Danmarks Sportsfiskerforbund blev stiftet tilbage i 1938, hvilket blev startskuddet på en lang kamp for et rent og godt vandmiljø, sunde bestande af vilde fiske og bedre vilkår for lyst- og sportsfiskeriet i hele Danmark.


Tilbage i 1926 tog skomager og laksefisker i Skjern – Hans Bache – initiativ til at danne Dansk Sportsfiskerforening. Hovedparten af de første medlemmer var individuelle medlemmer, men foreningen var først og fremmest tænkt som en paraplyorganisation for de lokale lyst- og sportsfiskerforeninger, der opstod i 1920’erne. Dansk Sportsfiskerforening blev senere i 1938 til Danmarks Sportsfiskerforbund, mens Dansk Sportsfiskerforening fortsatte som Lystfiskerforeningen af 1926.

Lige siden stiftelsen har Danmarks Sportsfiskerforbundet kæmpet for at skabe bedre fiskeoplevelser for alle lyst- og sportsfiskere i Danmark og sikre et rent vandmiljø med vilde fisk. Danmarks Sportsfiskerforbund har opnået mange resultater og lavet mange indsatser gennem årene, og nedenfor kan du få et kronologisk overblik over de mange indsatser, resultater og mærkedage.


Fra Danmarks Sportsfiskerforbunds spæde start til nu

2013 // Gratis medlemskab. DSF lancerer for første gang muligheden for at prøve et medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund – helt gratis i tre måneder

2013 // Fællessag. Kære regering – I kan nå det endnu! DSF indrykker sammen med flere andre grønne organisationer store helsides annoncer i de største danske aviser. Budskabet er et opråb til regeringen om at indfri valgløfterne om en bedre natur

2013 // Søhåndbogen udgives. På baggrund af DSF’s anbefalinger er der afsat penge til, at DTU Aqua kan udvikle et værktøj – søhåndbogen - hvor sportsfiskerne i Danmark sammen med forskerne kan råde båd på den manglende, statslige monitering af søernes tilstande efter at amterne blev nedlagt

2013 // Web 2.0. DSF får nye nyhedsbreve og nyhedsbrevssystem

2013 // Tangesagen. DSF klager over Ida Auken ikke vil lave et langt omløbsstryg ved Tange Sø. Hun siger det er for dyrt (175 mio kr.) DSF kan dokumentere det koster 100 mio kr. DSF anbefaler en forlængelse af koncessionen på to år, som så skal bruges til detailplanlægning og finansiering af et langt omløbsstryg

2013 // Skarv. DSF afholder Skarvseminar. Målet er, at skabe en bedre skarvforvaltningsplan, der også beskytter fiskene i de ferske søer og åer mod skarv

2013 // Havbrug. DSF arbejder for at få havbrugene flyttet på land og laver artikler

2013 // DSF laver aftale om samarbejde med bladet FiskeAvisen

2013 // Trolling. DSF og de danske trollingklubber sætter fokus på østersølaks og trolling

2013 // Fishing Zealand. DSF skyder Fishing Zealand i gang

2013 // Akvakultur. DSF vinder vigtig sag over Langsand Laks, der påbydes at lave nedsivningsanlæg, så der ikke ledes vand med feromoner ud i Ringkøbing Fjord

2013 // Web 2.0. DSF lancerer Facebookgrupper for åfiskerne, søfiskerne og kystfiskerne

2013 // Web 2.0. DSF går på You Tube – og lancerer egne film

2013 // DSF lancerer Fiskekort.dk – stedet hvor der kan købes fiskekort og medlemsskaber online. 

2013 // Havørredens verden. DSF får tilskud på 2,1 mio kr fra Nordea-Fonden til projekt Havørredens Verden. Projektet placeres i ådalen i og ved Sportsfiskeriet Hus og laves i samarbejde med Vejle Kommune og Vingsted Hotel og Konferencecenter om Oplevelsespunkt Vingsted

2013 // Sportsfiskeriets Hus. Byggeriet af Sportsfiskeriets Hus kan sættes i gang primo 2013 efter DSF sikrer sig tilskud på 3 mio kr fra Lokale og Anlægsfonden. Huset rummer godt 350 m2, der skal kunne bruges af alle, og ca 150 m2 til kontor til DSF

2012 // Web 2.0. DSF går på Facebook
 
2012 // Gratis fiskesæt. DSF’s foreninger har udleveret godt 600 fiskesæt til nye juniorer landet over

2012 // Dyreetik. DSF deltager i møde med Dyreetisk Råd, der vil lave rapport om dyreetiske aspekter omkring sportsfiskeriet

2012 // Rovfisk i brakvand. DSF udgiver rapport om gedder og aborre i brakvand. Ambitionen er at tilvejebringe viden, der kan sikre en bedre og øget indsats for at redde gedder og aborrer i brakvand

2012 // Natur. DSF med i Natur- og Landbrugskommissionen. DSF’s kerneønske er: Vandløb og søer skal have mere plads og mulighed for at udfolde sig frit i naturen

2012 // Marint miljø. DSF afvikler stor temadag om det marine miljø og havbunden

2012 // Fiskerilov. DSF sætter markant fingeraftryk i Fiskeriloven, der sikrer, at kun de der er i sammenslutninger og bidrager til fiskepleje i vandløbet, kan få tildelt laksekvoter

2012 // Marint miljø. DSF klager over et uambitiøst udspil fra ministeren til at beskytte havbunden mod trawlfiskeri. DSF kræver flere beskyttede områder og en plan for etablering af kunstige stenrev

2012 // DSF laver aftale om samarbejde med bladet Fisk & Fri

2012 // Akvakultur. Dambrugsbekendtgørelsen træder i kraft. DSF har siddet med i det rådgivende udvalg og forventer sig bedre passage og renere vand af den nye bekendtgørelse

2012 // Danske Laks og havørreder. DSF lancerer kampagne for DANSKE LAKS & HAVØRREDER, der modtages med kyshånd af foreninger og grejbutikker landet over. 50.000 gratis hæfter om DANSKE LAKS & HAVØRREDER udsendes gratis på dansk, tysk og engelsk og store flotte posters, viser forskellen på laks og havørred

2011 // Politik. DSF mødes med Fødevareminister Mette Gjerskov og fremsætter ønske om øget fiskerikontrol, regulering af redskabsfiskeiet i saltvand, stop for redskabsfiskeri i ferskvand samt adgang til randzoner

2011 // Fiskepleje til vandpleje. 132 mio kr til bedre vandløb. DSF sikrer 132 mio kr over to år til vandløbsforbedringer – med et bidrag fra fisketegnet på 10 mio kr.

2011 // Havfiskeri. DSF udgiver rapporten om bæredygtigt bulefiskeri efter torsk

2011 // DSF inviterer til det store Sportsfiskerseminar. Her kan foreningerne være med til at forme fremtidens organisation for DSF

2011 // Skarv. Hårde isvintre sender skarv op i åerne, hvor de flere steder smadrer de lokale fisketammer af ørred og stalling. DSF sikrer bedre tilladelse til regulering af skarv

2011 // Medlemsservice. DSF introducerer nyt medlemssystem, hvor medlemmerne skal selv printe deres medlemskort. Som med mange andre IT systemer er der opstartsvanskeligheder, der giver forbundet store kvaler, men efter godt et år indkøres et nyt system, som foreningerne er tilfredse med

2011 // Garn. DSF sætter fokus på intensivt garnfiskeri i Odense Fjord for at stoppe eller begrænse bierhvervsfiskeriet

2011 // Natur. DSF udgiver – med 6 andre grønne organisationer – rapporten: Sådan ligger landet. Der nøgtern leverer fakta om det intensive landbrugs påvirkning af den danske natur

2011 // Invasiv alge. DSF sætter fokus på ny dræberalge og får god pressedækning. DSF beder miljøministeren om undersøgelse af den dødelige Pseudo Cattonella-alge

2011 // DSF kræver og får en totalfredning på 3 år af stallingen, der er truet af udryddelse efter skarven invasion i åerne

2011 // Vandplaner. DSF sender sportsfiskernes krav til vandplanerne

2011 // Folketingsvalg 11. DSF sætter Folketingsvalget på programmet med kampagnen: Dit Sportsfiskerkryds. Alle partier får lov at svare på 7 miljøpolitiske spørgsmål

2011 // Fiskepleje. DSF sætter mere fokus på søfiskene i handlingsplan for fiskeplejen og får tildelt 3 mio kr til mere fokus på søernes fisk

2010 // Miljøkonsulent Jens K Thygensen går på pension. Lars B Thygesen ansættes som ny miljøkonsulent

2010 // Slip storåen fri. DSF bestiller RAMBØLL-rapport og leverer til Holstebro Kommune med anbefalingen: Fjern vandkraftværket i Holstebro og Slip Storåen Fri

2010 // Spærringer. DSF sætter fokus på spærringer: De skal fjernes med de nye vandplaner

2010 // Forurening. DSF udgiver rapporten: For meget gift i søfisk. Store mængder af PCB, dioxin og kviksølv i fisk fra søerne. DSF anbefaler omsætningsforbud mod fisk fra søer

2010 // Varde Å svinger. Varde Å åbner med nye, gamle sving

2010 // Vandplaner mangler fisk. DSF er rystede, og påpeger manglen af fisk som kvalitetsparameter i de første vandplaner

2010 // Miljøopsyn svigter. DSF klager over, at moniteringen og opsynet med det danske vandmiljø er i en skrækkelig forfatning efter kommunalreformen

2010 //Fokus på søerne. DSF sætter arbejdet med Sø-håndbogen i gang. Målet er, at sportsfiskerne selv skal hjælpe forskerne med at skabe bedre fiskebestande i søerne

2010 // Tangesagen. EU meddeler, at man ikke vil gå videre med DSF’s klage over Tangeloven

2010 // Dambrug. Aquakulturudvalget afleverer sin rapport med anbefalinger til fremtidens dambrugsdrift. DSF har siddet med i udvalget og applauderer rapportens anbefalinger. ”Et kvantespring for vandmiljøet”, kalder DSF rapportens anbefalinger

2010 // Ulovlige.net Minister Henrik Høgh støtter DSF i kravet om et stop for det ulovlige garnfiskeri. Erling Bonnesen lover større bøder

2010 // Kongres 2010. Bestyrelsen fremsætter forslag om en udbygning af det direkte medlemskab, så det fremover servicerer interessefællesskaber og fokuserer på medlemmernes fiskeprofil. Forslaget tilbagevises af Kongressen

2010 // Havørred Sjælland. DSF søsætter projekt Havørred Sjælland. Målet er at sikre et projekt hvor bæredygtigt sportsfiskeri går hånd i hånd med aktiv fisketurisme. Projekter kommer senere til at hedde Fishing Zealand – og retter sig dermed ikke kun mod havørredfiskeriet

2010 // Den store lystfiskerrapport. Rapporten ”Lystfiskeri i Danmark” udsendes fra Fiskeridirektoratet. DSF er et resultat af DSF’s forslag om at synliggøre de socioøkonomiske aspekter omkring det danske sportsfiskeri. DSF har også siddet i udvalget, der lagde grundlaget for rapporten. Rapporten viser, at lystfiskeri omsætter for 2,8 milliarder kroner årligt. at der er 620.000 danskere, der har en fiskestang i hånden mindst én gang om året

2010 // Medlems- og læserundersøgelse. DSF laver uvildig medlems- og læserundersøgelse: 98 % er meget tilfredse eller tilfredse med medlemsmagasinet Sportsfiskeren og ligeledes med DSF 

2009 // Knivlov. DSF går ind i Knivloven. Det er nu tilladt at bære kniv, når man er på vej ud på eller hjem fra fisketur 

2009 // Hvervekampagne. DSF starter kampagnen Hverv en ven, som giver flere hundrede nye medlemmer – hvert af de efterfølgende år 

2008 // Sportsfiskeren.dk. DSF relancerer www.sportsfiskeren.dk på en ny platform. Der lægges 7.000 fiskepladser gratis ud fra Guide til Danske Fiskevande. Sportsfiskeren. dk er Danmarks mest besøgte site med 10.000 unikke brugere dagligt 

2008 // Tangesagen. DSF får ekspertudtalelse fra juraprofessor: Tangelov om forlængelse af koncession er ulovlig. DSF klager derefter til EU-kommissionen over ny Tangelov, der forlænger koncessionen 

2007 // Ulovlige.net. DSF opnår stor succes med kampagnen ulovlige.net, hvilket medfører højere straf. 

Det lykkedes DSF at få en femdobling af bødesummen, så det fremover koster 2.500,- per ulovlighed. Det vil sige, at fem ulovlige garn fremover vil give en bøde på hele 12.500,- 

2007 // Slip Gudenåen fri. DSF søsætter kampagnen: SLIP GUDENÅEN FRI med kampagnesite på nettet og landsdækkende underskriftsindsamling 

2007 // Lystfiskeriets Dag. DSF inviterer til den første 

Lystfiskeriets Dag. Det bliver en succes med næsten 5000 deltagere på landsplan 

2007 // Dioxinlaks. DSF søger aktindsigt i fiskerikontrol og fangster. Efterfølgende rejser forbundet spørgsmål i Folketinget om rod i kontrol med fiskeri og fødevarekontrol af dioxinlaks. Bornholmsk erhvervsfisker hævder, at de fem ton laks, han har hentet, er til privat brug 

2007 // Adgang til naturen. DSF vinder principiel sag om overnatning i telt på uopdyrkede arealer, og fik frikendt to medefiskere, som politiet havde anklaget for at overnatte i bivuak 

2006 // Ulovlige.net. DSF udgiver rapporten: ”Ulovligt garnfiskeri langs de danske kyster”, og afleverer 7000 underskrifter mod det ulovlige fiskeri til Fødevareminister Hans Chr. Schmidt. DSF garnkampagne skaber nyt lovudkast med skarpere straffe 

2005 // Dioxinlaks. Massakre. DSF dokumenterer, at 16.000 store østersølaks ender som minkfoder. DSF kræver fiskestop for erhvervsfiskerne 

2003 // Bæver. DSF vinder faktisk Bæversagen – men taber alligevel. Afgørelse: Der er ikke foretaget tilstrækkelig vurderinger af bæverens indflydelse på natur og arter. Sagen henvises til fornyet behandling i Naturklagenævnet. Udsætningen af bævere er dog allerede sket, og S&N har ikke gjort noget ulovligt, hedder det 

2003 // TV2 TTV. Nyheder – når du har tid! DSF laver aftale med TV2 om TTV for sportsfiskere, og sender sportsfiskernyheder og information ud til mere end 300.000 seere om måneden 

2002 // Tangesagen. Miljøminister Hans Chr. Schmidt foreslår koncessionsforlængelse på fem år til Tangeværket. DSF er dybt skuffede og får foretræde for Folketingets Miljøudvalg, hvor man advokerer for løsning syv med langt omløbsstryg udenom Tange Sø – altså med en bevarelse af søen 

2002 // Forurening. DSF kører og vinder erstatningssag mod Danisco, der forurener Køge Å med 37.000 liter Gl. Dansk 

2001 // Fiskepleje. Fra tamfisk til vildfisk. Med DSF anbefalinger, er Wilhjelmrapporten med til at sætte fokus på fiskepleje med vilde fisk 

2001 // Bly. Blyforbuddet træder i kraft 

2000 // Skjern Å. Skjern Å indvies i oktober. DSF’s arbejde i det rådgivende udvalg omkring genopretningen af Skjern Å er færdigt. Det er en stor dag for forbundet, der både før, under og efter udretningen af åen kæmpede mod Hedeselskabets drænings- og udretningsarbejde 

1998 // Garn. DSF får nedsat fritidsfiskernes antal af tilladte nedgarn fra seks til tre 

1998 // Tangesagen. DSF og Dansk Laksefond får af RAMBØLL udarbejdet tre bæredygtige forslag til ny Tange-løsning

1998 // Omsætningsforbud. DSF får en stor sejr, da det lykkedes forbundet, at få indført forbud mod omsætning af fisk fanget rekreativt – både for sportsfiskere og fritidsfiskere 

1997 // Offentlige fiskevande. DSF hiver en stor sejr hjem for foreninger og sportsfiskere: Statens fiskevand enten udlejes til foreninger eller helt frit fiskeri. Naturstyrelsen ville ellers leje til højstbydende 

1997 // Katamaranfærger. DSF sejrer i sagen om katamaranfærgerne, efter forbundet har klaget over, at de store bølger ødelægger bundmiljø og udgør en sikkerhedsrisiko for kystfiskere. Der skal fremover laves undersøgelser af færgernes indvirkning på miljø og sikkerhed 

1996 // Rykfiskeri. DSF får indført forbud mod rykfiskeri 

1995 // Blykampagne. Blykampagnen sættes i gang. DSF opfordrer til at fiske blyfrit 

1994 // Skjern Å. DSF præsenterer gennem sit udvalgsarbejde Miljøminister Svend Auken for deres oplæg til Skjern Å projektet. Der foreslås fredningszoner, garnfri zoner og fiskerireguleringer – også for lystfiskere 

1991 // Skjern Å. DSF kommer i det rådgivende udvalg for naturgenopretningen af Skjern Å 

1991 // Fisketegn. Kristeligt Folkeparti fremsætter forslag om Fisketegn. Jørgen Kvist Jensen er inde som vikar for Inger Stilling og benytter tiden til at fremsætte forslaget, der glider nemt gennem førstebehandlingen. DSF bakker op om forslaget og markerer vigtigheden af, at sportsfiskerne skal være med til at administrere fiskertegnsmidlerne

1991 // Medlemmer. DSF har tilbagegang i medlemstallet. Foreninger melder sig ud grundet miljøpression fra lodsejere. ”Har vi sejret os ad h…. til?” spørger DSF 

1991 // Kanosejlads. DSF foreslår at kanosejladsen reguleres og tager hensyn til natur, vandmiljø og fisk 

1989 // Sportsfiskeren. Afstemning om Sportsfiskerens fremtid. Kongressen beslutter at fortsætte udgivelsen af Sportsfiskeren som obligatorisk medlemsblad 

1989 // Sportsfiskeren. Der udgives kun fire udgaver af Sportsfiskeren. Et underskud på 600.000,- – blandt andet på baggrund af konkurrence og tab på annoncer - truer bladet 

1986 // Fisketegn. Fisketegnet opnår politisk enighed i forbehandlingen i maj og DSF jubler – for tidligt. Desværre smuldrer den politiske enighed, der går hårdknude i det, og det lykkedes ikke at få det skrevet Fisketegnet ind i loven 

1986 // Garn. DSF får indført garnfri 100-meter zone på kysten hele året 

1985 // Forurening. DSF vinder den første miljøsag mod Cheminova. DSF anmeldte Cheminova for udsivning af seks ton insektgift i 1983. Både politi, kommune og sundhedsstyrelse nægtede at rejse tiltale. Dommen var principiel vigtig for DSF – bøden var på 40.000,- – da den dannede præcedens, og det var første gang, Cheminova tabte en miljøsag 

1985 // Forurening. DSF vinder en stor forureningssag over BASF og De Danske Spritfabrikker, der har forurenet havet omkring Grenaa. De skal fremover rense deres spildevand, og sagen danner præcedens 

1984 // Tange. DSF må lukke fiskeopdrætsanlæget ved Tange grundet dårlig økonomi. Ambitionen var at lave fisk til udsætninger og vise, at man kan lave dambrugsdrift uden at forurene 

1984 // Vandløbslov. DSF bliver høringsberettigede i den nye Vandløbslov. Det siges, at den ikke var blevet til uden DSF 

1983 // Medlemmer. DSF runder 50.000 medlemmer og 321 foreninger 

1982 // Rykfiskeri. DSF får indført forbud mod rykfiskeri ved Hvide Sande og Thorsminde 

1980 // Tange. Tangetrappen til 1 mio kr er klar og udråbes til „den største sportsfiskermæssige begivenhed i lang tid“ (DSF er dog godt klar over at det ville være bedre med rene, naturlige vandløb, men når man ikke kan få det, er fisketrapper OK) 

1979 // Medefiskeri. DSF nedsætter Medeudvalget til at håndtere boomet i den nye, hotte fiskemetode med konkurrencer og nye teknikker. Op gennem 80’erne er medefiskeriet det helt store 

1977 // Fisketegn. Stor begejstring og så skuffelse. Fiskeriminister Poul Dalsager synes godt om DSF’s idé med Fisketegnet og fremsætter lovforslag, som kommer igennem første behandling i Folketinget, men så heller ikke længere. Udvalget for landbrug og fiskeri kunne ikke finde flertal for forslaget. Dyb skuffelse i DSF...

1976 // Offentligt fiskevand. DSF foreslår at alle offentlige vande stilles til rådighed for fiskeri – gratis eller meget billigt, så alle kan komme ud at fiske 

1975 // Fisketegn. DSF fremsætter forslag om Fisketegn 

1974 // Lobby på Miljøloven. Danmarks første Miljøbeskyttelseslov vedtages. DSF satte store fingeraftryk på loven gennem lobbyarbejde på Christiansborg 

1970 // Blodrød miljøkamp. DSF sætter forurening på forsiden: Billedet af blodrødt vand, der flyder direkte ud i Gudenåen skaber grundlaget for vel nok en af DSF’s mest iøjnefaldende forureningssejre. Bjerringbro Kommune bliver indklaget af DSF, der vinder sagen og kommunen må opføre et rensningsanlæg til slagteriet i Bjerringbro 

1964 // Flytning. DSF flytter sekretariatet til Vejle, hvor man lejer sig ind i centralt beliggende kontorlokaler 

1962 // Fisketegn. DSF kræver at få et Fisketegn på vegne af 100.000 hobbyfiskere. Forslaget bliver ikke til noget, da Fiskeriminister Normann sympatiserer med ideen om, at lodsejere skal betale for at fiske fra egen jord 

1961 // Skjern Å. I august henvender DSF sig til Finansministeren og ministeriet og anmoder om at stoppe det store afvandings/kanaliseringsprojekt ved Skjern Å 

1958 // Tange. DSF forpagter fiskeret og dambrug ved Tange Sø 

1958 // Skjern Å. Hedeselskabet præsenterer sit projekt til udretning af Skjern Å 

1955 // Nu med kontor. DSF etablerer sit første sekretariat på Nr. Voldgade 92 i København. Forbundet er nu blevet så stort, at det kræver et egentligt kontor med administration 

1955 // JLK. Det første Juniorlederkursus arrangeres. i 1957 kommer Julius Wedege og vækster JLK til en af forbundets væsentligste indsatser for nye, unge sportsfiskere 

1952 // Fredning. DSF får indført nye fredningstider og mindstemål for laks og havørred 

1945 // Værn Vore Vande. I efterkrigsårene frem til 1950 bar Sportsfiskeren titlen Værn Vore Vande. Under krigen fik forbundet påbud om at droppe de tre V’er, da det kunne tolkes som: Vi Vil Vinde 

1939 // Forurening. DSF vinder kampen mod Kartoffelmelsfabrikkerne. Der skal fremover opføres rensningsanlæg 

1938 // Begyndelsen. Danmarks Sportsfiskerforbund stiftes i Odense den 13. november 1938. Forbundets første formand blev Christian Lottrup Andersen 

1926 // Prologen. Hans Bache samler sportsfiskere i Dansk Sportsfiskerforening