Portræt: Kaj sår uden selv at høste

DSC 0007 Når Kaj Larsen tager lokale lodsejere med til elfiskeundersøgelser, får de øjnene op for det liv, der er i åen.

Engang fiskede Kaj Larsen ofte selv på kysten, men i dag overlader han det til andre, mens han helliger sig arbejdet med at skabe bedre forhold for fisk og natur i de nordsjællandske vandløb.

Kaj Larsen fra Hillerød er i dag primus motor i Havelse Å Vandplejegruppe, der blev oprettet i 2001 som en underafdeling af Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening.

Han startede i gruppen i 2005, og i første omgang handlede det mest om at hjælpe med de årlige udsætninger, men da han gik på efterløn for otte år siden, tog det fart. Efter at have deltaget på Danmarks Sportsfiskerforbunds kurser i vandpleje, overtog han de fleste opgaver i gruppen, og i dag er det et arbejde, der fylder meget i hans pensionisttilværelse.

Havelse Å Vandplejegruppe

Vandplejegruppen er en underafdeling af Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening, men alle er velkomne til at deltage i dens arbejde.

 

Du kan følge gruppens arbejde gennem dens Facebookgruppe.

 

Der er mulighed for at blive støttemedlem. Læs om det her

Tager hånd om flere vandløb
Siden vandplejegruppen blev dannet, har den påtaget sig flere og flere opgaver og har tilmed udvidet det geografiske område, hvor den påtager sig opgaver.

– I starten handlede det udelukkende om Havelse Å-systemet i Nordsjælland, men allerede året efter overtog gruppen det udsætningsarbejde, som US76 havde stået for gennem en årrække, fortæller Kaj Larsen og fortsætter:

– Udsætningerne sker i vandløbene på østsiden af Roskilde Fjord, så det var naturligt, at vi også begyndte at arbejde med forholdene i Græse Å og Sillebro Å. På det seneste har vi også lavet projekter i Damvad Å, der er et tilløb til Værebro Å og i Fønstrup Bæk ved Esrum Sø.

Mange opgaver
Vandplejegruppens arbejde omfatter mange forskellige opgaver, der spænder fra praktisk arbejde ude ved vandløbene til skrivearbejde ved computeren.

– Vi laver vandplejearbejde med udlægning af gydegrus og skjulesten, men vi skriver også høringssvar til myndighederne og kommer med forslag til indsatser. Desuden står vi for både opfiskning af moderfisk og udsætning af yngel og smolt, fortælle Kaj Larsen og fortsætter:

– Hvert år registrerer vi gydegravningerne i de vandløb, vi arbejder med og laver elfiskeundersøgelser, så vi kan følge, hvordan tingene udvikler sig.

DSC 0110 Kaj vandrer hver vinter mange kilometer langs vandløbene for at registrere årets gydegravninger.

Fem gode råd

Kaj Larsen har fem gode råd til dem, der vil give sig i kast med vandplejearbejde.

 

  • Tag på forbundets kurser i vandplejearbejde. Det er lærerigt og giver et godt netværk.

  • Kontakt kommunen. De er glade for folk, der tager initiativer og kommer med gode råd.

  • Tæl gydegravninger, så I kan følge udviklingen.

  • Følg med, når vandløbsdirektiver og andre bestemmelser bliver sendt i høring og lav høringssvar – gerne i samarbejde med naturfredningsforeningen.

  • Søg samarbejde med lodsejerne. Lyt til dem, men lad ikke meningsforskelle stå i vejen for arbejdet.

Flere vigtige samarbejdspartnere
Som en del af indsatsen har Kaj Larsen et tæt samarbejde med de lokale afdelinger af Danmarks Naturfredningsforening, hvor han bidrager med viden om livet i vandløbene, når afdelingerne skriver deres høringssvar.

Han har også et godt og tæt samarbejde med de medarbejdere, der tager sig af vandløbene i kommunerne. Det handler især om Hillerød og Frederikssund kommuner, men også Egedal og Allerød.

Kaj lægger også vægt på at have et godt samarbejde med lodsejerne ud ved vandløbene. Det er nemlig nødvendigt for at få gennemført indsatserne.

– Vi har i flere tilfælde haft lodsejerne med, når vi har elfisket i åen, og det er altid en øjenåbner, for flere af dem tror slet ikke, der er noget liv i åen, fortæller han.

Endelig nævner han også Den sjællandske Grusbande, som han har lavet flere projekter sammen med de senere år.

Et halvtidsjob
Kaj Larsen anslår, at han i dag bruger, hvad der svarer til et halvtidsjob på sit vandplejearbejde, men han gør det gerne.

– Det dækker mit behov for at være ude i naturen, og det er tilfredsstillende at kunne gøre en forskel og følge en udvikling i det, man arbejder med, siger han.

Hans eget fiskeri er i dag indskrænket til en uge i de norske fjelde hver sommer, hvor han sammen med gode venner fisker efter stalling og ørred.

Bred naturinteresse
Selv om meget af vandplejearbejdet er målrettet ørredbestandene i vandløbene, lægger Kaj Larsen vægt på at se på hele naturen i og omkring vandløbene.

– Da jeg begyndte at fluefiske, førte det til en interesse for det insektliv, der er i åen, så jeg begyndte at sætte mig ind i det, og i dag undersøger jeg altid smådyrsfaunaen. Det handler nemlig ikke kun om fiskene, men om variation og den samlede biodiversitet, fastslår Kaj.

Ikke uden udfordringer
Kaj Larsen har med glæde kunne registrere flere og flere gydegravninger, som årene er gået, men han lægger heller ikke skjul på, at der stadig er udfordringer.

– Helt grundlæggende er det et problem, at vi ikke rigtig kan ændre på vandløbenes form. De er tidligere blevet rettet ud, og det betyder, at de mangler den oprindelige dynamik. Desuden afvander de mange befæstede arealer, og ved kraftig regn giver det flom, som giver ynglen svære betingelse og medfører betydelig sandvandring, fortæller Kaj og fortsætter:

– Jeg oplever også nogle gange, at kommunernes behandlingstid og bureaukrati sætter begrænsninger for, hvad vi kan få udført.

PB040209 Kaj fører elektroden, når der fiskes efter moderfisk.

Glad for økonomisk støtte
Da efterårets udgave af fiskekonkurrencen Fjordlandet Open var afviklet, blev overskuddet opgjort til 13.000 kr., og arrangørerne fra Fishing Zealand valgte at donere beløbet til Havelse Å Vandplejegruppe, så Kaj og resten af gruppen kan fortsætte arbejdet med at forbedre forholdene i vandløbene og dermed også havørredfiskeriet i Roskilde Fjord.

Kaj Larsen fortæller også, at firmaet Arctic Silver uddeler 1 % af deres overskud, og det har betydet, at vandplejegruppen er blevet støttet med 5.000 Nkr. hvert år i en treårig periode.

Der var også støtte at hente fra medlemmerne af Facebook-gruppen ”Os der fisker på Nordkysten”, der smed 1500 kr. i kassen, da vandplejegruppen skulle ud at erstatte noget udstyr, der var blevet stjålet.

I de foregående år er gruppens vandplejearbejde også blevet støttet af Friluftsrådet, Welux-fonden, FFFD og Lystfisker Danmark.