FV19: Det mener Nye Borgerlige om åer, ådale og akvakultur

Det mener partierne7.jpg

Hvilke visioner har de opstillingsberettigede partier for akvakultur og for forvaltningen af åer og ådale? Det kan du blive klogere på her i Sportsfiskerens valgføljeton. Denne gang er det Nye Borgerlige.

Nye Borgerlige

Ved Klaus Kroll (MF), opstillet i Fyns Storkreds

... om akvakultur

1. Hvilke visioner har dit parti for udviklingen af den danske akvakulturproduktion såvel i forhold til ferskvandsbaseret som saltvandsbaseret fiskeproduktion?

Dansk akvabaseret fødevareproduktion skal udvikles på et faktuelt og fagligt grundlag i respekt for miljøet. Både salt- og ferskvandskulturer er sårbare, og en kraftig stigning i både land- og havbaserede anlæg skal ske på en måde, så miljøet kan bære produktionen. Store fiskefarme i udlandet er en kilde til inspiration, i hvordan vi ikke skal gøre.

2. Hvordan vil dit parti prioritere vækst i den saltvandsbaserede fiskeopdræt mellem opdræt i landbaserede recirkulerede anlæg og opdræt i åbne bure i de danske kyst- og havområder?

Lukkede produktionsanlæg på land, hvor cirkulering og påvirkning af det omkringliggende miljø kan kontrolleres skal prioriteres. En udvidelse af havanlæg på et bæredygtigt grundlag kan også overvejes. Udvidelse af havanlæg skal ske med fokus lagt på en nedbringelse af påvirkningen af nærmiljøet indenfor næringsstoffer og medicinrester.

3. Hvad er dit partis holdning til den nuværende regulering samt tilsyn og kontrol med dambrug og havbrug, og hvilke ændringer er der efter dit partis vurdering eventuelt behov for?

Der bør bruges flere midler på at udvikle teknikker, der kan nedbringe miljøpåvirkningen af brugene. Gennem en målrettet indsats for at finde mere skånsomme metoder, kan der givetvis produceres mere samtidig med, at anlæggene giver en mindre påvirkning. Udvidelser skal ske under brug af den seneste teknologi.

... om åer og ådale

1. Hvilke visioner har dit parti i forhold til, hvordan de danske vandløb kommer til at leve op til vandrammedirektivets miljømål om god økologisk tilstand, og hvilke vandløb skal i den forbindelse indgå i vandområdeplanerne for 2021 til 2027?

Danmark har overimplementeret vandrammedirektivet og taget for mange vandløb med i planen. En gravet afvandingsgrøft er i sagens natur ikke en naturlig skabt å eller vandløb. Vandløbenes kvalitet skal ses i helhedsbetragtning, hvor udvaskning nedbringes gennem en faglig korrekt måling af landbruget, så de gode jorde kan dyrkes optimalt og marginaljorde kan tages ud af drift og omlægges til energiafgrøder eller vild natur.

2. Mere nedbør i fremtiden skaber både udfordringer med oversvømmelser af den å-nære landbrugsjord samt i de byer, der ligger ved de store å-mundinger. Hvordan vil dit parti arbejde for, at disse udfordringer skal løses i samspil med den vandløbsnære natur?

En del af jordene med hyppig oversvømmelse kan med fordel tages ud og placeres i kategorien marginaljord. Klimasikringerne vil koste samfundet et anseeligt milliardbeløb over de næste mange år, hvilket bliver en stor men nødvendig opgave for staten.

3. Spærringer i vandløbene er en afgørende begrænsende faktor for, at der kan skabes grundlag for selvreproducerende vilde fiskebestande. Hvilke visioner har dit parti for at forbedre passageforholdene for laks, havørred og andre vandrefisk og har dit parti konkrete initiativer til, hvordan disse visioner skal nås, - herunder dit partis holdning til, hvordan der skal skabes fri passage i to af Danmarks største vandløb ved Tangeværket i Gudenåen og ved Holstebro vandkraftværk i Storåen?

Nye Borgerlige vil aflevere en bedre natur til vores børn, end vi overtog. Det betyder også, at vi gerne ser en øget vild bestand af laks, ørred og andre arter i den danske natur. Ved både Holstebro og Tangeværket bør det være muligt at etablere trapper, for statslige midler, så der etableres passage.

Find de øvrige partiers svar her.