Til krisemøde med miljøministeren: Danmarks Sportsfiskerforbund foreslår akutplan for havmiljøet

Fiskedoed Ved Louns Bredning Der blev observeret massiv fiskedød på grund af iltsvind ved Lovns Bredning i Limfjorden d. 13. september 2023. Foto: Birgit Scheel Christensen.

Danmarks Sportsfiskerforbund foreslår akutplan, der skal redde havmiljøet, før det er for sent. Planen er afleveret til miljøminister Magnus Heunicke i forbindelse med et krisemøde om havmiljøet i Miljøministeriet.

Akutplan for havmiljøet

Danmarks Sportsfiskerforbunds forslag til en akutplan for havmiljøet består af 10 konkrete indsatser. Blandt de mest centrale er:

  • Udtagning af 400.000-600.000 landbrugsjord med særligt fokus på lavbundsjorder i ådalene.

  • Ekspropriation med fuld erstatning kan være nødvendigt for at sikre fremdrift.

  • Nedsættelse af en tværministeriel taskforce, der skal bistå lodsejere og kommuner og sikre hurtig fremdrift i udtagningen af landbrugsjord og lavbundsjorder.

  • Indfør målrettet kvælstofregulering med fuld kraft fra 2025.

  • Indfør forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber i de indre danske farvande fra 2024.

Se akutplanen her

Repræsentanter fra landbruget, miljøorganisationer og myndigheder var i dag samlet til et krisemøde om havmiljøet med miljøminister Magnus Heunicke. Formålet var at endevende de indsatser og værktøjer, der kan være med til at forbedre vandkvaliteten og levevilkårene for havets fisk.

Mødet blev arrangeret af Miljøministeriet som reaktion på, at Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) ved Aarhus Universitet i september kunne berette om det værste iltsvind i 20 år.

Tid til handling
Havmiljøets elendige tilstand er dokumenteret utallige gange. Lystfiskere har hjulpet Danmarks Sportsfiskerforbund med at dokumentere kraftig vækst af fedtemøg på kysterne. Senest har den nye nøglefiskerrapport vist, at de bundlevende fisk er stort set forsvundet fra de kystnære havområder. Og nu er der aftalt et totalforbud mod fiskeri af torsk fra 2024, fordi torskebestandene er i bund.

På den baggrund har Danmarks Sportsfiskerbund foreslået en akutplan for havmiljøet, som er afleveret til miljøminister Magnus Heunicke og sendt til alle medlemmer af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

– Vi gentager endnu engang, at kvælstofudledningerne til de danske farvande skal reduceres markant, og at de skal reduceres fra næste år. Det kræver, at vi ikke længere skal diskutere årsagerne til havets elendige tilstand og hvilke mål og løsninger, der er nødvendige. Vi kender dem, og danske og internationale eksperter har nu slået det endegyldigt fast: Udledningen af kvælstof til vores vandmiljø skal reduceres med minimum en tredjedel og ned på maksimalt 38.000 tons, og landbruget skal bidrage med langt hovedparten af den reduktion, siger formand i Danmarks Sportsfiskerforbund, Torben Kaas.

Han tilføjer:

– Selv med den indsats vil det tage årevis, før havet responderer positivt. For hvert år, hver måned, hver dag, der går uden handling, vokser behovet bare yderligere – og risikoen for, at vores havmiljø får et totalt knockout, stiger.

Genbesøg landbrugsaftalen nu
Med akutplanen for havmiljøet foreslår Danmarks Sportsfiskerforbund helt konkrete værktøjer til en mere effektiv kvælstofreduktion, men lige nu står én ting i vejen for politisk handling:

Landbrugsaftalen fra 2021, der blev indgået som en bred politisk aftale mellem den daværende socialdemokratiske regering, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne.

– Der er brug for, at man hurtigst muligt får igangsat det længe ventede genbesøg af landbrugsaftalen og inviterer aftalepartierne til forhandlinger om de indsatser, der er nødvendige. Det er her, handlekraften ligger. Viden om årsager og indsatsbehov er på plads. Så sæt nu i gang! siger Torben Kaas.