Vand på engene giver nye gydemuligheder

ore1.jpg Miljømedarbejder Jimmi Spur Olsen fra Vordingborg Kommune fortæller deltagerne om projektet. Foto: Peter Rasmussen

Et stort naturgenopretningsprojekt på Gl. Oremandsgaards jorde ved Jungshoved Nor blev officielt indviet fredag den 10. maj. Projektet genskaber den naturlige hydrologi i området og giver bedre gydemuligheder for fiskene.

Mere end 80 deltagere var fredag den 10. maj mødt op til den officielle indvielse af et 70 hektar stort naturgenopretningsprojekt, der er lavet under Natura 2000 med støtte fra EU.

Projektet er primært udført på Gl. Oremandsgaards jorde, der ligger lige vest for Jungshoved Nor, og samarbejdspartnerne i projektet har været Vordingborg Kommune, Gl. Oremandsgaard og Sandvig Kohave I/S.

Gendannelse af den naturlige hydrologi
Hovedformålet med projektet har været at genskabe den naturlige hydrologi i området. Mange dræn er blevet sløjfet, og de to vandløb i projektområdet – Langerøds Bæk og Stenshave Bæk – har fået et naturligt, slynget forløb ned gennem engarealerne.

Bedre gydemuligheder
Projektet tilgodeser naturtyperne rigkær og strandeng, men det forventes også at få positive effekter for områdets fiskebestand.

Det gælder ikke mindst ved Langerøds Bæk, der har sit udløb på den vestlige side af Jungshoved Nor. Her er der i dag et helårsfredningsbælte, der beskytter den eksisterende ørredbestand, og med udlægning af gydegrus og genslyngning af en del af bækken, har den nu fået endnu bedre vilkår.

Samtidig løber den nu så højt i terrænet på de nedre enge, at såvel højvande som øget vandførsel i foråret vil danne midlertidige lavvandede engsøer, hvor brakvandsgedderne kan gå på leg. Desuden er der lavet gydesøer til brakvandsaborrerne.

Ore2.jpg Den oversvømmede eng giver nye gydemuligheder for brakvandsgedderne. Foto: Jimmi Spur Olsen
ore3.jpg Godsejer August Hage fra Gl. Oremandsgaard har været en vigtig samarbejdspartner. Foto: Peter Rasmussen
ore4.JPG Udvalgsformand Else-Marie Langballe Sørensen bød deltagerne velkomne. Foto: Mads Jyde