Sportsfiskerforbundet foreslår støtte til åleudsætninger i saltvand

Shutterstock 1569398527 Kopi Alle ål i Europa (og Nordafrika) tilhører en og samme bestand, og denne bestand betragtes som akut truet. Foto: Arkiv.

I et høringssvar til Fiskeristyrelsen foreslår Danmarks Sportsfiskerforbund, at åleudsætninger i saltvand skal kunne finansieres af EU-midler – og ikke kun i ferskvand, som er tilfældet i dag.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

Danmarks Sportsfiskerforbund skriver i et høringssvar til Fiskeristyrelsen, at man bakker op om medfinansiering til udsætning af ål som en del af genopretningsplanen, der skal redde den hårdt truede ålebestand. Også selvom det ikke er dokumenteret, at de udsatte ål bidrager til gydebestanden i Sargassohavet. Forbundets fiskebiolog Kaare Manniche Ebert forklarer hvorfor.

– I den nuværende situation, hvor ålebestanden er meget tæt på udryddelse, bør alle mulige initiativer, der potentielt kan hjælpe den truede fisk, gennemføres. Men vi foreslår dertil, at åleudsætninger i saltvand også skal kunne finansieres af EU-midler, siger han.

I dag er det nemlig sådan, at udsætningerne af ål kun har kunnet få støtte af EU-midler, hvis ålene udsættes i ferskvand. Grunden til dette er sandsynligvis, at ålene i store områder i EU opvokser i vandløb og søer og først ved begyndende kønsmodning svømmer ud i saltvand. Men sådan forholder det sig ikke i Danmark og i landene omkring Østersøen.

– Det er veldokumenteret, at ålene gennem alle opvækstårene gerne opholder sig i det brakke vand i Østersøen og i særdeleshed i de mange fjorde, hvor fødetilgængeligheden er stor. Forsøg udført af DTU Aqua viser, at ål i Karrebæk Fjord vokser ekstremt hurtigt med gennemsnitligt 10 cm om året. Det betyder, at ålene i undersøgelsen i princippet vil kunne opnå kønsmodning på 4-5 år – det vil sige dobbelt så hurtigt, som det normalt antages at være muligt, forklarer Kaare Manniche Ebert.

Håb om prioritering i EU
Danmarks Sportsfiskerforbund har gentagne gange fremført forslaget om støtte til udsætning af ål i saltvand sammen med de andre fiskeriorganisationer i det rådgivende § 7-udvalg, som rådgiver om spørgsmål i relation til lyst- og fritidsfiskeri og fiskepleje. Selvom den nye høring ikke handler om, hvorvidt det skal være muligt at støtte udsætninger i saltvand, så vælger Danmarks Sportsfiskerforbund endnu en gang at presse på for en ændring.

– Når vi i høringssvaret gør opmærksom på, at den hidtidige praksis med kun at støtte udsætningerne i ferskvand er mangelfuld, så er det i håbet om, at sagen endnu en gang tages i EU. Og forhåbentligt med det resultat, at udsætningernes formål – at få flest mulige kønsmodne ål tilbage til Sargassohavet – prioriteres i stedet for en meget ulogisk og ubiologisk ”one size fits all”-tilgang, slutter Kaare Manniche Ebert.

Forbundet bakker også op om bekendtgørelsens øvrige formål om give støtte til at forbedre havmiljøet gennem udvikling af mere skånsomme fiskemetoder samt naturgenopretning. For eksempel i form af etablering af stenrev og reetablering af ålegræsbede.