Fiskerilovgivningen i søerne er et problem. Der tages ikke nok hensyn til biologiske og rekreative interesser. Derfor foreslå Danmarks Sportsfiskerforbund blandt andet en udfasning for brugen af ruser og garn i søerne.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

Danmarks Sportsfiskerforbund har følgende forslag ændringer i den lovgivning, der regulerer fiskeriet i ferskvand:

  • Redskabsfiskeriet i søerne skal udfases.

  • Der skal indføres et omsætningsforbud for fisk fanget i ferskvand.

Fiskerilovens formål er ”gennem en forvaltning, der sikrer beskyttelse og ophjælpning af levende ressourcer i salt- og ferskvand samt beskyttelse af andet dyre- og planteliv, at sikre et bæredygtigt grundlag for erhvervsmæssigt fiskeri og dertil knyttede erhverv samt muligheden for rekreativt fiskeri”.

Hvor lovgivningen i saltvand i et vist omfang afspejler fiskerilovens intentioner, så lever reglerne for redskabsfiskeri i søer kun i meget ringe grad op til det fine formål. Der er ikke begrænsninger i antallet af redskaber, som de fiskeriberettigede må anvende i søer. Og på trods af, at bestandene i søerne er meget små i forhold til dem, som fiskes efter i saltvand, kan lodsejere – mod at ansøge om det – få lov til at sælge sine fangster. Hvis lodsejeren forpagter fiskeriet ud, kan vedkommende også erhverve retten til salg af fisk ved blot at fremvise forpagtningsaftalen. I saltvand er der et omsætningsforbud for alle andre end erhvervs- og bierhvervsfiskere.

Det uregulerede redskabsfiskeri truer vigtige sportsfisk
De mest eftertragtede arter for garn- og rusefiskeriet er rovfisk som sandart, gedde og aborre og i nogle få søer er der ved at komme gode bestande af søørreder. Et stort og praktisk taget ureguleret fiskeri efter disse arter modarbejder i visse søer myndighedernes mulighed for at opfylde vandrammedirektivets krav – både med hensyn til vandets sigtedybde, men sandsynligvis også i forhold til kravene om en alsidig og naturlig sammensætning af fiskearter og aldersstruktur. Det uregulerede fiskeri er også en reel trussel mod sårbare bestande.

Danmarks Sportsfiskerforbund mener derfor, at der skal indføres begrænsninger i fiskeriet, som afspejler de nuværende samfundsforhold, hvor ingen lodsejere er nødsaget til at udføre et intensivt fiskeri for at få føde på bordet.

Det er desuden værd at bemærke, at lystfiskeri efter de nævnte arter har et stort uudnyttet potentiale. Udfasning af redskabsfiskeriet vil derfor kunne være til gavn for langt den største del af lodsejerne – og for samfundsøkonomien.

Fisk