Sejr: Vandindvindingstilladelse ved Tissø stemplet ugyldig

Tissø Udsigt Fra Naturpark Åmosen

Det ville gå hårdt ud over planter, dyr og specielt fisk i Tissø og den tilhørende Nedre Halleby Å, hvis der som planlagt skulle indvindes op mod 7 mio. kubikmeter vand fra søen til Kalundborgs industrivirksomheder. Derfor påklagede Danmarks Sportsfiskerforbund Kalundborg Kommunes vandindvindingstilladelse – og har nu fået medhold i klagen. Sagen skal nu tilbage til fornyet behandling i Kalundborg Kommune.

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

- Det er en stor første sejr for Tissø, Nedre Halleby Å og de tilhørende fiskebestande, at vi har fået medhold i vores klage over en markant øget vandindvinding fra Tissø til Kalundborg Forsyning og dermed Kalundborgs industri, siger Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

I den 44 sider lange afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet står det klart, at Danmarks Sportsfiskerforbund får medhold i tre ud af fire klagepunkter – og at indvindingstilladelsen derfor er sendt tilbage til fornyet behandling i Kalundborg Kommune.

- Kort sagt har Kalundborg Kommune ikke gjort sit arbejde godt nok, inden man sagde god for en markant øget vandindvinding fra Tissø. Man har simpelthen ikke vurderet i hvor stort omfang, at vandindvindingen påvirker fisk, dyr og planter i Tissø og Nedre Halleby Å, og Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelsen er et klart signal om, at der skal tages langt større hensyn til naturen, forklarer Lars Brinch Thygesen.

Naturdirektiver overtrådt
Ifølge Lars Brinch Thygesen har det været helt centralt for afgørelsen, at Kalundborg Kommunes vandindvindingstilladelse ikke har taget de nødvendige hensyn til naturen og dermed har overtrådt en EU’s naturbeskyttelsesdirektiver og en række danske love.

- Det er helt fundamentalt ved denne type tilladelser, at der udarbejdes en habitatkonsekvensvurdering og en miljøkonsekvensvurdering, det vil sige en vurdering af, hvordan de beskyttede arter og naturtyper i det berørte naturområde bliver påvirket af projektet – i dette tilfælde vandindvindingen. Det har Kalundborg Kommune ikke gjort og det er i høj grad det, som tilladelsen falder på, forklarer Lars Brinch Thygesen.

- Derudover har man også forsømt at vurdere projektet i sin helhed. Det er en alvorlig fejl, at Kalundborg Kommune har opdelt det i etaper og givet tilladelsen uden at lave en samlet vurdering af projektets indvirkning på naturen. De meddelte en vandindvindingstilladelse, for derefter et år senere at give en anden tilladelse til at ombygge stemmeværket og vedtage en ny plan for, hvordan vandet i Tissø skulle opmagasineres og gemmes til senere brug. Den fremgangsmåde duer ikke, siger Lars Brinch Thygesen.

- Endelig mener Miljø- og Fødevareklagenævnet også, at DSF har ret i klagepunktet over, at Kalundborg Kommune ikke i tilstrækkelig grad har redegjort for, at den tilladte indvinding i sig selv eller sammen med andre vandindvindinger, vil have en negativ påvirkning og medføre en forringelse af den i forvejen ringe naturtilstand i Tissø, Nedre Halleby Å eller Øvre Halleby Å, forklarer Lars Brinch Thygesen.

Dialog mellem parterne er startet
Danmarks Sportsfiskerforbund påklagede vandindvindingstilladelsen for 2 år siden, og sagen har derfor været længe undervejs. Kalundborg Forsyning har imellem tiden taget initiativ til et dialogforum, hvor Danmarks Sportsfiskerforbund har deltaget sammen med andre grønne organisationer og lokale interessenter - også fra de berørte virksomheder, der er afhængige af vandindvindingen.

- Det har ligget i kortene, at tilladelsen ville blive hjemvist. Derfor er der, mens vi ventede på afgørelsen, allerede startet en proces med at tilpasse en ny, kommende vandindvindingstilladelse. Den proces har vi forsøgt at påvirke, og vi er i dialog med flere af de påvirkede virksomheder, og vores indtryk er, at de heldigvis ønsker en løsning, som ikke påvirker naturen negativt, siger Lars Brinch Thygesen.

Danmarks Sportsfiskerforbund følger sagens udvikling og afventer nu et udkast til en ny, revideret vandindvindingstilladelse og forventer et markant større hensyn til natur og miljø i Tissø og i de vandløb, som løber til søen og ikke mindst Nedre Halleby Å.

Fisk