Miljøministeren: Vandråd får mere tid

Vandråd Vandområdeplaner Udsat1

På grund af coronakrisen har det ikke være muligt for kommuner og de lokale vandråd at mødes fysisk. Derfor bad Danmarks Sportsfiskerforbund sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer om udsættelse af fristen for indberetning af forslag til vandløbsindsatser med to måneder. Miljøminister Lea Wermelin har nu flyttet deadline til den 22. november 2020.

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

Coronakrisen har også ramt de lokale vandråd, som har haft svært ved at mødes og komme videre med arbejdet, mens landet har været lukket ned. På opfordring fra flere interessenter, repræsenteret i vandrådene, giver miljøministeren derfor nu kommuner og rådene to måneder ekstra til at komme med forslag til de fysiske vandløbsindsatser i de nye vandområdeplaner, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse i dag.

- Vandrådene leverer et afgørende bidrag til vandområdeplanerne med deres viden om lokale forhold. Vandrådsarbejdet er en vigtig lokaldemokratisk proces, hvor alle interessenter har en unik mulighed for at påvirke prioriteringen af vandmiljøindsatsen. Det må vi ikke sætte over styr. Vandrådene skal selvfølgelig have mulighed for at gøre deres vigtige arbejde ordentligt. Jeg har derfor imødekommet ønsket om at forlænge vandrådsprocessen med to måneder, siger miljøminister Lea Wermelin.

Udfordringer med vandrådsarbejdet

 

Vandrådsarbejdet blev blandt andet forsinket på grund af, at…

 

  • en del vandrådsmedlemmer ikke er fortrolige med virtuelle møder, og denne mødeforms begrænsninger i øvrigt er særligt udtalte, når der skal ske en åben drøftelse og prioritering.

 

  • virtuelle møder gør det vanskeligt at opbygge og vedligeholde tillidsforhold mellem aktørerne.

 

  • feltbesøg selvsagt er umulige.

 

  • flere vandrådsmedlemmer ikke besidder den nødvendige hardware og/eller bor steder med ringe forbindelse.

 

Selvom enkelte vandråd tilsyneladende forsøgte at fortsætte med møder elektronisk, så havde mange helt stoppet arbejdet midlertidigt. En tilbagemelding indenfor den nuværende tidsfrist fra enkelte vandråd ville derfor ikke have ændret på, at mange vandråd ikke ville nå i mål og man ville derfor alligevel stå tilbage med en ufuldstændig afrapportering, som skulle håndteres.

Vandrådene skulle oprindeligt have meldt anbefalinger ind i slutningen af september, men de har nu fået fristudsættelse til 22. november 2020.

Fornuftig afgørelse
I Danmarks Sportsfiskerforbund har man været i tæt dialog med egne vandrådsmedlemmer, og stemningen blandt størstedelen var, at det ikke gav mening at fortsætte arbejdet under de nuværende forhold.

- Vi har fået tilbagemeldinger fra flere af vandrådene om, at man langt fra var færdig med arbejdet og at de noget anderledes virtuelle mødevilkår besværliggjorde arbejdet i en sådan grad, at man ikke ville kunne nå i mål til slutningen af september. Vi er derfor glade for, at miljøministeren har lyttet til vores fælles henvendelse med Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer om at skyde fristen til den 22. november, siger Lars Brinch Thygesen og fortsætter:

- Vi er desuden helt opmærksomme på, at vandrammedirektivet indeholder tidsfrister. Vi forholder os ikke til, om disse direktivmæssige forpligtigelser kan blive ændret under de givne omstændigheder - det er en sag mellem medlemsstaterne og Kommissionen. Men vi mener som udgangspunkt godt, at en udsættelse af tidsfristen på to måneder kan håndteres inden for fristen for de endelige vandområdeplaner, som er 22. december 2021.

Vandrammedirektiv og vandråd

 

EU’s vandrammedirektiv er udgangspunktet for arbejdet med vandområdeplaner. Miljø- og Fødevareministeriet er i gang med at udvikle tredje generation af vandområdeplaner, der skal gælde på nationalt niveau fra 2021-2027. Vandområdeplanerne skal sikre renere vand i Danmarks søer, vandløb, kystvande og grundvand.

 

Vandrådene rådgiver kommunerne i arbejdet med at komme med forslag til fysiske vandløbsindsatser i de kommende vandområdeplaner. Vandråd oprettes på lokalt initiativ og består af repræsentanter for foreninger og organisationer med interesser på området. Fra flere vandråd er der ytret ønske om mere tid på grund af coronakrisen.

Høring forsinkes
Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet vil vandrådenes forsinkelse dog medføre en tilsvarende forsinkelse i høringen af de samlede vandområdeplaner, som efter planen skulle i høring i december 2020 for at overholde EU's vandrammedirektiv. Derfor vil Miljø- og Fødevareministeriet nu gå i dialog med EU-Kommissionen om konsekvenserne af coronakrisen for arbejdet med udarbejdelse af tredje vandområdeplan, skriver Miljø- og Fødevareministeriet.

- Coronakrisen har udsat mange ting – i Danmark og i resten af Europa. Det har givet udfordringer for vandrådene, og flere organisationer, som Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Landbrug & Fødevarer, har bedt om, at vandrådene får mere tid. Vi har derfor foreslået Kommissionen at diskutere konsekvenserne for vandområdeplanerne på et møde i starten af juni. Der er en risiko for, at færdiggørelsen af tredje vandområdeplan forsinkes parallelt med udskydelsen, da der også skal være tid til at behandle de mange høringssvar. Det vil være meget ærgerligt, men det giver ikke mening at haste noget igennem, som hviler på et halvfærdigt grundlag. Det er vandområdeplanerne alt for vigtige til, siger Lea Wermelin.

De nuværende vandområdeplaner gælder, indtil de bliver afløst af nye.