DSF: Miljøministeren svigter havmiljøet i sag om norsk oliespildevand

RGS Nordic Import Oliespildevand RGS Nordic i Stigsnæs udleder en lang række miljøfremmede stoffer, blandt andet PFAS, Barium, kviksølv og tjærestoffer, hvoraf mange overskrider de tilladte grænseværdier. Foto: Jan Henningsen.

Miljøminister Magnus Heunicke kan og vil ikke umiddelbart sætte en stopper for importen af norsk oliespildevand til rensningsanlægget RGS Nordic i Stigsnæs. Det kom frem på et samråd i Folketinget i onsdags. Til gengæld vil han se på, hvordan både danske og EU-regler kan strammes på området. Danmarks Sportsfiskerforbund er glade for miljøministerens initiativer, men mener også, at der godt kan sættes en stopper i den konkrete sag ved RGS Nordic.

DSCF0204 1

Torben Kaas, Formand

Danmarks Sportsfiskerforbund

Tidligere på ugen forsvarede miljøminister Magnus Heunicke på et samråd i Folketinget den tilladelse Miljøstyrelsen har givet til import af stærkt forurenet norsk oliespildevand til rensningsanlægget RGS Nordic i Skælskør, og dermed udledning til det danske havmiljø. Miljøministeren mente, at Miljøstyrelsens afgørelse følger gældende EU-lovgivning, og at man derfor ikke umiddelbart kan sætte en stopper for importen af forurenet oliespildevand. I Danmarks Sportsfiskerforbund er man uenig i den vurdering, og ønsker en ny vurdering af importtilladelsen, gerne med inddragelse af flere miljøjuridiske og -tekniske eksperter.

- Miljøministeren slog fast, at Danmark skal følge de EU-regler, der er for import og håndtering af industriaffald. Samtidig gjorde han det klart, at sagen både juridisk og teknisk er yderst kompliceret. Det kan vi i Danmarks Sportsfiskerforbund godt give ham ret i, men derfor undrer det os også, at Miljøministeren og Miljøstyrelsen holder fast i, at der er tale om nyttiggørelse, og at man derfor er nødsaget til at give en importtilladelse, siger formand for Danmarks Sportsfiskerforbund, Torben Kaas.

- Det er hverken i tråd med Kammeradvokatens vurdering eller nogle af Danmarks førende EU- og miljøjuristers vurdering. Vi mener derfor, at Miljøministeren bør få foretaget en ny vurdering af importtilladelsen og spørgsmålet om, hvorvidt der i dette tilfælde er tale om en nyttiggørelse eller bortskaffelse af oliespildevandet, siger Torben Kaas.

Havet bliver offer for lov-gråzone
Danmarks Sportsfiskerforbund er i det hele taget forundret over, at netop Miljøstyrelsen og Miljøministeren, der også har som opgave at beskytte og værne om miljø og natur, efter deres mening vælger at fortolke EU-reglerne til fordel for erhvervsinteresser fremfor miljøet.

- Kriterierne for om der er tale om nyttiggørelse eller bortskaffelse af industrispildevand, og dermed om Danmark kan importere industrispildevandet, er i dag alt for uklare, og derfor åbne for fortolkning. Og Miljøstyrelsen vælger så at gå med den fortolkning, der resulterer i, at vores havmiljø igen bliver endestation for en meget alvorlig forurening med giftige, miljøfremmede stoffer. Det er foruroligende med tanke på, at Miljøministeren og Miljøstyrelsen netop er sat i verden for også at passe på vores natur og miljø, siger Torben Kaas.

- Vi kan i det hele taget ikke forstå, hvordan Miljøstyrelsen på et møde med Kammeradvokaten kan komme frem til, at Miljøstyrelsen afgørelse flugter med Kammeradvokatens rådgivning. Kammeradvokaten vurderer jo netop, at der er tale om en bortskaffelsesoperation, og at styrelsen dermed kan afvise importen. Alligevel er det nu endt med, at Miljøstyrelsen blåstempler importen. Det er simpelthen svært at forstå, siger Torben Kaas.

Positivt at Miljøministeren varsler lovstramning
På samrådet kom det desuden frem, at Miljøministeren i stedet vil forfølge to andre politiske spor, der på sigt kan give Danmark bedre rammer for og beføjelser til at begrænse import og udledning af stærkt forurenet industrispildevand til det danske havmiljø.

Som det ene vil Miljøministeren i dag, fredag d. 10. februar, mødes med EU’s Miljøkommisær Virginijus Sinkevičius, hvor han vil drøfte muligheden for at stramme reglerne for transport og nyttiggørelse af industriaffald i henhold til EU’s Transportforordning.

Som det andet vil Miljøministeren have udarbejdet en liste over særligt belastende miljøfremmede stoffer med henblik på at skærpe kravene for udledning af disse. Listen over stoffer forventede miljøministeren ville være færdig til sommer 2023.

- Det er positivt, at Miljøministeren vil arbejde for at få mere klare og stramme lovrammer på området. Det kan vi kun bakke op om, og det skal han naturligvis have ros for, og vores indtryk efter samrådet er, at Miljøministeren har et ønske om at passe på vores havmiljø. Problemet med de to initiativer, som miljøministeren fremlagde, er bare, at det kan have meget lange udsigter, før de virker. Det er svært at vente på, for vores havmiljø lider og vi er ifølge Vandramme- og Habitatdirektiverne forpligtet til at rette op på det senest i 2027, siger Torben Kaas.

Vandramme- og Habitatdirektivet har central betydning
Danmark er nemlig forpligtet til at sikre et sundt havmiljø i de danske kystvande, men her halter man noget bagud - også i Agersø Sund, som skal modtage det forurenede oliespildevand.

- Det undrer os, at både Vandramme- og Habitatdirektivet fra Miljøstyrelsens side ikke bliver bragt mere i spil i den konkrete sag om importtilladelse og dermed i sidste ende også udledningstilladelse til RGS Nordic. For hvordan kan vi tillade import af stærkt forurenet spildevand, hvis vi ikke kan formå at rense det godt nok til at overholde de forpligtelser vi har i henhold til de to naturbeskyttelsesdirektiver. Miljøministeren fremhævede selv på samrådet, at havet har det utrolig dårligt, men alligevel strækker Miljøstyrelsen sig langt både når det kommer til at give importtilladelse af industrispildevand, men også i den vejledning om miljøgodkendelse af RGS Nordic til Slagelse Kommune, siger Torben Kaas.

Der venter nu to yderligere samråd om sagen, som Danmarks Sportsfiskerforbund vil følge tæt. Desuden vil Forbundet samtidig gerne bidrage med forslag til en kommende lovstramning på området.