Vandrådene er trukket i arbejdstøjet i hele landet

Vandråd Danmarkssportsfiskerforbund Frivillige fra Danmarks Sportsfiskerforbund, DN, DOF og Friluftsrådet mødtes lørdag d. 25. januar ved Sportsfiskeriets Hus i Vingsted til temadag om det kommende vandrådsarbejde. Foto: Kaare Manniche Ebert.

Endnu engang skal de 23 vandråd, der dækker Danmarks 23 vandoplande, bidrage med lokalkendskab og viden i forbindelse med indsatserne i vandområdeplanerne. Danmarks Sportsfiskerforbund er repræsenteret i samtlige vandråd, ligesom flere lokalforeninger og sammenslutninger har fået en plads.

Danmark går nu ind i den tredje runde af vandområdeplanerne, der gælder for 2021-2027. Vandområdeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. I den forbindelse har regeringen valgt at fortsætte arbejdet med de 23 lokale vandråd, der skal bidrage med lokal viden og dermed kvalitetssikre de indsatser, der skal forbedre vandmiljøet rundt om i landet.

Vandrådene blev første gang bragt i spil i 2014 i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til indsatsprogrammet for Vandplan 2 (2015-21).

I 2017 blev vandrådene igen nedsat for at medvirke til at kvalificere afgrænsningen og udpegningen af de vandløb, der skulle indgå i vandområdeplanerne og dermed opnå beskyttelse. Opgaven var yderst utilfredstillende, da det handlede om at tage flere af de små vandløb ud af planerne.

Vandrådenes forslag er altid rådgivende og i sidste ende er det miljøministeren, der træffer den endelige beslutning om hvilke indsatser, der skal gennemføres.

Lars Brinch Thygesen Vandråd Lars Brinch Thygesen (Danmarks Sportsfiskerforbund) og Henning Mørk (DN) præsenterede vandrådsrepræsentanterne for de vigtigste opmærksomhedspunkter i forbindelse med det kommende vandrådsarbejde. Foto: Kaare Manniche Ebert.

Hvilken type indsatser og hvor?
I denne omgang er opgaven for vandrådene den samme som i 2014, nemlig at komme med forslag til hvilke indsatser, der skal gennemføres i de kommende vandområdeplaners indsatsprogram.

Ud fra deltagernes lokalkendskab skal de fordele et antal virkemidler på vandløbsstrækninger i vandoplandet, hvor der er risiko for, at man ikke opnår en god miljøtilstand i 2027. Danmark er nemlig forpligtiget til at opnå god økologisk tilstand i grundvand, overfladevand (vandløb og søer) samt på kysten inden 2027.

Miljømålene for vandløb fastsættes med udgangspunktet i kvalitetselementerne planter, smådyr og fisk. Der er i alt 11 virkemidler, eller værktøjer, som vandrådene kan anbefale - herunder at fjerne spærringer og udlægge gydegrus. Spærringer forhindrer fiskenes frie vandringer og gydegruset mangler i rigtig mange vandløb på grund af opgravning og udretning af vore vandløb.

Foruden de 11 virkemidler, kan vandrådene melde øvrige forslag ind. Det kan være større projekter, hvor vandløbsbunden hæves og vandløbet laver efterårs- og vinteroversvømmelser. Det kræver naturligvis, at lodsejerne kompenseres eller der foretages et jordbytte – jordfordeling. Disse ådals-projekter fjerner også næringsstoffer og skaber mulighed for ændret vedligehold, så vi får naturlige vandløb til gavn for fiskebestandene, planterne og vandløbets øvrige natur.

Temadag Vandråd Sportsfiskerforbundet Ca. 100 vandrådsrepræsentanter deltog fra Danmarks Sportsfiskerforbund, DN, DOF og Friluftsrådet. Foto: Kaare Manniche Ebert.

Temadag om vandrådsarbejdet
For at forberede deltagerne i vandrådene havde Danmarks Sportsfiskerforbund arrangeret en temadag for vandrådsrepræsentanterne den 25. januar i Vingsted. Forberedelserne var sket i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Udover vandrådsrepræsentanter fra Danmarks Sportsfiskerforbund og DN deltog også vandrådsdeltagere fra Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.

Temadagen bød på en række oplæg fra bl.a.:

  • Miljøministeriets Departement
  • Miljøstyrelsen
  • DTU Aqua
  • Aarhus Universitet
  • Tovholder fra Ringkøbing-Skjern Kommune i vandrådet for vandopland til Ringkøbing Fjord
  • Danmarks Sportsfiskerforbund
  • Danmarks Naturfredningsforening

Formålet med temadagen var at klæde vandrådsrepræsentanterne bedst muligt på til det kommende arbejde, samt at give deltagerne mulighed for at få afklaring på spørgsmål og høre om, hvilke forventninger de bliver mødt af i vandrådene.

Der deltog ca. 100 fra de fire organisationer, og det var en rigtig god dag med gode oplæg og mange gode spørgsmål fra de mange frivillige ildsjæle. Imponerende at så mange vil bruge en dag på at komme til Vingsted – samt bruge deres fritid på at skabe bedre forhold for vandløbets fisk og øvrige dyreliv.