Ny plan for fiskepleje: Positiv udvikling i sydøstsjællandske vandløb

Skotte Sydsjælland Elfiskeri Bestandsundersøgelse 1 Også de små vandløb bliver undersøgt, når planerne for fiskepleje revideres. Foto: Christian Skotte.

I 2020 blev de sydøstsjællandske vandløb undersøgt, og det har nu udmøntet sig i en ny plan for fiskepleje for området, der strækker sig fra Vordingborg til det sydlige Stevns. Overordnet set er der en god udvikling i vandløbene, og den nye plan konkluderer, at der ikke længere er behov for udsætninger i området. Der er dog stadig en del, der kan gøres for at optimere forholdene.

I sensommeren 2020 blev de sydøstsjællandske vandløb undersøgt af DTU Aqua, så der kunne udarbejdes en ny plan for fiskepleje. Den gamle plan var nemlig tilbage fra 2010 og skulle allerede have været erstattet af en ny i 2019, men tørre somre i 2018 og 2019 betød udsættelser, da en usædvanligt lav vandføring ville give et forkert billede af forholdene.

Nu er de mange delundersøgelser blevet bearbejdet og samlet til en ny plan for fiskepleje, der gælder vandløbene på strækningen fra Vordingborg i syd op langs Storstrømmen, Præstø Fjord, Faxe Bugt til det sydlige Stevns. Du finder hele den nye plan her.

Fortsat god udvikling
Ved revisionen af planen blev der undersøgt i alt 111 stationer, hvilket er 21 flere end sidst. 73 stationer blev undersøgt ved elektrofiskeri, og på 88% af stationerne blev der fundet halvårsørreder. Til sammenligning var tallet 86% i 2009 og 69% i 1993.

Den gennemsnitlige yngeltæthed for alle vandløbene var i 2020 122 pr. 100 m2. Den var præcis det samme i 2009, mens den i 2001 kun var 45 pr. 100 m2.

I forhold til Ørredindekset opfyldte 59% af stationerne i 2020 kravet om god eller høj økologisk tilstand, hvilket var omtrent det samme som i 2009, mens det kun var tilfældet for 20% af stationerne i 2001.

God smoltproduktion
Det samlede udtræk af smolt fra alle vandløbene er beregnet til 23.168 stk.

Resultaterne for de største vandløb i området ser således ud:

  • Vivede Mølleå: 4570 stk.

  • Faxe Å (hovedløbet): 3630 stk.

  • Lilleå (tilløb til Faxe Å): 1809 stk.

  • Tubæk Å: 3504 stk.

  • Mern Å: 1961 stk.

Gode farver på ørredkortet
Området er præget af mange mindre vandløb med gode faldforhold. Der er en del urørte strækninger, der gennemløber skovområder.

 

Ved Faxe Å blev der skabt en vigtig passage ved Blåbæk Mølle i 2015, og vandplejegruppen PIV (Pionerer i Vandpleje) har gjort en stor indsats i området.

 

Resultatet er, at de gode farver – blå og grøn – fylder godt på Ørredkortet. De markerer henholdsvis høj og god økologisk tilstand.

 

 

Du finder hele Ørredkortet her.

Intet udsætningsbehov
Allerede i planen fra 2010 var udsætningen af ørreder ophørt i selve vandløbene, mens der blev udsat 4.200 stk. ved mundingerne af Faxe Å og Vivede Mølleå.

I de nye plan for fiskepleje konkluderes det, at den naturlige smoltproduktion nu er så stor, at der heller ikke længere er behov for mundingsudsætninger i området.

Stadig behov for indsatser
Selv om resultaterne overordnet set er gode – ikke mindst set i forhold til andre landsdele – er der fortsat en række forhold, der kalder på forbedringer.

Ved flere af de mindre vandløb er der risiko for sommerudtørring, og der er mange steder, hvor sandvandring er et problem.

Ved Faxe Å blev der i 2015 skabt passage ved Blåbæk Mølle, der var den største spærring i området, men der er fortsat dårlige passageforhold eller spærringer ved 16 af de undersøgte stationer.

I den nye plan peges der også på flere strækninger, hvor der fortsat er behov for udlægning af skjulesten og gydegrus.

Markante fremskridt
Christian Skotte, der er frivillig Natur- og miljøteamkoordinator i Danmarks Sportsfiskerforbund, deltog i 2020 i undersøgelsesarbejdet og har fulgt udviklingen i området tæt.

Han siger om den nye plan:

– Sydøstsjællands kyst fra Rødvig til Vordingborg er fra naturens side begunstiget med en lang række spændende ørredvandløb. Vandløbene løber i Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner. Igennem de sidste 15 år er der rettet op på ugunstige forhold i vandløbene, og det kan aflæses i de blå og grønne prikker på ørredkortet. Især har PIV (Pionerer i Vandløbspleje) i Faxe Kommune gjort et kæmpe arbejde i samarbejde med lodsejere, Hededanmark og den kommunale forvaltning. Især vil jeg fremhæve Vivede Mølleå, der for 12 år siden stod som et vandløb, der var præget af voldsom og ulovlig vedligeholdelse. I dag er bunden udskiftet med sten og gydegrus.

Han fortsætter:

– Længere mod syd har den meget aktive Naturafdeling i Vordingborg Kommune fjernet stort set alle de gamle møllespærringer og rørunderføringer i de stejle vandløb mod syd. I Vintersbøllebæk/Fladbæk kan ørreder nu trække helt op til Sydmotorvejen, en strækning på 3,5 km, hvor de før kun havde adgang til de nederste 500 meter vandløb.

Brug for flere indsatser
Christian Skotte ser dog også nogle behov for forbedringer.

– Det kan selvfølgelig blive endnu bedre. Vi kæmper en del med ulovlige punktforureninger og enkelthændelser i forbindelse med regnskyl i Faxe Å og Mern Å-systemet. Endvidere ligger der forsinkede indsatser fra Vandområdeplanerne 1 og 2, der venter på at blive udført, så vi kan få flere blå pletter i Hulebæk, Rødlersbæk, Mern Å og Keldermose Bæk, slutter han.