Miljøet risikerer at blive taberen i ny havplan

Ny Havplan Det er et krav, at både beskyttelse og forbedring af miljøet skal indgå i den nye plan for danske havområder. Foto: Søren Astrup Jørgensen.

Der mangler ambitioner for miljøet i den nye plan for Danmarks havområder. Det er skidt for både lystfiskeri og samfundsøkonomi, konstaterer Danmarks Sportsfiskerforbund.

Havmiljøet står sidst i køen i Regeringens forslag til den nye nationale plan for Danmarks havområder. Men naturen bør komme før både elproduktion, sandsugning, erhvervsfiskeri og fiskeopdræt på havet. Det fremhæver Danmarks Sportsfiskerforbund i sit høringssvar til planen.

– Den nye havplan reserverer en masse plads til erhvervslivets aktiviteter på havet, men den er desværre uambitiøs på havmiljøets vegne. Det er ærgerligt, fordi havplanen kunne være et vigtigt skridt mod en mere bæredygtig brug af havets ressourcer, siger sportsfiskerforbundets formand, Torben Kaas.

Havplanen indeholder blandt andet zoner til nye havbrug, hvilket undrer Danmarks Sportsfiskerforbund.

– Vi kan ikke forstå, at havplanen åbner for nye havbrug i danske havområder, når miljøminister Lea Wermelin satte en stopper for nye og større havbrug allerede i 2019. Derfor forventer vi også, at den del bliver taget ud af havplanen. Der er ikke plads til mere forurening fra havbrug på de danske kyster, siger Torben Kaas.

– Til gengæld bør der være plads til, at mennesker kan dyrke deres hobby på havet, men de rekreative værdier har fået alt for lidt opmærksomhed i havplanen, siger han.

FAKTA:
Om Danmarks havplan

Alle EU-lande er forpligtede til at udarbejde en national havplan. Formålet er at fremme både økonomisk vækst, udvikling af havarealer og udnyttelse af havressourcer på et bæredygtigt grundlag.

Planen handler om den fysiske planlægning af både transport på havet, energiproduktion, indvinding af råstoffer samt fiskeri og fiskeopdræt. Det er et krav, at både beskyttelse og forbedring af havmiljøet også skal indgå i planen.

Udkast til bekendtgørelse om Danmarks havplan har været i høring i perioden 31. marts til 30. september 2021.

Læs mere på www.havplan.dk

Glemmer lystfiskeri og kystturisme
Havplanen mangler et hensyn til alle dem, der bruger havet rekreativt, såsom lystfiskere, roere og UV-jægere. Planen vil tildele store zoner til skaldyrsopdræt i kystnære områder. Samlet set er der tale om et område på størrelse med Fyn og Lolland Falster, hvor det kan blive muligt at dyrke muslinger og østers.

– Hos Danmarks Sportsfiskerforbund mener vi, det sender et forkert signal, når man vælger at udlægge så store områder af havet til fiskeindustri, siger Erik Haar Nielsen, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Flere skaldyrsopdræt på kysterne risikerer at forringe muligheden for lystfiskeri. Men det vil også skade kystturismen og dermed samfundsøkonomien, når nogle af Danmarks fantastiske kyststrækninger bliver spoleret af store anlæg med skaldyrsopdræt. Vel at mærke samtidig med, at der endnu ikke findes tilstrækkelig viden om miljøeffekten fra opdræt af skaldyr.

Naturbeskyttelsen halter
Torskebestanden i Østersøen er kollapset, og det er efterhånden en sjældenhed at fange en fladfisk, fordi havmiljøet er under pres. Derfor er der brug for flere naturbeskyttede havområder, end havplanen lægger op til.

– I naturbeskyttede områder får livet på havbunden et helle uden sandsugning og bundskrabende fiskeredskaber, og vandet bliver ikke forurenet af fiskeopdræt, siger Erik Haar Nielsen.

– Det bør som udgangspunkt stadig være muligt at dyrke lystfiskeri i naturbeskyttede områder, da fiskeriet kan forvaltes bæredygtigt gennem fangstbegrænsninger, mindstemål med mere, tilføjer Erik Haar Nielsen.

Naturen først
Der findes et forbillede for den nationale havplan, hvor hensynet til havmiljøet har første prioritet. ”Naturen først”-scenariet er det afgørende i et forslag til en regional havplan for det vestlige Kattegat. Forslaget er udarbejdet af forskere fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet på vegne af ni østjyske kystkommuner.

I denne plan er der indlagt flere naturbeskyttede områder, samtidig med at zoner til erhverv og transport er tænkt ind på en bæredygtig måde. Danmarks Sportsfiskerforbund anbefaler at lade den regionale havplan danne skole for den nationale plan.

– Den nationale havplan bør i langt højere grad tage afsæt i forslaget til den regionale plan for det vestlige Kattegat, så naturen kan få førsteprioritet, siger Erik Haar Nielsen.

– For øvrigt viser beregninger i forbindelse med den regionale plan, at der kan være et økonomisk argument for at give højest prioritet til de rekreative aktiviteter på havet frem for erhvervsaktiviteter. Simpelthen fordi de rekreative aktiviteter skaber et større økonomisk overskud. Det gælder i hvert fald for kystområderne i det vestlige Kattegat, siger han.

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til havplanen her