af de pågældende delegerede til kongressen.

På kongressen disponerer hver delegeret over et stemmetal efter antal af individuelle medlemmer i den region, hvor pågældende er valgt, så der tildeles 1 stemme pr. påbegyndt 100 individuelle medlemmer i regionen.

Forslag til ændring

De individuelle medlemmer er repræsenteret ved 5 delegerede på kongressen. De delegerede vælges blandt de individuelle medlemmer med 1 delegeret i hver region i Danmark. Forbundsbestyrelsen fastsætter de nærmere bestemmelser for valg af de pågældende delegerede til kongressen.

På kongressen disponerer hver delegeret over et stemmetal efter antal af individuelle medlemmer i den region, hvor pågældende er valgt, så der tildeles 1 stemme pr. påbegyndt 100 individuelle medlemmer i regionen. Antal individuelle medlemmer i de enkelte regionerne opgøres pr. 1. oktober forud for kongressen.

Forslaget er vedtaget med overvældende flertal.

 

Forslag 4 – Anmodning om bemyndigelse til at fortsætte med at udbyde de grønne og det blå medlemskaber af Danmarks Sportsfiskerforbund

På sidste kongres fik forbundsbestyrelsen en bemyndigelse til at introducere et grønt og et blåt medlemskab. I referatet fra Kongressen i 2018 står der:

”Forsøgsordningen gælder alene nye medlemsforeninger. Forsøgsordningen skal evalueres på kongressen i 2020.

Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal. Bemyndigelsen gælder for indmeldelser frem til den ordinære kongres i 2020. Det betyder, hvis kongressen i 2020 beslutter ikke at fortsætte med ordningen, vil de foreninger, som har et grønt eller et blåt medlemskab alene være medlem senest frem til og med den 31/12 2020.

Kongressen var enig i, at ordningen i første omgang ikke indarbejdes i vedtægterne. Hvis der efter 2020 ønskes en fortsættelse af ordningen, skal der senest på kongressen i 2020 meddeles en ny frist, eller ordningen skal vedtages som egentlig ændringsforslag og indarbejdes i forbundets vedtægter. Vedtages der ikke en fristforlængelse eller ordningen ikke indarbejdes i vedtægterne bortfalder forsøgsordningen.”

Forbundsbestyrelsen indstiller, at bemyndigelse til at udbyde disse medlemskaber til nye foreninger fortætter i den kommende kongresperiode.

Forslaget er vedtaget med overvældende flertal.


Fastsættelse af kontingent for de kommende 2 år
Kontingentet er ikke steget i 2018, 2019 og 2020. Men forbundets økonomi har været under pres af et svagt faldende medlemstal og nedsat driftstilskud fra Friluftsrådet. Derfor mener Forbundsbestyrelsen, det er nødvendigt med en kontingentstigning på 10% i 2021 og 4 % i 2022.

Kommentarer fra de delegerede til forslaget om kontingentstigninger:

Gunnar H. Pedersen, Holstebro og Omegns Fiskeriforening:
Forslår en anden kontingentstruktur, hvor satsen for ungdom forsvinder, så gruppen i stedet betaler et seniorkontingent / stiger til samme trin som seniorkontingent.

Ungdom i gruppen 18-25 år er en svær gruppe, men jeg tror, at dem der VIL fiske, de VIL fiske. Jeg køber ikke den med de fattige studerende.

Torben Lindholst, Kolding Sportsfiskerforening:
I dag er vi 42 medlemmer i aldersgruppen ungdom i vores forening. Dem ville vi ikke have haft, hvis de skulle betale et seniorkontingent. Jeg fraråder forslaget om at røre ved ungdomskontingent, så hellere tage 100 kr. for en junior.

Arnt Christensen, Fynske Lystfiskere:
Jeg mener, vi må til lommerne. Det er gratis at være juniormedlem, fordi det er fordelagtigt for Forbundet at kunne repræsentere mange unge under 18. Fynske Lystfiskere støtter bestyrelsens forslag om kontingentstigninger.

Jørgen Buch, Viborg Sportsfiskerforening:
Gu har de unge råd til at betale mere, men vi mister dem, hvis vi hæver deres kontingent. Til gengæld er jeg med på, at vi tager et lille beløb for juniorerne.

Steen Lindkvist Nielsen, Hadsten Lystfiskerforening, medlem af Forbundsbestyrelsen:
Jeg vil minde om, at foreninger selv bestemmer, om de vil tage penge for juniorer. Det her handler om, hvad forbundskontingentet sættes til.

Mads Stryhn, Vends Sportsfiskerforening:
Husk på, hvor dyrt det er at sende børnene til andre fritidsaktiviteter. I forhold til det er det utroligt billigt at sende en junior i en fiskeforening. Jeg tror virkelig ikke, forældre har noget imod at betale lidt mere for et juniormedlem.

Stefan Meldgaard, Skjernådalen Lystfiskerforening:
Det er ikke alle studerende, der har mulighed for at få hjælp hjemmefra. Skjernådalen bakker op om Forbundsbestyrelsens forslag til kontingentstigninger.

Arnt Christensen, Fynske Lystfiskere:
Vi skal hente 0,5 mio. på at hæve kontingenter. Det når vi ikke ved at hæve juniorkontingent med 100 kr. Ideen i at juniorer ikke betaler forbundskontingent har været, at foreninger kunne vælge at tage penge for juniorer og selv beholde dem til at drive juniorafdelingen.

Steen Lindkvist Nielsen, Hadsten Lystfiskerforening:
Vores forening har tjent godt på, at juniorer har været gratis i Forbundet. Vi har indført stigning på juniormedlemskaber i klubben, og alligevel er medlemstallet steget.

Afstemning:
Forbundsbestyrelsens forslag om kontingentstigninger blev vedtaget.

Formandskadidater Danmarks Sportsfiskerforbund Formandskandidaterne. Til venstre Preben Thomsen, til højre Torben Kaas.

15.30 Formandsvalg

Torben Kaas er valgt som ny formand for Danmarks Sportsfiskerforbund.

Stemmerne blev fordelt således:

128 stemmer til Torben Kaas

34 stemmer til Preben Thomsen

Hans E. Nielsen fortsætter som næstformand.

15.45 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Morten Jacobsen, Korsør Lystfiskerforening

Steen Lindkvist Nielsen, Hadsten Lystfiskeriforening 

Søren Pedersen, individuelt medlem af forbundet 

Simon Rømer, Bornholms Sportsfiskerforening

Linda Bollerup Høgh, individuelt medlem af forbundet (NYVALGT)

Jan Karnøe, Horsens og Omegns Sportsfiskerforening (NYVALGT)

Arne Lauritsen, Roskilde og Omegns Lystfiskerforening (NYVALGT)

16.15 Valg af suppleanter

1. suppleant - Frederik Lorentzen, delegeret for de individuelle medlemmer Hovedstaden

2. suppleant - Mads Stryhn, Vends Sportsfiskerforening

3. suppleant - Morten Nielsen, Hadsten Lystfiskeriforening (genvalgt)

4. suppleant - Bjarne Andersen, Odsherred Sportsfiskerforening

Stiig Markager
Professor Stiig Markager modtager Danmarks Sportsfiskerforbunds Natur- og Miljøpris for på fornemste og stædig vis påvist og argumenteret for, at kvælstofudvaskningen til havmiljøet er steget hvert år siden 2010. Samtidig har han fastholdt sine udtalelser og dermed sin ret til at formidle forskning i den offentlige debat, til trods for at have været under stort pres i den offentlige debat og en stævning fra Bæredygtigt Landbrug.

16.45 Professor Stiig Markager modtager Danmarks Sportsfiskerforbunds Natur- og Miljøpris

Stiig Markager, professor ved Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, har i årtier leveret højt anerkendt forskning inden for dansk havmiljø.

Alligevel blev han i efteråret 2019 stævnet af Bæredygtigt Landbrug for to udtalelser angående landbrugets udledning af næringsstoffer til havmiljøet, men han har fastholdt sine udtalelser og dermed sin ret til at formidle forskning i den offentlige debat.

På den baggrund modtager Stiig Markager Danmarks Sportsfiskerforbunds Natur- og Miljøpris.

Læs mere her.

17.05 Uddeling af guldnålen
Danmarks Sportsfiskerforbunds tidligere formand, Verner W. Hansen, afgik ved døden den 7. februar 2020 og nåede aldrig at modtage forbundets guldnål. I stedet modtog Verners søn i dag guldnålen på vegne af sin far.

Desuden modtog tre afgående medlemmer af Forbundsbestyrelsen hver en guldnål, nemlig Arnt Christensen, Jesper Thykjær og Per Skou Hansen.

KONGRESSEN ER SLUT

Dagsorden for kongressen 2020

På dagsordenen er bl.a. fremlæggelse og godkendelse af regnskaber, valg til forbundsbestyrelsen og et oplæg om Danmarks nationale lystfiskerstrategi v. projektleder Arne Kvist Rønnest.

Læs dagsordenen her

Danmarks Sportsfiskerforbunds beretning 2020

Forud for kongressen udgiver Danmarks Sportsfiskerforbund en beretning. Kongresberetningen 2020 beskriver vores indsats fra foråret 2018 til foråret 2020.

Læs beretningen her

Strategi 2020-2025

Danmarks Sportsfiskerforbunds strategi 2020-2025 skal være med til at skabe forandring og udvikling i det danske lyst- og sportsfiskeri og i vores egen organisation.

Læs strategien her

Forbundsbestyrelsens mundtlige beretning 2020

Fungerende formand Hans E. Nielsen præsenterer Forbundsbestyrelsens mundtlige beretning.

Læs den her
bbl_2922_3_4_5_6_tonemapped.jpg
Kongressen 2020 foregår den 19. september på Vingsted Hotel og Konferencecenter.
Fisk