Danmarks Sportsfiskerforbund klager over vandindvinding fra Tissø

Tissø Udsigt Fra Naturpark Åmosen

Kalundborg Kommune har fornyet og forøget tilladelsen til vandindvinding fra Tissø, så der årligt kan indvindes op til 6.700.000 m3 vand indtil 2051. Men tilladelsen er fuld af fejl og mangler samt i strid med EU’s naturdirektiver – og vil få konsekvenser for områdets dyre- og planteliv. Danmarks Sportsfiskerforbund har derfor påklaget tilladelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

Andreas Findling Rottem Crop

Andreas Findling-Rottem

Presse- og kommunikationsansvarlig

Det vil få store konsekvenser for planter, dyr og specielt fisk i Tissø og Nedre Halleby Å på Vestsjælland, når Kalundborg Kommune skruer op for indvindingen af overfladevand fra Tissø. Men det virker kommunen til at se igennem fingre med. Med den nye vandindvindingstilladelse tilsidesætter Kalundborg Kommune og Kalundborg Forsyning samtidig både dansk og international miljølovgivning – og sætter de lokale virksomheders bæredygtighedsstrategier over styr.

Danmarks Sportsfiskerforbund har derfor påklaget den nye tilladelse til vandindvinding.

- Kalundborg Kommune har i årevis indvundet overfladevand fra Tissø, hvilket allerede har vist sig at være til skade for blandt andet fiskebestandene i Nedre Halleby Å, der afvander Tissø. Nu har kommunen så givet tilladelse til at øge vandindvindingen markant fra årligt 4 mio. kubikmeter til 6,7 mio. kubikmeter. Det er mildest talt uholdbart, siger Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Han er rystet over kommunens tilladelse, der er fyldt med fejl og mangler, samt strider med gældende miljølovgivning og samtidig bygger på forkerte regelsæt og bekendtgørelser.

- Efter en grundig gennemgang af den nye vandindvindingstilladelse, må man spørge sig selv om kommunen har begået en række store fejl eller om der er tale om et knæfald for de lokale industrier, der har behov for vand til deres produktion, siger han.

På kollisionskurs med EU’s Naturdirektiver
Ifølge Lars Brinch Thygesen er listen af problemer ved vandindvindingstilladelsen altså lang – hvilket også fremgår af Danmarks Sportsfiskerforbunds klage. Blandt de væsentligste problemer er, at tilladelsen strider med EU’s Habitatdirektiv og Vandrammedirektiv og hindrer en god økologisk tilstand i Tissø samt alle tilløb og afløbet Nedre Halleby Å.

- Danmark og dermed også Kalundborg Kommune er overfor EU forpligtet til at passe på den særligt beskyttede natur, vi har herhjemme. Det betyder, at man for eksempel ved vandindvindingstilladelser som denne, skal foretage en grundig vurdering af, hvordan den vil påvirke panter, dyr og fisk i det berørte område. Men her dumper Kalundborg Kommunes tilladelse med et brag, siger Lars Brinch Thygesen.

DERFOR KLAGER DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND

 

Danmarks Sportsfiskerforbund mener, at Kalundborg Kommunes tilladelse er behæftet med en række fejl og mangler – her oplistes en række af de mest centrale.

 

  • Der er ikke redegjort for, hvordan det undgås, at indvindingen af overfladevand med stemmeværk og ny styringsmodel medfører, at op- og nedstrøms tilløb og afløb fra Tissø og Tissø ikke opnår målopfyldelse i 2027.
  • Den nuværende tilstand i forhold til ørreder er dårlig eller dårlig/ringe – de to laveste niveauer og den negative påvirkning videreføres i tilladelsen med stemmeværk og sty-ringsmodel.
  • Vandføringen, og særligt variationer i vandføringen, har væsentlig betydning for at sikre den naturlige vandring for bl.a. fisk i et vandløb – dette opnås ikke med stemmeværk og den foreslåede styringsmodel.
  • Andre kvalitetsparametre, der indgår i målopfyldelse af god økologisk tilstand, er ikke behandlet i tilladelsen, dette gælder både for vandløbene og Tissø.
  • Opdelingen i etaper med én tilladelse til vandindvinding og efterfølgende tilladelser til ombygning af stemmeværk og en ny styringsmodel er ikke lovlig. Der er tale om et samlet projekt, som skal behandles og vurderes på samme tid i en tilladelse.
  • Manglende overholdelse af habitatdirektivet artikel 6.3 og 6.4. Kommunen giver en tilla-delse og moniterer og overvåger efterfølgende, hvilket viser, at væsentlighedsvurdering er mangelfuld. Det betyder, at tilladelsen er meddelt uden et tilstrækkeligt oplyst grundlag at træffe afgørelsen på. Derfor er der ikke den nødvendige sikkerhed for, at påvirkningen ikke vil være væsentlig for arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget.
  • Der er ikke i væsentlighedsvurderingen lavet en tilstrækkelig vurdering af de kumulative effekter herunder vandindvinding i oplandet til Tissø, råstofindvinding under grundvands-spejl samt det eksisterende stemmeværk og fiskepassage.
  • I LBK nr. 1450 af 05/10/2020 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. fremgår, at Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets naturdirektiver, her er specifikt nævnt Habitat- og Vandrammedirektivet, hvilket DSF ikke ser iagttaget af Kalundborg Kommune.
  • En tilladelse til indvinding af overfladevand kan højest gives for en periode på 10 år. Kalundborg Kommune giver for en periode på 30 år.

I tilladelsen er der ikke redegjort for, hvordan vandindvindingen vil påvirke flora- og fauna i Tissø og Nedre Halleby Å – og dermed om man forventer at kunne opnå såkaldt ”god økologisk tilstand” i op- og nedstrøms tilløb til Tissø. Det er heller ikke vurderet, hvordan vandindvindingen vil påvirke de arter, der er udpegningsgrundlag for habitatområderne – det vil sige de af EU-lovgivningen særligt beskyttede naturområder.

- Vandindvindingen vil unægtelig komme til at påvirke vandføringen i Nedre Halleby Å, hvilket har stor betydning for, hvorvidt fisk som eksempelvis havørred vil trække op i vandløbet. Tilstanden for ørreder i Nedre Halleby Å og alle tilløb til søen er i forvejen dårlig og der er kun udsigt til at den bliver værre med den nye tilladelse. Det er simpelthen ikke godt nok beskrevet, hvordan projektet vil påvirke vandstand og vandføring i Nedre Halleby Å og dermed fisk og fauna, siger Lars Brinch Thygesen.

Tilladelse strider med Miljøstyrelsens retningslinjer
I klagen påpeger Danmarks Sportsfiskerforbund desuden, at vandindvindingstilladelsen ikke følger Miljøstyrelsens retningslinjer for, hvor meget vand der må fratages et vandløb, i dette tilfælde Nedre Halleby Å.

I klagen har Danmarks Sportsfiskerforbund beregnet, at der i perioder bortledes ca. 5 gange den tilladte vandmængde fra vandløbet, hvilket er helt uacceptabelt og den væsentligste årsag til at ørredbestanden i åen og i alle tilløb til Tissø er så dårlig og langt fra, hvad der er målet om god tilstand.

- Vandføringen, og særligt variationer i vandføringen, har væsentlig betydning for at sikre den naturlige vandring for bl.a. fisk i et vandløb. Flere fiskearter trækker i forbindelse med, at der forekommer øget vandføring i vandløbet. Dette hindrer vandindvindingen samt den voldsomme opsparing af vandet i Tissø ved opstemning af vand til tørre perioder. Vand der i stedet for at løbe i Nedre Halleby Å, ledes til virksomhederne i Kalundborg, siger Lars Brinch Thygesen, der samtidig understreger, at kommunens tilladelse tidsmæssigt strækker sig langt over det tilladte.

- Man kan maksimalt give en tilladelse til indvinding af overfladevand på 10 år. Men her strækker tilladelsen sig over de næste 30 år. Vi forventer nu, at Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser tilladelsen med den begrundelse, at den fagligt ikke er i orden, slutter han.