Muslingeprojekt skal skabe nyt liv i Vejle Fjord

Vejle4 Blåmuslinger spiller en vigtig rolle i økosystemet i fjorden. Etablering af nye muslingebanker er derfor en vigtig del af projekt Sund Vejle Fjord.

I samarbejde med Vejle Amatørfiskerforening afprøvede Vejle Kommune i 2018 og 2019 mulighederne for at opdyrke muslinger på langliner i Vejle Fjord med henblik på at udlægge muslingerne og dermed genskabe tidligere muslingebanker i fjorden. Det blev en succes, og med projekt Sund Vejle Fjord, der har et samlet budget på 24 millioner, øges indsatsen nu betragteligt.

Med projekt Sund Vejle Fjord ønsker Vejle Kommune at naturgenoprette Vejle Fjord og forsøge at få ålegræsbede, stenrev og muslingebanker tilbage. De er nemlig afgørende for, at fisk, havfugle og marine smådyr vender retur til Vejle Fjord.

Da blåmuslinger varetager en række vigtige funktioner i fjorden, som er gavnlige i arbejdet med at redde fjorden, indgår dyrkning og udlægning af blåmuslinger som en vigtig del af projektet. De udlagte muslingebanker fungerer som vigtige levesteder for livet på fjordbunden, og udgør samtidigt et vigtigt fødegrundlag for havfugle og en række marine dyrearter.

Vejle2 Alle de indhøstede muslinge udlægges efterfølgende på bunden som nye muslingebanker.

Nyt muslingeanlæg etableres efter påske
Sammen med lokale ildsjæle og Syddansk Universitet, der er partner i projektet, har Vejle Kommune fået grønt lys til at etablere et nyt professionelt muslingeanlæg i Vejle Fjord.

Med Vejle Kommune som projektejer skal muslingeanlægget og udlægningen af muslingebanker etableres og drives af Wittrup Seafood A/S, der har vundet den indkaldte udbudsrunde. Arbejdet med at opsætte muslingeanlægget går i gang umiddelbart efter påske afhængigt af vind og vejr.

Succesforsøg skaleres op
– Vi har de sidste to år haft stor succes med at dyrke muslinger i Vejle fjord. Det er den succes, vi vil arbejde videre på ved at etablere et nyt muslingeanlæg i inderfjorden ud for Munkebjerg. Det er samme sted som de tidligere forsøg, men er denne gang skaleret op, forklarer Karl Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget i kommunen.

Det nye anlæg skal sikre opdræt af yngel af blåmuslinger, som efterfølgende udlægges som muslingebanker i Vejle Fjord, der skal forbedre levevilkårene for fisk og smådyr. Anlægget bliver synligt i havoverfladen ved, at der ligger et stort antal sorte bøjer på rækker. Som muslingerne vokser sig store, tilføjes løbende flere bøjer, der skal holde anlægget fikseret i overfladen. Antallet er størst sidst på sæsonen, når muslingerne er klar til høst.

Fakta om projektet

 

• For at sikre at muslingerne har nok at spise, et fast grundlag at etablere sig på og ikke ædes af krabber og søstjerne, før de har dannet en tyk skal, dyrkes muslingerne i et såkaldt lineopdræt med 45 liner af 200 meters længde.

 

• Anlægget placeres ca. 200 m ude fra kysten inden for et område på 250x750 meter. Der forventes en produktion på omkring 500-600 tons muslinger pr. år til udlægning i fjorden.

 

• Alle producerede muslinger udlægges på fjordbunden inden for områder, hvor muslingefiskeri ikke er tilladt, hvorfor der ikke på sigt vil ske en utilsigtet opfiskning af de udsatte banker.

 

• Anlægget etableres i april, så muslingelarverne i løbet af maj-juni kan sætte sig på linerne. Linerne fjernes igen i november samme år, efter at muslingerne er blevet høstet og lagt ud som muslingebanker.

 

• Indsatsen kører samlet i fire år som et af de 4 store indsatsområder i Projekt Sund Vejle Fjord

Forskerne holder øje med effekterne
Muslingerne fjerner en stor mængde alger og dermed næringssalte fra vandet med klarere vand til følge. Det gavner ålegræssets lysforhold og vækst. Færre alger i vandet mindsker også mængden af døde alger, der falder til bunden. Det skaber samlet set mindre mudderbund og dermed bedre forankringsmuligheder for de nye ålegræsskud. Men som med alle andre havbrug vil anlægget også bidrage med en lokal påvirkning fra muslingernes fækalier.

– Vi kommer til at monitorere muslingernes vækst samt den biologiske effekt af både muslingeanlægget og udlægningen løbende hen igennem projektet. Der vil formentlig ske en ophobning af slam under anlægget i de fire år, projektet kører, men vi skal huske, at havbunden de fleste steder i inderfjorden allerede er ekstremt mudret, siger Mogens Flindt, forskningsleder fra SDU og påpeger:

– Sker der en helt uventet voldsom forurening fra anlægget, er vi klar til at revurdere vores praksis. Der er ingen tvivl om, at fordelene ved at gennemføre den marine naturgenopretning med udlægning af linemuslinger langt overstiger de negative konsekvenser, der er forbundet med at gøre ingenting.

Projektleder Klaus Balleby fra Vejle Kommune fortæller i denne video om projektet:

Nyt Muslingeanlæg i Vejle Fjord from Mads Fjeldsø Christensen on Vimeo.