Nyt projekt: Danmarks Sportsfiskerforbund vil give havet førstehjælp

Projekt Kysthjælper Danmarks Sportsfiskerforbund har af VELUX FONDEN fået støtte til projektet "Kysthjælper", der over de næste fire år skal indsamle viden om marin naturgenopretning og skabe bedre rammer for det frivillige arbejde med blandt andet udplantning af ålegræs og udlægning af stenrev. Foto: Arkiv.

Dyre- og planteliv i de kystnære områder er hårdt presset af dårlige miljøforhold. Men det vil Danmarks Sportsfiskerforbund med støtte fra VELUX FONDEN og en række organisationer nu lave om på med projektet Kysthjælper, der skal engagere frivillige i at give havet en hjælpende hånd til gavn for fisk, dyr og planter.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

Engang fik man som regel en torsk eller to på krogen, når man kastede snøren i vandet fra strandkanten. Det vrimlede med skrubber og rødspætter på det lave kystnære vand. Og muslinger, ålegræs og blæretang gjorde de danske fjorde og kyster til et paradis med et væld af liv.

Desværre har situationen ændret sig. Havet lider. Det gisper efter vejret på grund af forurening og iltsvind, og mange steder er fisk, dyr og planter væk, da deres levesteder med tiden er forsvundet.

Men nu vil Danmarks Sportsfiskerforbund i samarbejde med en række grønne organisationer og universiteter, og med støtte fra VELUX FONDEN, give havet en hjælpende hånd med projektet ”Kysthjælper”.

- Vi vil med Projekt Kysthjælper forsøge at skabe et folkeligt ejerskab til havet og de kystnære områder. Vi ved, at der findes mange frivillige kræfter rundt om i landet, der brænder for at gøre en forskel for naturen, også naturen under vandet, men der mangler bare de rigtige muligheder. Det laver vi nu om på, så vi i fællesskab kan få skabt et bedre kystnært havmiljø, siger Torben Kaas, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Kysthjælper – vi giver havet en hånd

 

Danmarks Sportsfiskerforbund er projektejer.

 

Projektet kører over de næste fire år fra 2021 til 2025.

 

Projektet har landsdækkende perspektiver, men vil blive lokalt forankret med fire pilotprojekter i Limfjorden, Århus Bugten, Horsens Fjord og ved Assens.

 

Biolog Erik Haar Nielsen er ansat som projektleder med støtte fra biolog Kaare Manniche Ebert. Faglig rådgiver er biolog Torben Ankjærø.

 

Projektet bistås af to følgegrupper:

 

Faglig støttegruppe: Aarhus Universitet, DTU Aqua, Syddansk Universitet, Als Stenrev, Naturpark Lillebælt, Limfjordsrådet, Sund Vejle Fjord (Vejle kommune), Horsens Kommune, Aarhus Kommune, Assens Kommune og Danmarks Naturfredningsforening. -

 

NGO-støttegruppe: Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Amatørfiskerforening, Danmarks Sportsdykkerforbund, Limfjordsmuseet, Danmarks Jægerforbund, Friluftsrådet og Dansk Fritidsfiskerforening.

 

Projektet er finansieret af VELUX FONDEN.

 

- Målet er, at vi på længere sigt får skabt de bedst mulige rammer for den marine naturgenopretning, drevet af frivillige, med fokus på udplantning af ålegræs og udlægning af mindre stenrev og muslingebanker, siger han.

Hos VELUX FONDEN glæder man sig over at være med til at kickstarte projektet.

- Ved at støtte stærke hav-partnerskaber som Projekt Kysthjælper ønsker vi at bidrage til at skabe et sundt havmiljø, der er mere robust over for klimaforandringer. Projektet giver havet en hånd og skaber samtidig grundlag for et bedre lystfiskeri og andre rekreative udfoldelser i vores kystnære områder. De mange frivillige kræfter vil blive vigtige ambassadører for naturgenopretning, siger Mikkel Klougart, programchef for miljø i VELUX FONDEN.

Lokale pilotprojekter skal give ny viden
Projekt Kysthjælper skal både indsamle erfaringer fra tidligere projekter med marin naturgenopretning og vil gennem fire lokale pilotprojekter også indsamle egne erfaringer.

- Vi har allerede indgået aftaler med Limfjordsrådet, Aarhus Kommune, Horsens Kommune og Assens Kommune om fire pilotprojekter, som kan give os en bedre indsigt i, hvordan man bedst muligt organiserer det frivillige arbejde, så det ikke er for teknisk eller bureaukratisk for en almindelig borger at deltage, forklarer Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund og en af projektlederne i Projekt Kysthjælper.

Det siger projektpartnerne

 

"I Assens Kommune arbejder vi på at genoprette balancen i naturen både over og under havoverfladen. Samtidig er vi ansvarlige for på Statens vegne at gennemføre den nationale strategi for lystfiskeri, hvor vi arbejder for at skabe et sundt vandmiljø og bedre forhold for livet under havoverfladen. Vi glæder os til at være en del Projekt Kysthjælper, som er et stærkt initiativ med stort potentiale til at gøre en forskel for vores vandmiljø."

- Søren Steen Andersen, borgmester i Assens Kommune.

 

"Mange af Limfjordsmuseets formidlingsaktiviteter knytter sig til vores kystnære områder ved Løgstør og resten af Limfjorden. Derfor er vi glade for at være en medspiller i Projekt Kysthjælper, så vi kan sikre, at der også i fremtiden er liv langs vores kyster."

- Jake Gardiner, museumsinspektør på Limfjordsmuseet.

 

"Dansk Amatørfiskerforening (DAFF) glæder sig over, at Projekt Kysthjælper har fået den opbakning og finansiering, som gør det muligt i fællesskab at gennemføre en virkelig indsats for det kystnære miljø. Blandt mange skønne friluftsaktiviteter i de kystnære havområder er det rekreative fiskeri udbredt i brede kredse af befolkningen. Her vil DAFF bl.a. medvirke ved at bidrage til undersøgelse af fiskenes levesteder og ved at udbrede kendskabet til naturen i de kystnære vande. Specielt er vi glade for tilgangen ”viden før handling”. Indsatser som plantning af ålegræs, genetablering af stenrev og evt. udsætning af fiskeyngel kan så ske med størst mulig effekt."

- Jesper Simonsen, formand for Dansk Amatørfiskerforening.

 

"I Danmarks Naturfredningsforening støtter vi klart op om kysthjælper-ideen, som kombinerer kendte naturgenopretningsredskaber med den store folkelige opmærksomhed, der er på havmiljø og biodiversitet netop nu. Vi håber, at den dynamik kan omsættes i frivilligt engagement i at udføre praktiske projekter og på den måde få øget vores samlede vidensbank om havmiljøet. Vi håber også, at man fra statslig og kommunal side vil understøtte initiativerne, både økonomisk og praktisk."

- Henning Mørk Jørgensen, havbiolog i Danmarks Naturfredningsforening.

 

"Det er fantastisk med endnu et projekt, hvor vi arbejder med den marine naturgenopretning. Vores havmiljø har brug for mere fokus og flere samarbejder. Kysthjælper kan hjælpe vores lokale frivillige i gang med forbedringer i Lillebælt, ligesom vi har set mange frivillige hjælpe til forbedringer i vores vandløb. Vi ser frem til at udvikle metoder og en ny bevægelse for mere liv under overfladen."

- Niels Ole Præstbro, Sekretariatschef i Naturpark Lillebælt.

 

"Det er med stor glæde, at vi i Dansk Fritidsfiskerforbund deltager i Projekt Kysthjælper. Et projekt som involverer brugere og interessenter i de kystnære områder, og som bistås af Danmarks store forsknings- og vidensinstitiutioner, kan kun blive godt. Tak til VELUX FONDEN for deres støtte til projektet. Vi glæder os til at komme igang."

- Arne Rusbjerg, formand for Dansk Fritidsfiskerforbund.

 

"Danmark er af stor international vigtighed for trækfuglene, og derfor er det afgørende, at vi har et sundt vandmiljø til de enorme mængder af fugle, der gæster vores kyster hvert forår og efterår. Vi ser frem til, at Projekt Kysthjælper kan være med til at vise vejen for, hvordan vi kan styrke fuglenes levesteder."

- Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund.

- Og sammen med en faglig arbejdsgruppe vil vi også vurdere, hvordan man rent biologisk set får mest ud af den marine naturgenopretning. Hvornår er udplantning af ålegræs for eksempel den rette medicin, og hvordan indretter man de bedste stenrev til gavn for flest mulige planter og fisk. Vi har ganske enkelt behov for at vide mere om de metoder, man kan tage i brug, siger Kaare Manniche Ebert.

Udover faggruppen skal projektets frivillige også bidrage til at indsamle viden om genopretningsprojekternes effekt. Det skal ske gennem citizen science-monitering, hvor frivillige skal være med til at indberette data om pilotprojekterne.

Erfaringer skal gives videre
De samlede erfaringer skal senere danne grundlag for en rapport og en værktøjskasse med konkrete vejledninger, der kan være til inspiration for organisationer og borgergrupper, der ønsker at arbejde med marin naturgenopretning.

- Lyst- og sportsfiskere har i årtier arbejdet målrettet med at forbedre forholdene i vores vandløb. Det har betydet en klar fremgang for en række fiskebestande og en forøget biodiversitet – og vi kan godt kalde os eksperter på det felt. I dag findes der for eksempel grundige vejledninger og kurser til, hvordan man gennemfører et vandløbsprojekt. Det skal der også være for den marine del, siger Kaare Manniche Ebert.

- Vi forventer ved afslutningen af projektet at stå med en komplet, online manual, med al den information, der er nødvendig for at komme godt i gang og helt i mål med et naturgenopretningsprojekt i de helt kystnære havområder. Forhåbentlig vil det hjælpe mange flere danskere til at tage ejerskab i havet, slutter han.