Hjælp med at sortere sten til Kysthjælpers nye stenrev i Limfjorden

Sten Genbrugsplads Kysthjælper I Aalborg Kommune har borgerne doneret natursten fra haven til nye stenrev i Limfjorden.

Giv en hånd med sortering af sten i Nørresundby lørdag den 2. september. Så giver du også havet en hånd.

Har du sten i overskud?

Kysthjælper-projektet har foreløbigt indsamlet ca. 400 tons sten til fire kommende nye stenrev i Limfjorden. Heraf er ca. 40 tons natursten fra haver, som borgere har afleveret på Aalborg Kommunes genbrugsstationer.

Du kan stadig nå at donere sten til projektet.
Læs mere her


Stenrevet myldrer af liv

Stenrev er en naturlig del af landskabet under havoverfladen og udgør vigtige levesteder for smådyr og fisk, som finder skjul og føde på de artsrige rev.

Mange rev er forsvundet, fordi mennesker har fisket de store sten op for at bruge dem på landjorden til havnebyggerier og kystsikringer. Man skønner, at 95 % af alle større sten er fjernet fra de danske farvande. Derfor er der brug for, at vi genskaber stenrev ved at udlægge grupper af større sten i de kystnære havområder.

Tidligere projekter med udlægning af sten har vist, at nye stenrev hurtigt bliver indtaget af planter, smådyr og fisk.

Kysthjælpers lokale projekt i Aalborg har modtaget tonsvis af dejlige natursten på udvalgte genbrugspladser i Aalborg Kommune. Stenene er doneret af borgere i Aalborg som et bidrag til den store indsamling af sten til nye stenrev, som kysthjælperne i Aalborg organiserer i samarbejde med Limfjordsrådet.

Før stenene kan indgå i nye stenrev i Limfjorden, skal stenene frasorteres fejlblandinger som f.eks. fliser og betonrester, for det er ikke tilladt at lægge den type stenmaterialer ud på fjordbunden. Derfor søger vi nu frivillige, der vil hjælpe med at sortere stenene.

Kom, og giv en hånd!
Alle kan være med. Stensorteringen foregår på genbrugspladsen i Nørresundby (Sundsholmen 20, 9400 Nørresundby) lørdag den 2. september 2023 kl. 10:00-12:00.

Som tak giver vi et sæt arbejdshandsker og en sodavand til alle frivillige. Og du bidrager til, at Limfjorden får nye stenrev og et mere varieret liv på bunden af fjorden.

Eventet afholdes af de frivillige fra Kysthjælper Aalborg i samarbejde med Limfjordsrådet. Husk at tilmelde dig på forhånd.

Har du spørgsmål til eventet, kontakt:
Klavs Bavnshøj Frederiksen, projektleder i Limfjordssekretariatet
Mobil: 25202167
E-mail: klavs.frederiksen@aalborg.dk.

Stenrev Ørred 1 Niels Vestergaard Web
Undersøgelser har vist, at antallet af fisk i et område stiger efter etablering af et stenrev. Foto: Niels Vestergaard.

Kysthjælper – vi giver havet en hånd

Projekt Kysthjælper arbejder for at forbedre havnaturen og genskabe levestederne for fisk og bunddyr i de kystnære havområder.

Arbejdet bliver udført i samarbejde med frivillige og består i udplantning af ålegræs og etablering af mindre stenrev og muslingerev i fire kystnære havområder.

Kysthjælper ledes af Danmarks Sportsfiskerforbund og er finansieret af VELUX FONDEN. En række forskningsinstitutioner, kommuner og NGO’er er partnere i projektet og bidrager med både viden og stærke hænder for at hjælpe havmiljøet.

Læs mere om Kysthjælper