Sportsfiskerne ønsker fri passage ved Kullerup Sluse

Kullerup

Stryget ved Kullerup Sluse i Vindinge Å vest for Nyborg har i mange år skabt problemer for vandrefiskene. Nyborg Kommune arbejder for at finde en passageløsning, og ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund vil en pumpeløsning være det optimale valg, der både kan sikre passagen og vand til voldgraven ved Nyborg Slot samt forebygge mod oversvømmelser i Nyborg.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

Stryget ved Kullerup Sluse i Vindinge Å har i mere end 20 år givet dybe panderynker hos sportsfiskerne. Det skyldes, at der er stor risiko for, at smolt og nedfaldsfisk ikke finder stryget, men i stedet ender i Ladegårdsåen og senere i voldgravene i Nyborg, hvor de dør.

Vindinge Å er Fyns næststørste vandløb og har et kæmpe potentiale for en stor og sund havørredbestand. Det opfyldes dog ikke i dag, fordi stryget ved Kullerup i Vindinge Å og indløbet til Ladegårdsåen, som føder voldgravene i Nyborg, er lavet på en måde, der betyder, at de udtrækkende havørredsmolt og nedfaldsfiskene har svært ved at finde stryget til Vindinge Å.

Det vurderes, at mindst halvdelen af havørrederne ikke formår at komme ud i havet men i stedet ender i Ladegårdsåen og senere i voldgravene i Nyborg, hvor de dør. Det ønsker Nyborg Kommune at råde bod på, og der arbejdes for at finde en passageløsning.

- Nyborg Kommune har udarbejdet et notat, der indeholder beskrivelser af to projekter, som kommunen mener er de mest realistiske at gennemføre. I den forbindelse blev vi bedt om at kommentere forslagene, som efterfølgende blev behandlet på et møde i Teknik- og Miljøudvalget den 19. oktober, forklarer Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Ingen af kommunens foreslåede løsninger var optimale, men et af forslagene fik en hård medfart i høringssvaret.

- Det ene forslag, som er baseret på input fra Østfyns Museum, løser overhovedet ikke passageproblemet - tværtimod. Det vil heller ikke være muligt at gennemføre inden for lovens rammer, idet det kolliderer med både vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og vandrammedirektivet. Det har vi skrevet i vores svar til kommunen, og det fremgår også af kommunens eget notat, fortæller Kaare Manniche Ebert.

Det andet forslag, som indebærer en afgitring af indløbet til Ladegårdsåen, vil muligvis kunne sikre god passage under forudsætning af, at ørrederne ikke skal svømme hen over en overfaldskant for at komme videre i stryget over i Vindinge Å, som tilfældet er i dag.

- Vi skriver i høringssvaret, at vi kan acceptere det andet forslag med en afgitring. Forudsætningen for vores støtte er dog, at det endelige projekt bliver forelagt for eksperter fra DTU Aqua. Hvis de vurderer, at passagen bliver acceptabel, så er vi villige til at acceptere de negative konsekvenser, som en fastholdelse af opstemningen indebærer, siger Kaare Manniche Ebert.

Pumpeløsning er den bedste
I høringssvaret skriver Danmarks Sportsfiskerforbund samtidig, at den bedste løsning vil være en pumpeløsning, hvor man pumper vand over i Ladegårdsåen og fjerner opstemningen ved Kullerup. Det vil blandt andet sikre fri passage og skabe gode faldforhold i åen, som vil betyde en bedre afvanding på en mere end 4 km lang strækning af åen.

Det forslag bakker den lokale sportsfiskerforening, Nyborg Sportsfiskerforening, også op om.

- Vi håber på, at kommunen vil genoverveje en pumpeløsning. Ud over at det forslag løser alle udfordringerne for fiskene i åen og genskaber en fantastisk å-strækning med godt fald, så vil det også kunne være med til at sikre den ønskede vandstand i voldgraven. Pumpeløsningen vil desuden betyde, at man helt vil kunne udelukke risikoen for, at Nyborg bliver oversvømmet af vand fra Ladegårdsåen ved ekstreme nedbørshændelser, siger Frank Linnemann, formand for Nyborg Sportsfiskerforening.

Danmarks Sportsfiskerforbund og Nyborg Sportsfiskerforening vil nu sammen arbejde for at Nyborg Kommune inddrager pumpeløsningen som en mulighed.

Se Nyborg Kommunes notat her.

Se Danmarks Sportsfiskerforbunds kommentarer her.