Kysthjælpere i Aarhus har udsat de første tre lineanlæg til opdræt af muslinger til udlægning i Kaløvig

Lineanlæg 3600

Projektet Kysthjælper arbejder med tre elementer inden for marin naturgenopretning: Udplantning af ålegræs, etablering af stenrev og produktion af muslinger til udsætning. Det sidste projekt med udsætning af tre lineanlæg til dyrkning af muslinger blev fredag den 3. maj sat i vandet i Kaløvig.

Otte friske kysthjælpere fra Aarhus havde gennem foråret fremstillet tre sæt lineanlæg på hver 10 meters længde, som blev udsat over fire meters dybde i Kaløvig tæt på Studstrupværket og i umiddelbar nærhed af det ålegræs, der blev udplantet for to år siden.

Selve systemet er relativt simpelt. Et ti meter langt tov af tyk bast, som er ophængt på fire store bøjer og med et solidt anker i hver ende, er det eneste, der skal til. Så skal anlægget blot passe sig selv, indtil der skal høstes.

Marinbiolog og projektleder i Kysthjælper, Erik Haar Nielsen, fortæller om opdræt af muslinger: "I forårsmånederne, når vandtemperaturen når op på ca. 10 grader, sværmer der millioner af små laver fra muslinger rundt i de danske farvande, hvor de sætter sig fast på sten, bolværker og andet fast materiale. Derfor skal man blot sørge for at have noget fast materiale liggende i vandet, så vil naturen automatisk sørge for, at der kommer en masse små muslinger. I løbet af sommeren vil muslingerne vokse betydeligt, og omkring oktober er muslingerne vokset til cirka tre centimeters længde, og vi kan udsætte dem i det område, hvor de er opvokset."

Lineanlæg 3516

 

"Helst så vi, at det hele gik på naturens egne præmisser, men da der er en generel ubalance i økosystemerne ude i det marine miljø, hvor der er meget få rovfisk til at spise krabber, oplever vi nu, at de enormt mange krabber faktisk spiser de helt små muslinger. Derfor er det vigtigt, at vores opdrætsliner ikke kommer for tæt på bunden og krabberne."

Muslinger gør en forskel
Erfaringer fra Sund Vejle Fjord viser, at det virkelig gør en forskel med muslinger, da de renser vandet for alger og dermed gør vandet mere klart. Dette har stor betydning for, hvor godt ålegræs og tang kan gro, og dykkerundersøgelser har vist klart rent vand lige over muslingerev.

De tre gange 10 meter liner vil kunne producere cirka 1.500 kilo muslinger, som vil kunne dække et område på 330 m². Det er håbet, at med de mange nye muslinger på sigt vil kunne etableres det, der kaldes et biogent rev – altså et rev, hvor der begynder at gro tangplanter og udvikles en meget stor biodiversitet på selve muslingebankerne. De biogene rev har stor betydning for især de små fisk, som søger skjul og føde, netop hvor der er mange muslinger og tang.

Anton Meyer, der er tidligere erhvervsfisker og nu aktiv kysthjælper, har været med til at fremstille de tre anlæg og fortæller om hans oplevelse med projektet: "Jeg har jo oplevet, at fiskeriet er blevet utroligt dårligt de seneste år, vandet er blevet forurenet og uklart. Så jeg synes bare, jeg måtte gøre noget aktivt for at hjælpe miljøet."

Han fortsætter, "Det har også været rart at være sammen om dette projekt med ligesindede, som også holder af kystkulturen. Det giver rigtig god mening, at vi hjælper hinanden med at forbedre vandmiljøet."

Kysthjælper – vi giver havet en hånd!

Projektet Kysthjælper arbejder for at genskabe de tabte levesteder i kystnære havområder gennem udplantning af ålegræs og udlægning af stenrev og muslingerev. Vi gennemfører arbejdet i samarbejde med frivillige for at undersøge, hvordan man bedst organiserer naturforbedring i havet med frivillige kræfter.

Projektet er ledet af Danmarks Sportsfiskerforbund og finansieret af Velux Fonden.

Vi samarbejder med en række NGO'er, kommuner og forskningsinstitutioner, der bidrager med viden, inspiration og stærke hænder. Alle kan være med til at give havet en hånd!

Læs mere om Kysthjælper her