Lokal enighed om klima- og passageløsning ved Ribe å i Ribe By

Ribe Passage Niels Frederiksen (th) overrækker Arbejdsgruppens anbefalinger til en klima- og passageløsning ved Ribe by til formand for Klima- og Miljøudvalget i Esbjerg kommune, Jørgen Ahlquist (tv). Foto: Lars Brinch Thygesen.

En bred gruppe af interessenter omkring Ribe, inklusiv Danmarks Sportsfiskerforbund, har sendt fælles anbefalinger til Esbjerg kommune om klima-, natur- og passageløsning ved Ribe å i Ribe By. Nu er det op til Esbjerg kommune at finde en løsning, der kan nedsætte risikoen for oversvømmelser samtidig med, at man tilgodeser byens kulturhistorie, åens natur og kultursvampen, som Ribe By står på.

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

Arbejdsgruppens anbefalinger til Esbjerg kommune

 

Arbejdsgruppen anbefaler Esbjerg kommune, at der arbejdes videre med en løsning som:

 

 • Minimerer risiko for oversvømmelser af Ribe med vand fra Ribe Å
 • Sikrer kultursvampen mod udtørring og nedbrydning
 • Sikrer optimal passagemulighed for Ribe ås vandrende fisk ved inddragelse af DTU-Aqua i valg af løsning
 • Sikrer at Sydvestjyske Museer inddrages inden en bestemt passageløsning overvejes, samt løbende gennem hele processen.
 • Sikrer at Ribes æstetiske kvaliteter og udtryk bevares og koordineres med andre initiativer, der skal ske i byen
 • Esbjerg kommune nedsætter en følgegruppe inden projektopstart

Ribe å spiller og har altid spillet en central del af Ribe Bys historie og identitet. Men med de hastigt stigende klimaudfordringer og en biodiversitetskrise med mindst samme proportioner, er der behov for at finde en ny løsning for åens forløb gennem Ribe by.

Derfor indmeldte Esbjerg kommune Ribe ås spærringer i Ribe by til Miljøstyrelsen som en indsats i de kommende vandområdeplaner 2021-27. Kommunen ønsker en løsning, der både klimasikrer Ribe og forbedrer passagemulighederne væsentligt for fisk og andre vandlevende dyr.

I den forbindelse tog Danmarks Sportsfiskerforbund og Ribe Sportsfiskerforening initiativ til en arbejdsgruppe bestående af en række lokale interessenter inden for natur, kultur, landbrug og by bevaring.

Arbejdsgruppen har efter en konstruktiv proces, nu i fællesskab kommet til enighed om en række anbefalinger, som gruppen tirsdag d. 24. maj overrakte til Esbjerg kommune med henblik på, at kommunen får de bedste forudsætninger for at finde den bedst mulige passageløsning.

- Vi håber, at vores anbefalinger kan bidrage positivt til kommunens arbejde med en løsning. Det har været en fantastisk proces, hvor vi på tværs af en række forskellige interessenter med fokus på kultur, natur og landbrug, er nået til enighed om en række overordnede anbefalinger, som kan løse de udfordringer, der er ved åens passage gennem byen i dag, siger bestyrelsesmedlem i Ribe Bykernes Beboerforening Niels Frederiksen.

Arbejdsgruppens medlemmer

 

 • Sydvestjyske Museer
 • Lokalråd Ribe Midt
 • Ribe Bykernes Beboerforening
 • Sydvestjysk Landboforening
 • DTU-Aqua
 • Danmarks Naturfredningsforening, Esbjerg Lokalkomite
 • Ribe Sportsfiskerforening
 • Danmarks Sportsfiskerforbund

 

Formænd for Plan & Miljøudvalget og Teknik & Byggeudvalget i Esbjerg kommune har overværet møderne som observatører i Arbejdsgruppen i 2020 og 2021.

Det bliver nu op til Esbjerg kommune – både fagligt og politisk – at behandle anbefalingerne. Og derefter skal der inddrages eksperter, der kan vurdere, hvad der kan lade sig gøre samt de økonomiske rammer for projektet. Arbejdsgruppen håber, at kommunen samtidig vil sikre en tæt interessantinddragelse i hele forløbet.

- Vi håber, at kommunen vil nedsætte en følgegruppe, i forhold til projektets udførelse, så vi hele vejen igennem sikrer den lokale inddragelse. På den måde sikrer vi, at vi ender med en løsning, der har bred opbakning i Ribe og omegn, siger Niels Frederiksen.

Danmarks Sportsfiskerforbund tror på en fiskefyldt å
Følger Esbjerg kommune arbejdsgruppens anbefalinger, er Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund, overbevist om, at Ribe å kan blive en af Danmarks bedste havørred- og lakseåer.

- Ribe å har et enormt potentiale. Opstrøms Ribe by er der blevet gjort store tiltag for at forbedre åens natur og dermed også gyde- og opvækstmulighederne for laks og ørreder. Så lykkes det at få skabt en god passageløsning i Ribe, er jeg sikker på, at fiskene hurtigt vil kvittere og at lystfiskerne kan glæde sig til et suverænt godt fiskeri i åen, siger Lars Brinch Thygesen.

Fisk

STØT OS I KAMPEN FOR ET BEDRE LYSTFISKERI

Forenings- medlem

 • Få adgang til foreningens fiskevand
 • Støt en lokal forening
 • Attraktive medlemsfordele
Se mere

Direkte medlem

 • Kurser og arrangementer
 • Magasinet Sportsfiskeren
 • Attraktive medlemsfordele
Bliv direkte medlem

Støt os i kampen

 • Bak op om vores arbejde for et bedre vandmiljø
 • Rent vand og flere vilde fisk
 • Støt med valgfrit beløb på minimum 100 kr.