Sejr for havmiljøet: Miljøministeren suspenderer vejledning om udledning af spildevand

RGS Nordic Import Oliespildevand

Miljøminister Magnus Heunicke har meddelt, at den meget omdiskuterede vejledning, der gav Slagelse Kommune grønt lys til at miljøgodkende RGS Nordics udledning af forurenet spildevand til Agersø Sund, er suspenderet. En stor sejr for havmiljøet, mener Danmarks Sportsfiskerforbund, der ønsker en ny, lovlig vejledning.

DSCF0204 1

Torben Kaas, Formand

Danmarks Sportsfiskerforbund

- Miljøstyrelsen suspenderer dele af vejledninger om udledning af spildevand i forlængelse af en ny afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Dele af vejledningerne vil være suspenderet, mens ministeriet analyserer afgørelsen, skrev Miljøministeriet på sin hjemmeside i går.

Kort fortalt ser det dermed ud til, at sagen om udledning af norsk oliespildevand til det danske havmiljø forhåbentlig kan få en ende.

Suspenderingen kommer efter et længevarende sagsforløb med en række ministersamråd og stor pressebevågenhed.

- Vi har længe presset på for, at der skulle sættes en stopper for udledningen af norsk oliespildevand til det danske hav. Og nu ser arbejdet endelig ud til at bære frugt. I sidste uge gjorde vi netop opmærksom på, at Miljø- og Fødevareklagenævnet havde truffet en ny, principiel afgørelse, der gjorde det helt klar, at Miljøstyrelsens vejledning om udledning af spildevand og brug af såkaldte blandingszoner er ulovlig. Det reagerer Miljøministeren nu på, og det er vi meget tilfredse med, siger Torben Kaas, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund.

Blandingszoner

En blandingszone er ifølge § 8, stk. 1, i bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer et område omkring et udledningspunkt, hvor koncentrationen af et eller flere forurenende stoffer må overskride de fastsatte miljøkvalitetskrav. Udledningen må dog ikke påvirke opfyldelse af kravene i den del af vandområdet, som ligger uden for blandingszonen.

 

Ved udpegning af blandingszoner skal der i tilladelsen fastsættes vilkår, der sikrer, at udstrækningen af blandingszonen mindskes i fremtiden.

 

Blandingszoner kan udpeges omkring udledningspunkter for punktkilder. Det vil typisk være ved spildevandsudledninger.

 

Kilde: mst.dk

Ny vejledning skal beskytte havet
Miljøministeriets nuværende vejledning tillod, at grænseværdierne for en række miljøfremmede stoffer gerne måtte overskrides med op til 5 % ved randen af de såkaldte blandingszoner, til trods for, at havmiljøet ved udledningspunktet allerede er i en dårlig kemisk tilstand. Men det er ganske enkelt ulovligt.

- Med Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse og professor i miljøret Ellen Margrethe Basses notater står det klart, at blandingszoner, hvor man blot fortynder sig ud af forureningsproblemet, ikke er lovlige og at den praksis ikke kan fortsætte, siger Torben Kaas.

Netop ved rensningsanlægget RGS Nordic ved Skælskør, hvor Danmarks største blandingszone findes, var der ellers lagt op til, at spildevandsvirksomheden kunne få lov til at udlede forhøjede koncentrationer af miljøfremmede stoffer til Agersø Sund. Virksomheden udleder blandt andet PFAS, kviksølv, tjærestoffet Benzo-a-pyren og barium.

- Vi har en klar forventning om, at Miljøstyrelsen nu skal have udarbejdet en ny og lovlig vejledning, der ikke tillader, at vi bruger havet som losseplads – og som i det hele taget følger gældende lovgivning, siger Torben Kaas.

Kan få vidtrækkende konsekvenser
Det er ikke kun ved RGS Nordic ved Skælskør, at der bliver brugt blandingszoner til at fortynde giftige, miljøfremmede stoffer i havet. Op til 40 steder i Danmark bliver der i dag brugt blandingszoner i forskelligt omfang. En ny vejledning kan derfor få stor betydning for en række andre spildevandsvirksomheder rundt om i landet.

- Det vil få konsekvenser, ikke kun for RGS Nordic, men for de op mod 40 andre danske virksomheder, der benytter sig af blandingszoner. De skal naturligvis også rette ind efter kommende, nye regler, så vi kan få havmiljøet på ret køl igen, siger Torben Kaas.

- Der findes i dag den nødvendige teknologi til at rense vores spildevand så godt, at havmiljøet ikke lider overlast. Derfor er det altså på høje tid, at vi går væk fra forældede metoder som blandingszoner og i stedet renser spildevandet med de bedst mulige teknikker, vi har. Vi har hverken råd eller tid til andet, for de indre farvande er tæt på et kollaps, siger Torben Kaas.

Importtilladelse til norsk oliespildevand skal stoppes
Suspenderingen af vejledningen om udledning af spildevand og miljøfremmede stoffer er dog kun en del af sagen om RGS Nordic og import af norsk oliespildevand. For Miljøministeren og Miljøstyrelsen fastholder stadig, at Danmark er nødsaget til at sig ja til import af det norske oliespildevand.

- Den betragtning er vi helt uenige i. Norge og den norske olieindustri har selv økonomien til at få etableret rensningsanlæg, der kan og skal håndtere det norske oliespildevand. Det er ikke en opgave for Danmark, og bør ikke være en yderligere belastning for det danske havmiljø. Derfor agter vi også at få sat en stopper for importen, slutter Torben Kaas.