Grøn finanslov med udstrakt hånd til vandmiljøet

Vandløb AFR Med den nye finanslov er der sat 200 millioner af årligt over de næste 10 år til udtagning af landbrugsjord. Foto: Andreas Findling-Rottem.

Med den nye finanslov er der frem mod 2030 afsat 2 milliarder kroner til udtagning af landbrugsjord. Aftalen er et vigtigt skridt i retningen mod en jordreform, der blandt andet skal sikre helhedsorienterede løsninger i ådalene til gavn for naturen, vandmiljøet og klimaet.

Regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet kunne efter lange forhandlinger i går endelig præsentere en aftale for næste års finanslov. Med aftalen er der blandt andet afsat 2 milliarder til udtagning af landbrugsjord over de næste 10 år. I aftaleteksten understreger aftaleparterne samtidig, at det er afgørende, ”at der sikres størst mulig synergi mellem klima-, miljø- og naturindsatser.”

– Det er yderst positivt, at Regeringen, støttepartierne og Alternativet med den nye aftale tager de første skridt i retning af en jordreform med fokus på de kulstofrige lavbundsjorde, der blandt andet findes i ådalene. Netop i ådalene er der mulighed for at skabe helhedsorienterede løsninger, der både kan være til gavn for de rekreative muligheder, biodiversiteten, vandmiljøet og klimaet, og som samtidig tilgodeser de landmænd, der har svært ved at dyrke jorden her, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

– Mange steder er den å-nære landbrugsjord ikke længere værd at dyrke, da jorden har sat sig og dermed ofte lider under oversvømmelser. Og det er efterhånden ingen hemmelighed, at hårdhændet vedligeholdelse og grødeskæring ikke er vejen frem. Der skal langsigtede løsninger til, hvis vi i fremtiden skal have sunde vandløb og naturrige ådale, der kan håndtere de store vandmængder og være med til at binde næringsstoffer, så de ikke ender i vores hårdt belastede fjorde og kystområder, siger Verner W. Hansen.

Udover de 2 milliarder til udtagning af landbrugsjord er der blandt andet afsat 100 millioner kroner til en ny skovfond, 20 millioner kroner årligt til at sikre mere urørt skov på statens arealer samt 25 milliarder til en grøn fremtidsfond.

Læs hele aftaleteksten her.

Læs mere om mulighederne for at skabe bedre natur, et renere vandmiljø og klimaløsninger i ådalene i Sportsfiskeren Indblik #2 nedenfor.