FV19: Det mener Venstre om åer, ådale og akvakultur

Det mener partierne3.jpg

Hvilke visioner har de opstillingsberettigede partier for akvakultur og for forvaltningen af åer og ådale? Det kan du blive klogere på her i Sportsfiskerens valgføljeton. Denne gang er det Venstre.

Venstre

Ved Erling Bonnesen (MF), miljøordfører

... om akvakultur

1. Hvilke visioner har dit parti for udviklingen af den danske akvakulturproduktion såvel i forhold til ferskvandsbaseret som saltvandsbaseret fiskeproduktion?

Akvakulturproduktion skal foregå, så det ikke skader miljøet. Der skal være tryghed omkring miljøet og de lokale forhold. For at være helt sikker foretages der nu en række nærmere undersøgelser, og når de foreligger, kan der tages stilling til fremtidige rammer for området. Akvakulturproduktion, såvel til havs som på land, kan bidrage til vækst, beskæftigelse og eksport. Det skal dokumenteres, at det ikke skader miljøet.

2. Hvordan vil dit parti prioritere vækst i den saltvandsbaserede fiskeopdræt mellem opdræt i landbaserede recirkulerede anlæg og opdræt i åbne bure i de danske kyst- og havområder?

Som nævnt undersøges området nærmere og meget nøje. Når resultatet af disse undersøgelser foreligger, kan der ses på det. Produktion såvel til havs som på land skal foregå, så det ikke skader miljøet.

3. Hvad er dit partis holdning til den nuværende regulering samt tilsyn og kontrol med dambrug og havbrug, og hvilke ændringer er der efter dit partis vurdering eventuelt behov for?

Kontrollen skal naturligvis altid tilpasses og indrettes, så der kontrolleres relevant til sikring af, at produktionen foregår trygt og uden at skade miljøet.

... om åer og ådale

1. Hvilke visioner har dit parti i forhold til, hvordan de danske vandløb kommer til at leve op til vandrammedirektivets miljømål om god økologisk tilstand, og hvilke vandløb skal i den forbindelse indgå i vandområdeplanerne for 2021 til 2027?

Vandrammedirektivet skal naturligvis fortsat overholdes. Det sker gennem vandplanerne, som laves med års mellemrum. I øjeblikket foregår arbejdet med de såkaldte små vandløb, således at de små vandløb, der har potentiale og hvor det er relevant, skal med i vandplanerne. Også ådale er meget relevant at etablere nogen steder, ligesom dobbeltprofilvandløb er aktuelt, hvor det giver mening.

2. Mere nedbør i fremtiden skaber både udfordringer med oversvømmelser af den å-nære landbrugsjord samt i de byer, der ligger ved de store å-mundinger. Hvordan vil dit parti arbejde for, at disse udfordringer skal løses i samspil med den vandløbsnære natur?

Mere nedbør skaber udfordringer i både byer, på veje og på marker. Det skal sikres, at vandet kan ledes væk fra både byer, veje og marker. Der er til tider en noget skinger debat på området, men jeg oplever heldigvis, at langt de fleste er med på, at der både kan og skal skabes fornuftige gode løsninger, som tilgodeser både afvandingsinteresserne i samklang med, at der sikres godt vandmiljø, sikres gydepladser og lystfiskerinteresser.

Lystfiskeri, vandmiljø, miljø og erhverv både kan og skal gå hånd i hånd. Nogen steder er det relevant at udtage lavbundsjorder af produktion. Andre steder laves vådområder. Der foretages vandløbsrestaureringer og tilgodeses lystfiskerinteresser med sten de rigtige steder i vandløb.

3. Spærringer i vandløbene er en afgørende begrænsende faktor for, at der kan skabes grundlag for selvreproducerende vilde fiskebestande. Hvilke visioner har dit parti for at forbedre passageforholdene for laks, havørred og andre vandrefisk og har dit parti konkrete initiativer til, hvordan disse visioner skal nås, - herunder dit partis holdning til, hvordan der skal skabes fri passage i to af Danmarks største vandløb ved Tangeværket i Gudenåen og ved Holstebro vandkraftværk i Storåen?

Der er fjernet spærringer mange steder, og det er godt, når det gøres på en god måde, der passer til de lokale forhold. Det kan være med forskellige tekniske løsninger, så der skabes stryg, hvor fiskene kan komme igennem og nogle steder kombineret med andre løsninger, så flere interesser tilgodeses på en god måde i fornuftige løsninger, så det virker i praksis.

Find de øvrige partiers svar her.